Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De Fundamenten van Islaam

Door Schaych Muhammad Bin Sulaiman at-Tamimi

Vertaald vanuit het engels door: Oem Salamah el-Maghrebiya

DE FUNDAMENTEN VAN ISLAAM


We zoeken de hulp van Allah, en we vragen Hem om onze Profeet Mohammad, zijn familie en de metgezellen te zegenen en te prijzen.

Vraag. Wat zijn de zaken die iedereen moet leren?

Antwoord.

1 – Kennis, dat is, het kennen van Allaah, Zijn Profeet en de religie van Islaam met haar tekstuele bewijzen.

2- Handelen naar de kennis.

3- Het hiernaar uitnodigen.

4- Het hebben van geduld met alles wat het toepassen en enaar uitnodigen met zich mee kan brengen.

V. Wat is het tekstuele bewijs van de bovengenoemde zaken?

A. De woorden van Allaah:


Bij de tijd. Voorwaar, de mens verkeert in verlies. behalve degenen die geloven en goede werken verrichten en elkander de Waarheid aanbevelen en elkander geduld aanbevelen.” [Soerah al-‘Asr (103): 1-3]

V. Welke commentaar gaf Imaam ash-Shaafi’ie op deze soerah?

A. Hij heeft gezegd: ‘Als Allaah geen ander bewijs aan Zijn dienaren zou hebben neergezonden, behalve deze Soerah, dan zouden zij hier genoeg aan hebben.’

V. Zou handeling voor kennis moeten gaan, of andersom?

A. Kennis moet zowel vóór handeling en daden gaan zoals is aangegeven door de woorden van Allaah:

Weet dus dat er geen ware god is behalve Allaah en vraag om vergeving van jouw zonden.” [Soerah Mohammad (47): 19]

Imaam al-Boechari leverde commentaar op het bovengenoemde vers zeggend:

“Dus Allaah openbaarde de vers met het bevel om kennis te vergaren en het te volgen met het bevel om ernaar te handelen.”


V. Wat zijn de drie zaken die geleerd en ernaar gehandeld zou moeten worden?

A. 1- Allaah heeft ons geschapen en ons verzien met onze levensbehoeften en, Hij heeft ons niet verwaarloosd. Hij heeft een Boodschapper naar ons gezonden. Wie hem gehoorzaamt zal Jannaah binnengaan, en wie hem ongehoorzaam is zal het Hellevuur binnengaan.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

Voorzeker, Wij hebben jullie een Boodschapper (Mohammad) gezonden als getuige over jullie, zoals Wij Fir’aoun een Boodschapper (Moesa) hebben gezonden. Fir’aoun was echter ongehoorzaam aan de Boodschapper; daarom grepen Wij hem met een verschrikkelijke bestraffing.” [Soerah al-Muzzammil (73): 15-16]

2- Allaah aanvaardt niet dat iemand aanbeden wordt naast Hem; ongeacht dit een engel is die dicht tot Hem staat, of een gezonden Profeet.

V. Wat is het tekstuele bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

En de Moskeeën behoren toe aan Allaah (alleen); roep daarom niemand naast Allaah aan.” [Soerah Jinn (72): 18]

3- Voor wie de Boodschapper gehoorzaamt en gelooft in de Eénheid van Allaah is het niet toegstaan om bevriend te zijn met degenen die zich tegen Allaah en Zijn Boodschapper verzetten, ook al is het zijn meest verwante familielid.

V. Wat is tekstuele bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

Jij (O Mohammad) zult geen volk vinden dat in Allaah en de Laatste dag gelooft, dat vriendschap sluit met degenen die zich tegen Allaah en Zijn Boodschapper verzetten, ook al zijn het hun vaders of hun zonen of hun broers of hun familieleden. Daarom heeft Hij het Imaan (Geloof) in hun harten geschreven en heeft Hij hen versterkt met Ruh (bewijzen, licht en ware leiding) bij Hem vandaan.” [Soerah alMudjaadilah (58): 22]

V. Wat is de Hannifiyyah van de religie van Ibraahiem?

A. Om alle handelingen van aanbidding oprecht aan Allaah alleen te richten. Dit is wat Allaah aan alle mensen heeft bevolen en voor deze reden heeft Hij hen geschapen.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

En Ik heb de Jinn en de mensheid slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” [Soerah ad-Dhaariyaat (51): 56]

V. Wat is de betekenis van ‘om Mij te aanbidden’?

A. Om de Eénheid van Allaah te belijden, het geloven dat Allaah is Diegene Die hen beveelt en Die verboden op hen legt.

V. Wat is het belangrijkste zaak dat Allaah heeft bevolen?

A. at-Tawheed, of monotheïsme

V. Wat is monotheïsme?

A. Monotheïsme is het verklaren dat Allaah de enige God is Die het verdient om aanbeden te worden in oprechtheid, en het bevestigen van de eigenschappen waarmee Hij Hemzelf heeft gekwalificeerd, en zowel die eigenschappen aan Hem door de Boodschapper. Tawheed is ook het geloven dat Allaah ver verwijderd is van alle imperfectie, en van hudooth, of de vergelijking met Zijn scheppingen.

V. Wat is het belangrijkste zaak dat Allaah verboden heeft?

A. Shirk of polytheïsme.

V. Wat is polytheïsme?

A. Het aanbidden van andere goden naast Allaah, en deelgenoten naast Allaah opzetten terwijl Hij alleen degene is die jou heeft geschapen.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

En aanbidt Allaah en kent aan Hem in niets een deelgenoot toe.” [Soerah an-Nisaa’ (4): 36]

Kent daarom geen deelgenoten toe aan Allaah, terwijl jullie (het) weten (dat er niemand gelijk is aan Hem).” [Soerah al-Baqarah (2): 22]

V. Wat zijn de drie fundamenten waarvan de mens zich bewust moet zijn?

A. Het eerste, wat men moet weten is zijn Heer, zijn godsdienst, en zijn Profeet Mohammad.

V. Wie is jouw Heer?

A. Mijn Heer is Allaah, die me gevoed en gekoesterd heeft en de rest van de mensheid en Jinn met Zijn gulheid. Hij die Degene die ik aanbid, behalve Hem heb ik geen andere God.

V. Wat is het bewijs van dat?

A. De woorden van Allaah:Alle lof zij Allaah, de Heer van de Werelden.” [Soerah al-Faatihah (1): 2] .

Alles behalve Allaah is wereld, en ik behoor tot één van Zijn werelden.

V. Hoe heb jij jouw Heer leren kennen?

A. Ik heb Hem leren kennen door Zijn tekenen en scheppingen: de nacht, de dag, de zon, de maan, de zeven hemelen en de zeven werelden en alles wat beide in bevindt en wat ertussen bevindt.

V. Wat is het bewijs van dit alles?

A. Zijn uitspraak:

En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt niet voor de zon en ook niet voor de maan, maar knielt voor Allaah Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.” [Soerah Fossilat (41): 37]

En Zijn woorden:

Voorwaar, jullie Heer is Allaah Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens verhief Hij (Istawaa) boven de Troon. Hij laat de nacht de dag bedekken terwijl hij hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderworpen. Voorzeker, scheppen en bevelen is aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer van de Werelden.” [Soerah al-A’raaf (7): 54]

V. Wie is de Heer?

A. De Heer is de Meester, de Eigenaar, Diegene die in dingen bestaan brengt van niets. Hij is de enige Die het recht heeft aanbeden te worden.

V. Wat is het bewijs van dit?

A. De woorden van Allaah:

O mensheid, aanbidt jullie Heer, Die jullie en degenen die vóór jullie waren heeft geschapen. Wellicht zullen jullie vrezen (tegen de bestraffing van Allaah). Degene die de aarde voor jullie tot een rustplaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water (regen) uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Schrijft daarom geen deelgenoten toe aan Allaah, terwijl jullie weten (dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden.)” [Soerah al-Baqarah (2): 21-22]

Diegene Die al deze zaken heeft geschapen, is Diegene Die het verdient om aanbeden te worden.

V. Wat is aanbidding?

A. Het is de absolute toewijding en gehoorzaamheid met nederigheid en onderdanigheid, en absolute liefde en aanbidding aan Allaah, aan wie dit alles is verplicht. In andere woorden, aanbidding is een afdoende definitie bestaande uit daden en woorden waarvan Allaah houdt en goedkeurt, hetzij openlijk of verborgen.

V. Hoeveel soorten van aanbidding heeft Allaah verplicht?

A. Dat zijn er veel. Daarvan zijn de vijf pilaren van Islaam, de artikels van Imaam (geloof), met waakzaamheid en goede gehoorzaamheid, aanroeping (smeekbede), vrees voor Allaah, hoopvolheid voor Zijn genade, kwesties toevertrouwen aan Allaah, vrees met ontzag, het zoeken naar Zijn hulp, bescherming, verlichting, het offeren van dieren, beloftes en andere soorten handelingen van aanbidding die Allaah heeft bevolen en verplicht, allen van hen die aan Hem alleen zijn toegewijd.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. Zijn woorden:

En de Moskeeën behoren toe aan Allaah (alleen): roepen daarom niemand naast Allaah aan.” [Soerah Jinn (72): 18]

En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden.” [Soerah al-Isra (17): 23]

V. Wat is de regelgeving betreft degene die enige handeling van aanbidding toewijdt aan een ander dan Allaah?

A. Wie ook maar enige handeling van aanbidding richt aan een ander dan Allaah is een polytheïst en een ongelovige, zelfs waneer hij het gebed verricht, het vasten onderhoudt, de hajj verricht, of beweert een Moslim te zijn.

V. Wat is het bewijs van dit?

A. De woorden van Allaah:

En wie naast Allaah een andere god aanroept waarvoor hij geen bewijs heeft: zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet slagen.” [Soerah al-Moe’minoen (23): 117-118]

V. Wat is het bewijs dat aanroeping (smeekbede) een daad van aanbidding is?

A. De woorden van Allaah:

En jullie Heer zei: “Roept mij aan, dan zal Ik jullie verhoren. Voorwaar, zij die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden zullen vernederd de hel binnengaan.” [Soerah Ghaafir (40): 60]


En wat de Profeet heeft gezegd:De aanroeping is de essentie van de aanbidding.” En in een andere overlevering:Aanroeping is de aanbidding.”

V. Wat is het bewijs van het feit dat vrees voor Allaah een daad van aanbidding is?

A. De woorden van Allaah:

Vreest hen daarom niet, maar vreest Mij als jullie gelovigen zijn.” [Soerah Aali-‘Imraan (3): 175]

V. Wat is het bewijs van het feit dat het hopen voor de genade van Allaah een daad van aanbidding is?

A. De woorden van Allaah:

Wie daarom hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem geen enkele deelgenoot in de aanbidding van zijn Heer toekennen.” [Soerah al-Kahf (18): 110]

V. Wat is het bewijs dat het vertrouwen op Allaah een daad van aanbidding is?

A. Zijn woorden:

En stelt jullie vertrouwen op Allaah als jullie (daadwerkelijk) gelovigen zijn.” [Soerah al-Maa’idah (5): 23]

En eenieder die zijn vertrouwen op Allaah stelt, dan zal Hij voldoende voor hem zijn.” [Soerah at-Talaaq (65): 3]

V. Wat is het bewijs van het feit dat verlangen voor de genade van Allaah en vrees voor Zijn bestraffing en nederigheid (deemoed) daden zijn van aanbidding?

A. De woorden van Allaah:

Voorwaar, zij wedijveren in goede daden en riepen Ons aan in verlangen en ontzag en zij waren deemoedig tegenover Ons.” [Soerah al-‘Anbiyaa (21): 90]

A. De woorden van Allaah:

Vreest hen daarom niet, maar vreest Mij.” [Soerah Aali-‘Imraan (3): 175]

V. Wat is het bewijs dat het feit dat berouw een daad is van aanbidding?

A. Zijn uitspraak:

En keert (in berouw) terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem.” [Soerah az-Zoemar (39): 54]

V. Wat is het bewijs van het feit dat het zoeken naar de hulp van Allaah een daad van aanbidding is?

A. De woorden van Allaah:

U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.” [Soerah al-Faatihah (1): 5]

En de overlevering van de Profeet:Als jij hulp zoekt, zoek die dan bij Allaah.”

V. Wat is het bewijs dat het feit dat het zoeken naar de bescherming van Allaah een daad van aanbidding is?

A.
De woorden van Allaah:

Zeg: ‘Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen, de Koning van de mensen.” [Soerah an-Naas (114): 1-2]

V. Wat is het bewijs van het feit dat het zoeken van redding van Allaah is een daad van aanbidding?

A. De woorden van Allaah:

Toen jullie je Heer om redding vroegen en Hij jullie verhoorde (en zei): “Ik zal jullie aanvullen met duizend Engelen die elkaar opvolgen.” [ Soerah al-‘Anfaal (8): 9]

V. Wat is het bewijs dat het feit dat het offeren van dieren een daad is van aanbidding?

A. Zijn uitspraak:

Zeg:’Voorwaar, mijn salaat, mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn voor Allaah, Heer der Werelden. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is wat mij bevolen is. En ik ben de eerste van de Moslims.” [Soerah al-An’aam (6): 162-163]

En uit de Soennah, wat de Profeet heeft gezegd:Allaah heeft wie voor een ander dan Allaah offert vervloekt.”

V. Wat is het bewijs van het feit dat een belofte een daad van aanbidding is?

A. De woorden van Allaah:

Zij vervullen hun gelofte en zij vrezen een Dag waarvan het kwaad wijdverspreid zal zijn.” [Soerah al-‘Insaan (76): 7]

V. Wat is het tweede fundament?

A. Het kennen van de religie van Islaam en met haar tekstuele bewijzen.

V. Wat is Islaam?

A. Islaam is de overgave aan Allaah, het geloven in Zijn Eénheid, het onderwerpen aan Zijn bevelen met gehoorzaamheid, en zowel polytheïsme als zijn aanhangers verdrijven.

V. Wat zijn de niveaus van Islaam?

A. Islaam, Imaan en Ihsaan. Elk van deze niveaus heeft zijn eigen pilaren.

V. Wat zijn de pilaren van Islaam?

A. Vijf:

• De getuigenis van het geloof, “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah, en Mohammad is de Boodschapper van Allaah.”
• Het verrichten van de gebeden.
• Het uitgeven van de Zakaat.
• Het vasten tijdens de maand van Ramadan
• Het verrichten van de bedevaart.

V. Wat is het bewijs voor de getuigenis van het geloof?

A. De Woorden van Allaah de Verhevene:

Allaah getuigt dat er geen ware god is dan Hij , en (zo ook) de Engelen en de bezitters van kennis. Hij is de Handhaver van gerechtigheid. Er is geen ware god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.” [Soerah Aali- ‘Imraan (3): 18]

V. Wat is de betekenis van “Er is geen god behalve Allaah”?

A. Er is geen god die het recht heeft oprecht te worden aanbeden, behalve Allaah alleen.

V. Wat is de betekenis “Er is geen god”?

A. Het betekent al datgene wat wordt aanbeden wordt ontkend, behalve Allaah.

V. Wat is de betekenis van “behalve Allaah”?

A. Het bevestigen dat de aanbidding voor Allaah alleen is zonder partners in Zijn aanbidding behalve Hem, net zoals Hij ook geen deelgenoot heeft in Zijn Koninkrijk.

V. Wat is de interpretatie van het bovengenoemde die zijn betekenis duidelijk maakt?

A. De Woorden van Allaah:

En (gedenk) toen Ibraahiem tegen zijn vader en zijn volk zei:”Voorwaar, ik ben onschuldig van wat jullie aanbidden, behalve Hem Die mij heeft geschapen: voorwaar, Hij zal mij leiden.’En hij maakte het tot een blijvend woord onder zijn nakomelingen. Wellicht zullen zij terugkeren.” [Soerah az-Zochrof (43): 26-28]

En Zijn Woorden:

Zeg (O Mohammad):”O mensen van het Boek, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allaah (alleen) aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet tot heren naast Allaah nemen.’Als zij zich dan afwenden, zeg dan: ‘Getuigt dat wij Moslims zijn’.” [Soerah Aali-‘Imraan (3): 64]

V. Wat is het bewijs van de getuigenis; “Mohammad is de Boodschapper van Allaah ”?

A. De Woorden van Allaah:

Voorzeker, tot jullie is er een Boodschapper uit jullie eigen midden gekomen. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.”[Soerah at-Tawbah (9): 128]

En de Woorden van Allaah:

Mohammad is de Boodschaper van Allaah, en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig.” [Soerah al-Fath (48): 29]

V. Wat is de betekenis van de getuigenis; “Mohammad is de Boodschapper van Allaah”?

A. Om de bevelen van de Profeet Mohammad te gehoorzamen, vermijden wat hij heeft verboden, geloven in zijn mededelingen, en Allaah te aanbidden door alleen handelingen te verrichten met wat hij heeft voorgeschreven.

V Wat is het bewijs van de plicht van het gebed, Zakaat en wat is de betekenis van monotheïsme?

A. De Woorden van Allaah:

Hun werd niets bevolen, behalve dat zij Allaah dienen te aanbidden, het geloof zuiver aan Hem wijdend, als Hunafaa’, en het gebed te verrichten en de Zakaat te geven, en dat is de juiste godsdienst.” [Soerah al-Bayyinah (98): 5]

V Wat is het bewijs van de verplichting van het vasten?

A. Zijn Woorden:

O jullie die geloven, het is jullie verplicht te vasten zoals het ook verplicht was voor hen die vóór jullie waren, opdat jullie ( Allaah) mogen vrezen.” [Soerah al-Baqarah (2): 183]

V Wat is het bewijs dat haij (bedevaart) één van de pilaren van Islaam is?

A. De Woorden van Allaah:

En het is voor de mensen een plicht ten aanzien van Allaah om op de bedevaart naar Het Huis te gaan; voor wie in staat is daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allaah heeft geen behoefte aan de Werelden.” [Soerah Aali-‘Iimraan (3): 97]

V. Wat is de tweede niveau van Islaam?

A. Imaan

V. Hoeveel delen heeft Imaan?

A. Imaan omvat meer de zeventig delen. Het hoogste gedeelte is de uitspraak van de Eénheid van Allaah en het laagste is het verwijderen van obstakels van de weg. Schaamte is ook een gedeelte van Imaan.

V. Uit hoeveel zuilen bevat Imaan?

A. Imaan bevat zes zuilen: Het geloven in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en het geloven in de voorbeschikking van zowel het goede als het slechte.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De Woorden van Allaah:

Vroomheid is niet dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden (in jullie gebeden), maar vroomheid is wie gelooft in Allaah, de Laatste Dag, de Engelen, het Boek en de Profeten.” [Soerah al-Barqarah (2): 177]

V. Wat is het bewijs van de voorbeschikking?

A. De Woorden van Allaah:

Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens de verordering (Qadar) bepaald.” [Soerah al-Qamar (54):49]

V. Wat is het derde niveau van Islaam?

A. Al-Ihsaan die uit één zuil bestaat.

V. Wat is Ihsaan of oprechtheid?

A. Allaah aanbidden alsof jij Hem ziet. Ondanks dat jij Hem niet ziet, ziet Hij jou wel.

V. Wat is het bewijs van het hierbovengenoemde?

A. De Woorden van de Verhevene:

Voorwaar, Allaah is met degenen die vrezen en degenen die weldoeners zijn.” [Soerah an-Nahl (16): 128]

En Zijn Woorden:

En vertrouw op de Almachtige, de Meest Barmhartige, Die jou ziet wanneer jij opstaat en jouw bewegingen ziet onder de knielenden. Voorwaar, Hij, en alleen Hij, is de Alhorende, de Alwetende.” [Soerah ash-Shoer’araa (26): 217-220]

En Zijn Woorden:

En jij bent met geen zaak bezig, jij leest daarover geen Qor’aan voor en jullie verrichten geen werk, of Wij zijn over jullie Getuigen wanneer jullie ermee bezig zijn.” [ Soerah Yoenoes (10): 61]

V. Wat is het bewijs van de Soennah van de hierbovengenoemde niveaus van Islaam?

A. De bekende Hadeeth of een overlevering van de Profeet betreft Jibriel, die door Omar bin Al-Khattaab wordt verteld, die heeft gezegd:
Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allaah zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, met zijn knieën tegen die van de Profeet en met zijn handen op zijn dijen en zei:’O, Mohammad, vertel me over Islaam.’De profeet antwoorde: “Islaam houdt in dat je getuigt, dat er geen god is dan Allaah en dat Mohammad de Boodschapper van Allaah is, dat je het gebed verricht, de zakaat betaalt, tijdens de maand Ramadan vast en de bedevaart naar het Huis (De Heilige Moskee) verricht voor hajj, als je daartoe in staat bent.’Waarop hij zei:’U heeft juist gesproken.’ Omar vervolgde te zeggen: “Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iest had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.’ Daarna vroeg hij: ‘Vertel mij wat Imaan is.’ De Profeet zei: “Het houdt in dat je gelooft in Allaah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, en Zijn profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is.’ Hij zei: ‘Vertel me over Ihsaan.’ Hij zei: ‘Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dat Hij jou wel ziet.’ Hij zei: ‘Vertel me over het Laatste Uur.’ De Profeet zei:’Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager.’ Hij zei: ‘Vertel me over de Tekenen.’ Hij zei: ‘dat de slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen.’ Omar zei: ‘De man ging hierna weg. Een korte tijd daarna, de Profeet zei, Omar! weet jij wie de vragensteller was?’ Ik antwoordde: ‘Allaah en Zijn Boodschapper weten het ’t beste.’ Dat was Jibriel, die kwam jullie, (Moslims) de kwestie van jullie godsdient te leren.’” [Overgeleverd door Moslim]

V. Wat is het derde fundament?

A. Het kennen van onze Profeet Mohammad, die de zoon is van Abdullaah, de zoon van Abdul-Muttalib, de zoon van Hashim, Hashim stamt af van Quraish, een arabische stam, en de arabieren zijn weer afstammelingen van Ismaa’il, de zoon van Ibraahiem Khalil, moge de Vrede en Zegeningen op hem zijn en op onze Profeet.

V. Wat was de leeftijd van de Profeet?

A. Drieënzestig jaar, waarvan er viertig vóór het Profeetschap, en drieëntwintig jaar erna. Hij werd aangesteld als een Profeet toen Soerah ‘Iqra (96) was geopenbaard aan hem, en hij is Boodschapper geworden toen Soerah ‘al-Muddathir (74) aan hem werd geopenbaard. Zijn geboorteplaats is Mekkah.

V. Wat was de booschap met wat Allaah hem heeft gestuurd?

A. Allaah heeft hem gestuurd om uit te nodigen naar monotheïsme en te waarschuwen tegen polytheïsme.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De Woorden van Allaah de Verhevene:

O jij in kleding ommantelde! Sta op en waarschuw. En verheerlijk jouw Heer. En reinig jouw hart. En blijf verwijderd van de gruwel. En geef niet iets om meer te krijgen. En wees geduldig omwille van jouw Heer.” [Soerah al-Muddathir (74): 1-7]

V. Wat is de betekenis van: “Sta op en waarschuw”?

A. Waarschuw voor polytheïsme en nodig uit naar monotheïsme.

V. Wat is de betekenis van : “Verheerlijk jouw Heer en reinig jouw hart.”?

A. Verheerlijk jouw Heer door Zijn Eénheid te verklaren en reinig jouw daden van polytheïsme.

V. Wat is de betekenis van : “En blijf verwijderd van de gruwel”?

A. het vermijden van de afgodbeelden door hen en hun aanbidders te mijden en te verstoten.

V. Hoe lang bleef de Profeet de bovengenoemde bevelen preken?

A. Tien jaar, daarna, werd hij opgeheven naar de Hemel, waar hem de dagelijkse vijf gebeden werd opgelegd en zijn volgers. Daarna, werd hem opgelegd om te emigreren naar Medinah.

V. Wat is emigratie?

A. Is het verhuizen van het land van polytheïsme naar een land van Islaam, en van het land van Bid’ah (innovaties in godsdienstige zaken) naar het land van Soennah.

V. Wat is de uitspraak van emigratie?

A. Het is een verplichte taak die op de Moslims is opgelegd, die zich in een land van polytheïsme bevinden, naar een land van Islaam te emigreren, en een land van innovatie naar een land van Soennah. Het blijft van kracht totdat de zon opstijgt vanuit het Westen, i.e., tot het einde van de tijd.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De Woorden van Allaah:

Voorwaar, degenen die door de Engelen worden meegenomen, terwijl zijn zichzelf onrecht hebben aangedaan; tegen hen zeggen zij (de engelen): “In wat verkeerden jullie?’Zij zeggen:’Wij waren onderdrukten op de aarde.’Zij (de engelen zullen tegen hen zeggen) ‘Was de aarde van Allaah niet ruim genoeg voor jullie dat jullie daarin konden emigreren?’ Zulke personen zullen hun verblijfplaats in de Hel vinden; dat is een slechte bestemming. Behalve de onderdrukten onder de mannen en de vrouwen en de kinderen die tot geen list in staat zijn en die geen weg kunnen vinden. Zij zijn het aan wie Allaah vergiffenis zal schenken. En Allaah is Vergevend.”[Soerah an-Nisaa’(4): 97-99]

En Zijn Woorden:

O Mijn dienaren die geloven! Mijn aarde is ruim, aanbidt daarom slechts Mij.” [Soerah al-’Ankaboet (29): 56]

V. Wat is de reden voor de openbaring van de bovengenoemde verzen?

A. Er waren sommige mensen in Mekkah, die de Islaam omhelste, maar die niet emigreerden naar Medinah met de Boodschapper van Allaah. Sommige van hen werden beproefd in hun geloof, en sloten zich aan de paganisten (afgodenaanbidders) tegen de Moslims in de slag van Badr. Allaah accepteerde niet hen excuus en maakte de Hel hun vergelding. Het tweede vers werd geopenbaard omdat sommige Moslims in Mekkah waren aan wie Allaah Imaan toeschreef en hun aanspoorde te emigreren naar Medinah.

V. Wat is de continuïteit van emigratie zoals is het afgeleid vanuit de overleveringen van de Profeet?

De Profeet heeft gezegd:Emigratie zal niet ophouden te bestaan totdat berouw ophoudt te bestaan. En berouw zal niet ophouden te bestaan totdat de zon zal opkomen uit het Westen.”

V. Wat werd de Boodschapper van Allaah opgelegd nadat hij zich had gevestigd in Medinah?

A.De rest van de islamitsche rituelen werden hem opgelegd zoals, de Zakaat, het vasten, de hajj, vechten omwille van Allaah en andere daden van aanbidding.

V. Hoe lang leefde hij daarna nog?

A. Hij leefde tien jaar en stierf daarna, maar zijn godsdienst zal eeuwig voorbestaan. Hij liet geen één goede zaak zonder zijn Oemmaah ernaar te leiden, noch liet hij een slechte zaak achter zonder zijn Oemmaah er tegen te waarschuwen.

V. Wat zijn de goede dingen naar wat hij zijn Oemmaah toe leidde en wat zijn de slechte dingen waar hij waarschuwde tegen zijn Oemmaah?

A. De goede dingen zijn de geloofsovertuiging en monotheïsme en alles waar Allaah van houdt en goedkeurt. De slechte zaken zijn polytheïsme en alles wat Allaah verafschuwt en afkeurt.

V. Heeft Allaah Mohammad gezonden naar één specifieke stam of naar de gehele mensheid?

A. Hij heeft hem gezonden naar de gehele mensheid, en heeft zowel de jinn en de mensen verplicht gemaakt om hem te gehoorzamen.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De Woorden van Allaah:

Zeg:’O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allaah tot jullie allen.” [Soerah al-A’raaf (7):158]

En Zijn Woorden:

En toen Wij een aantal van de jinn naar u deden komen, die de Koran (recitatie) wensten te horen en, toen zij bij u kwamen, zeiden zij: "Weest stil" en toen het (de prediking) beëindigd was, gingen zij naar hun volk terug en waarschuwden dit.” [Soerah Al-Ahqaaf (46): 29]

V. Heeft Allaah Zijn godsdienst vervolmaakt door hem of was het na hem vervolmaakt?

A. Waarlijk, Allaah heeft het door middel van hem vervolmaakt, en niets nieuw hoeft er daarna aan de godsdienst toegevoegd te worden.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en (heb Ik) Mijn gunst aan jullie gecompleteerd en (heb Ik) de Islaam voor jullie als godsdienst uitverkoren.” [Soerah al-Maa’idah (5):3]

V. Wat is het bewijs van het overlijden van de Boodschapper van Allaah?

A. De woorden van Allaah:

Voorwaar, jij (O Mohammad) zult sterven en voorwaar, zij zullen (ook) sterven. Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer met elkaar twisten.” [Soerah az-Zoemar (39): 30-31]

V. Zullen de mensen weer tot leven worden gebracht na de dood?

A. Het zal zeker met hen gebeuren, wat Allaah zegt:

Uit haar (de aarde) hebben Wij jullie geschapen en in haar zullen Wij jullie laten terugkeren en uit haar zullen Wij jullie aan andere keer doen komen.” [Soerah Taa-Haa (20) : 55]

En Hij heeft gezegd:

En Allaah heeft jullie voorgebracht uit de aarde. Vervolgens doet Hij jullie in haar terugkeren en brengt Hij jullie weer tevoorschijn.” [Soerah Noeh (71):17-18]

V. Zullen de mensen na de wederopstanding, berecht en beloond worden voor hen daden?

A. Het zal hun werkelijk gebeuren. Een feit dat door de woorden van Allaah wordt bevestigd:

Zodat Hij degenen die kwaad verrichten zal vergelden voor wat zij deden en zodat Hij degenen die goed deden zal belonen met het beste.” [Soerah an-Nadjm (53):31]

V. Wat is het oordeel betreft degenen die de wederopstanding onkent?

A. Hij wordt veroordeeld als een ongelovige, door de woorden van Allaah:

Zij die ongevolig zijn beweren dat zij niet zullen worden opgewekt. Zeg:’Welzeker, bij mijn Heer! Jullie zullen opgewekt worden en vervolgens zullen jullie op de hoogte gebracht worden van wat jullie verricht hebben. En dat is voor Allaah gemakkelijk.” [Soerah at-Taghaaboen (64):7]

V. Wat was de Boodschap waarmee Allaah Zijn Boodschapper heeft gezonden?

A. Het brengen van de aankondiging van Jannaah voor degenen die geloven in Zijn Eénheid te verheugen, en zij die partners aan Allaah toeschrijven te waarschuwen en te laten betreuren met de Hellevuur als hun bestraffing.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. Zijn Woorden:

“(Wij zonden) Boodschappers als verkondigers van goed nieuws en als waarschuwers, zodat de mensen tegenover Allaah geen excuus zouden hebben na de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerah an-Nisaa’(4):165]

V. Wie was de eerste Boodschapper?

A. Noeh, vrede zij met hem.

V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

Voowaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals wij aan Noeh en de Profeten na hem geopenbaard hebben.” [Soerah an-Nisaa’(4): 163]

V. Was er enige volk achtergelaten zonder dat er een Boodschapper naar hen is gezonden, om de aanbidding aan Allaah alleen op te leggen en de Taaghoet te vermijden?

A. Er was geen enkele volk zonder dat er een Boodschapper naar hen werd gezonden. Een feit dat is bewezen door de woorden van Allaah:

En voorzeker, Wij hebben aan ieder volk een Boodschapper gezonden (die zei‘Aanbidt Allaah en vermijdt de Taaghoet.’ [Soerah an-Nahl (16):36]

V. Wat is Taaghoet?

A. Het is alles wat een mens in plaats daarvan, of de uitsluiting van Allaah aanbidt. Het is ook dat elke menselijke wezen dat hij zijn grenzen van gehoorzamen, aanbidden en volgen overschrijdt.

V. Hoeveel soorten Taaghoet bestaan er?

A. Er zijn vele soorten, maar van de voornaamste zijn er vijf:

- Iblies, de vervloekte door Allaah
- degene wordt aanbeden met zijn instemming
- degene mensen oproept om hem te aanbidden
- degene beweert de kennis te hebben van het onwaarneembare.
- degene regeert met andere wetten dan die door Allaah zijn gezonden.

[Wij zijn bevolen om er niet in te geloven en hun allen te vermijden en toe te wijden aan de wil van Allaah]


V. Wat is het bewijs van het bovengenoemde?

A. De woorden van Allaah:

Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het Rechte Pad is duidelijk onderscheiden van (het pad van) dwaling. En hij die ongelovig is in de Taaghoet en in Allaah gelooft; hij heeft zeer zeker het stevigste houvast gegrepen, dat nooit breekt. En Allaah is Alhorend, Alwetend.” [Soerah al-Baqarah(2): 256]

En Zijn woorden:

Voorzeker, Wij hebben aan ieder volk een Boodschapper gezonden (die zei) ‘Aanbidt Allaah en vermijdt de Taaghoet.’ [Soerah an-Nahl (16):36]

En Zijn woorden:

Zeg: "O, mensen van het Boek!, komt tot een gelijkluidend woord tussen hun en jullie dat wij niemand dan Allaah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allaah plaasten.” Als zij zich dan afwenden, zegt dan: “Getuigt dat wij ons (aan Allaah) overgegeven hebben.” [Soerah Aali- ‘Imraan (3): 64]

En dit is de betekenis van “Er is geen ware god behalve Allaah”. De Boodschapper van Allaah heeft gezegd:

De hoofdzaak is de Islaam, zijn pilaren zijn de salaah en het toppunt is Jihad (de strijd op de weg van Allaah).” En Allaah weet het Beste!


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/


Live duroos