Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het genezen van Magie.
De Boodschapper van Allah sallallahoe ‘alayhi wa sallam heeft gezegd: "Allah heeft geen ziekte neergezonden, of Hij heeft daar een geneesmiddel voor neergezonden, welke bekend is bij degenen die het kennen en onbekend is bij degenen die het niet kennen." (Overgeleverd door al-Boekhaarie (5678)

Allaah de Meest Verhevene zegt:

En Wij zenden van de Qor-aan datgene neer wat een geneesmiddel en een barmhartigheid is voor de gelovigen [ Soerah al-Israa- 17:82 ].

En het is van de Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - overgeleverd dat hij gezegd heeft:

"De straf van de tovenaar is een slag met het zwaard". (Overgeleverd door at-Tirmidhie (1460).

Allaah de Meest Verhevene zegt:

Voorwaar, wat zij verricht hebben is slechts de list van een tovenaar. En de tovenaar zal niet welslagen, wat hij ook doet." [ Soerah Ta Ha 69 ]

Je dient Allah altijd veelvuldig te gedenken ook wanneer je gaat slapen. Lees Aayatoel-Koersie (Soerah al-Baqarah 2:255), Soerah al-Ikhlaas (112), Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114). Zeg in de ochtend en de avond driemaal:

"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammaati min sharri maa khalaq
(Ik zoek mijn toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen het slechte wat Hij heeft geschapen)." Overgeleverd door Moeslim (2708).

En zeg driemaal in de ochtend en de avond:

"Bismil-Laahilladhie laa yadoerroe ma'asmihi shay-oen fiel-ardi wa laa fies-samaa-i wa hoewas-Samie'oel-‘Aliem''
(In de Naam van Allah, Degene bij Wiens Naam niets wat op aarde of in de hemel is enig kwaad kan doen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende)."Overgeleverd door at-Tirmidhie (3388)

Dan zul je - met de Wil van Allah - veilig zijn voor het kwaad van de djinn en anderen.
Allahoe laa ilaaha illaa Hoewal-Hayyoel-Qayyoem. Laa ta-khoedhoehoe sinatoen walaa nawm. Lahoe maa fis-samaawaati wa maa fil-ard. Man dhal-ladhie yashfa'oe 'indahoe illaa bi idhnih. Ya'lamoe maa bayna aydiehim wa maa khalfahoem. Wa laa yoehietoena bi shay-in min 'ilmihi illaa bi maa shaa. Wasi'a koersiyyoehoes-samaawaati wal-ard. Wa laa ya-oedoehoe hifdhoehoemaa wa Hoewal-'Aliyyoel-'Adhiem.
_________________________________________________

Allah, er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden dan Hij. De Levende, de Instandhouder. Sluimer noch slaap overmant hem. Aan hem behoort toe wat er in de hemelen is en wat er op aarde is. Wie is degene die bij Hem bemiddelt zonder Zijn toestemming? Hij heeft kennis van datgene wat vóór hen is en datgene wat achter hen is. En zij omvatten niets van Zijn Kennis, behalve wat Hij wil. Zijn Koersie strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En het waken over beide vermoeit hem niet. En Hij is de Verhevene, de Geweldige.
[ Soerah al-Baqarah 2:255 ].

Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz - moge Allah hem genadig zijn -

Vraag: Wanneer van sommige mensen een verwante getroffen wordt door bezetenheid, nemen ze hem naar geneesheren van de bedoeïenen, en deze geneesheren roepen (djinn) op en verrichten vreemde handelingen. Zij zonderen de zieke voor een bepaalde tijd af en zeggen dan dat hij bezeten is door een djinn of dat hij betoverd is, of andere zaken die hierop lijken. Vervolgens behandelen zij de zieke, waarop hij beter wordt en in ruil daarvoor geef je hen geld. Wat is de regelgeving hiervan?

En wat is de regelgeving van de behandeling door middel van geschriften waarop Qor-anische Verzen worden geschreven, en daarna in het water worden gedaan en opgedronken?

Antwoord: Er schuilt geen kwaad in de behandeling van degene die bezeten of betoverd is door middel van Qor-anische Verzen en toegestane geneesmiddelen, wanneer dit gedaan wordt door iemand die bekend staat om zijn goede geloofsleer en dat hij zich houdt aan de wettige middelen.

Maar wat de behandeling betreft bij degenen die beweren over kennis van het Onwaarneembare te beschikken, of djinn oproepen, of hun soortgenoten van de kwakzalvers, of bij onbekende mensen van wie hun situatie en methode van behandeling niet bekend is; het is niet toegestaan om naar deze mensen te gaan, of om hen vragen te stellen of zich bij hen te laten behandelen, volgens de woorden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

"Degene die naar een helderziende gaat en hem ergens over vraagt, zijn gebed zal voor veertig nachten niet aanvaard worden." Overgeleverd door Moeslim in zijn Sahieh.

En zijn woorden - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

"Degene die naar een helderziende of waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt, voorzeker, die is ongelovig aan datgene wat naar Mohammad is neergezonden." (Overgeleverd door Ahmad (9252) en Aboe Daawoed (3904).

Overgeleverd door Ahmad en de mensen van de Soenan met een goede overleveringsketen.

En volgens andere overleveringen die hierover gaan. Allen wijzen ze erop dat het verboden is om de helderzienden en waarzeggers te vragen en om hen te geloven. En zij zijn degenen die beweren kennis te hebben van het Onwaarneembare of hulp zoeken van de djinn, en er zijn van hun daden en handelingen die daarop wijzen. Zij zijn degenen over wie de bekende overlevering gaat, die overgeleverd werd door al-Imaam Ahmad en Aboe Daawoed met een goede overleveringsketen op het gezag van Djaabir - moge Allah tevreden zijn met hem - die zei: de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd gevraagd over "an-noeshrah", waarop hij zei:

"Het behoort tot het werk van de Shaytaan." (Overgeleverd door Aboe Daawoed (3868).

De geleerden hebben gezegd dat "an-noeshrah" datgene is wat in de Djaahiliyyah (preïslamitische tijd van de Onwetendheid) plaatsvond van het tenietdoen van de tovenarij door middel van tovenarij. En daartoe behoort elke behandeling waarin hulp word gezocht van de waarzeggers en helderzienden en de mensen van bedrog en kwakzalverij.

Hiermee komen we te weten dat het behandelen van alle ziekten en soorten van bezetenheid slechts toegestaan is op de wettige manieren en toegestane middelen, en hiertoe behoren het reciteren en het blazen over de zieke met Verzen en wettige smeekbeden, volgens de woorden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

"Er schuilt geen kwaad in ar-roeqya, zolang het geen afgoderij is". Overgeleverd door Moeslim (2200) en Aboe Daawoed (3886).

En zijn woorden - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

"Dienaren van Allah! Neem de geneesmiddelen, maar neem geen geneesmiddelen die verboden zijn." (Overgeleverd door Aboe Daawoed (3874) en at-Tirmidhie (3038).

Wat betreft het schrijven van Verzen en wettige smeekbeden met saffraan op een schone schaal of schone blaadjes, waarna deze gewassen worden en door de zieke worden opgedronken, hier schuilt geen kwaad in en vele van de Selef (Voorgangers) van deze gemeenschap deden dit, zoals al-‘Allaamah Ibn al-Qayyim - moge Allah hem genadig zijn - dat heeft verduidelijkt in Zaad al-Ma'aad en andere boeken. Maar dit is wanneer degene die dit uitvoert bekend staat om zijn deugdzaamheid en oprechtheid. En Allah is de Schenker van succes.


Wie getroffen wordt door sihr zou dit niet moeten behandelen met sihr, omdat kwaad niet verwijderd kan worden door kwaad en kufr niet verwijderd kan worden door kufr. Kwaad wordt verwijderd door het goede. Dat is waarom de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei, toen hij werd gevraagd over al-nushrah (het behandelen van sihr met sihr): “Dit is het werk van de Shaytaan.” Nushrah betekent het verwijderen van sihr van een persoon die daardoor getroffen is door gebruik te maken van nog meer sihr. Maar als het behandeld wordt door gebruik te maken van de Qur’aan en medicijnen die toegestaan zijn of goede ruqyahs, dan is daar niks mis mee. Maar behandeling door middel van sihr is niet toegestaan zoals eerder vermeld, want sihr staat gelijk aan het aanbidden van de shayaateen (duivels). De saahir (tovenaar, iemand die hekserij verricht) verricht sihr of leert de sihr pas nadat hij de shayateen heeft aanbeden en heeft gediend, en dichterbij hen kwam door datgene waar ze van houden. Daarna leerde ze hem de sihr.

Maar alle lof is aan Allaah, er is geen reden waarom degene die door sihr getroffen is niet behandeld zou moeten worden door middel van het reciteren van Qur’aan en de gebeden voor het toevlucht zoeken bij Allaah die voorgeschreven zijn door de sharee’ah, en medicijnen die toegestaan zijn, zoals patienten met allerlei soorten ziekten behandeld worden door artsen. De patient zal niet perse herstellen, want niet elke zieke herstelt. Een zieke persoon kan behandeld worden en dan genezen als zijn vastgestelde tijd (van dood) nog niet aangebroken is, of hij herstelt niet en sterft wegens deze ziekte, ook al werd hij behandeld door de meest deskundige artsen en intelligente dokters. Wanneer het vastgestelde tijdstip aanbreekt zal geen medicijn of behandeling tot nut zijn omdat Allaah zegt:

Maar Allaah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allaah is Alwetend over wat jullie doen”[al-Munaafiqoon 63:11]

Medische behandeling is van nut wanneer het vastgestelde tijdstip nog niet is aangebroken en Allaah besluit dat Zijn dienaar genezen zal worden. Hetzelfde is van toepassing bij iemand die getroffen is door sihr; Allaah kan beslissen dat hij zal herstellen, of hij beslist dat niet als test en om op de proef gesteld te worden, of wegens iets anders waar Allaah kennis over heeft.

Van die redenen kan zijn dat degene die hem behandeld niet de juiste behandeling voor dit probleem heeft. Er is overleverd in een saheeh overlevering dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Voor elke ziekte is er een medicijn en als dat medicijn wordt toegepast op de ziekte zal hij herstellen met Allaah’s verlof.”

En hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Allaah heeft geen enkele ziekte neergezonden (zonder) dat Hij daar ook een genezing voor heeft neergezonden. Degene die het weet die weet het en degene die het niet weet die weet het niet.”


Onder de behandelingen die voorgeschreven zijn in de sharee´ah is de behandeling van sihr met het reciteren van de Qur´aan. De grootste soorah in de Qur´aan, al-Faatihah, moet gereciteerd worden over degene die getroffen is door sihr. Dit zou enkele manieren herhaald moeten worden. Als het gereciteerd wordt door een gelovige, oprechte lezer, die weet dat alles is onderworpen aan de wil en het lot van Allaah, dat Allaah over alles heerst, dat wanneer Hij tegen iets zegt `Wees!` dat het dan is. Als het reciteren gebaseerd is op geloof, taqwa en oprechtheid, en meerdere malen herhaald word, dan kan de sihr verwijderd worden en dan kan de persoon herstellen met Allaah´s verlof. Sommigen van de Sahaabah (moge Allaah tevreden zijn met hen) liepen langs enkele bedouinen wiens shaykh, ofwel hun leider, gebeten was. Ze hadden alles gedaan wat ze konden, maar hij was niet genezen. Ze zeiden tegen één van de Sahaabah, “Is er een raaqi (iemand die ruqyah verricht) bij jullie?” Ze zeiden, “Ja.” Dus één van hen reciteerde soora al-Faatihah over hem en hij stond direct op vol met energie alsof er niets gebeurd was; Allaah had hem genezing geschonken van de slechte uitwerking van die slangenbeet. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er is niets mis met ruqyah zolang het geen shirk inhoudt.”

Hij (moge Allaah’s vrede en zegeningen met hem zijn) voerde ruqyah uit en liet zich ermee behandelen. Er bevindt zich veel goeds en veel nuttigs in ruqyah. Al-Faatihah, Aayat al-Kursiy, “Qul Huwa Allaahu Ahad”, al-Mu’awadhatayn en andere ayaat mogen gereciteerd worden over de persoon die getroffen is door sihr, alsmede goede du’aas die overleverd zijn in de ahaadeeth van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), zoals de du’aa die hij zei wanneer hij ruqya verrichte bij een zieke:

Allaahumma Rabb al-naas, adhib il-ba’s, washfi anta al-Shaafi laa shifaa’a illa shifaa’uka shifaa’an laa yughaadir saqaman

(O Allaah, Heerser over de mensheid, verwijder het kwaad en genees hem, want U bent degene die geneest en er is geen genezing buiten Uw genezing, met een genezing die geen enkele ziekte achterlaat).”

Dit kan drie keer of meer herhaald worden. Er is tevens overleverd van hem (vrede en zegeningen zij met hem) dat Jibreel (vrede zij met hem) ruqyah bij hem verrichtte en drie keer zei:

Bismillaah arqeeka min kulli shay’in yu’dheeka, wa min shari kuli nafsin aw ‘aynin haasid Allaah yashfeek, bismillaah arqeek

(In naam van Allaah verricht ik ruqyah bij jou en van elke zaak die jou kwaad doet en moge Allaah jou genezen van het kwaad van elke ziel en jaloers oog. In de naam van Allaah verricht ik ruqyah bij jou).”

Dit is een geweldige ruqyah die verhaald werd in een saheeh hadeeth van de Profeet (vrede en zegeningen van Allaah zij met hem). Er is voorgeschreven om ruqyah te verrichten op degene die gebeten of geprikt is, degene die door sihr geraakt is en op degene die ziek is. Er is niks mis mee met het verrichten van ruqyah op iemand die ziek is of iemand die geraakt is door sihr of gebeten of geprikt is, door het reciteren van goede du’aas zelfs al zijn deze niet overleverd door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), zo lang deze geen zaken bevatten die haraam zijn, wegens de algemene betekenis van de hadeeth van de Porfeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Er is niks mis met ruqyah zo lang het geen shirk bevat.” Allaah kan de zieke genezen en degene die getroffen is door sihr, en anderen, zonder ruqyah en zonder enige daad die anderen verrichten, want Hij is in staat om alles te doen, en Hij is de Alwijze in datgene wat Hij doet. Allaah zegt in Zijn Heilige Boek:

Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is.[Yaa-Seen 36:82]

Aan Hem is alle lof en dank voor al datgene wat Hij wil en voorbestemd, want Hij is de Alwijze in al hetgeen wat Hij doet.

(Het kan zijn dat) de zieke persoon niet genezen wordt, als zijn vastgestelde tijdstip aangebroken is en er is vastgesteld dat hij zal sterven vanwege deze ziekte. Onder de zaken die gebruikt kunnen worden voor ruqyah zijn de verzen die over sihr verhalen, deze mogen gereciteerd worden in water. Dit zijn de verzen over sihr in Soorat al-A’raaf, waar Allaah zegt :

En We openbaarden aan Moesa: “Werp jouw staf!” En toen verslond deze wat zij met hun bedrog hadden gemaakt Toen werd de Waarheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn. Zij werden daar verslagen, en zij keerden vernederd terug [al-A’raaf 7:117-119]

En in Soorat Yoonus:

En Fir’aun zei: “Brengt mij alle vakkundige tovenaars.” Toen dan alle tovenaars waren gekomen zei Moesa tot hen: “Werpt dat wat jullie (willen) werpen.” Toen zij dan hadden geworpen, zei Moesa: “Wat jullie hebben gebracht is tovenarij, voorwaar Allaah zal het teniet doen. Voorwaar, Allaah laat de werken van de verderfzaaiers niet voortbestaan.” En Allaah vestigt de Waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van.” [Yoonus 10:79-82]

En in Soorat Ta-Ha:

Zij zeiden: “O Moesa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?”
Hij zei: “Werpt maar.”En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door tovenarij voortbewogen. Toen voelde Moesa vrees in zich opkomen. Wij
(Allaah) zeiden: “Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen. Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.” [Ta-Ha 20:65-69]

Deze ayaat vallen onder datgene waardoor Allaah de ruqyah tegen sihr tot nut maakt. Als de qaari’(recitator) deze verzen in water reciteert en ook Soorat al-Faatiha, Aayat al-Kursiy, “Qul Huwa Allaahu Ahad”, en al-Mu’awidhatayn in het water reciteert en het dan giet over de persoon van wie hij denkt dat hij geraakt is door sihr , of (degene die) door tovenarij verhinderd wordt van de gemeenschap met zijn vrouw, dan zal hij met Allaah’s Verlof genezen worden. Als er dan ook zeven gemalen lotusbladeren (sidr al akhdar) toegevoegd worden aan het water, dan is dit beter, zoals vermeld werd door Shaykh ‘Abd al-Rahmaan ibn Hasan (moge Allaah barmhartig zijn met hem) in Fath al-Majeed. (Hij) quote dit van enkele geleerden in het hoofdstuk genaamd Ma jaa a fi’l-Nushrah.

Het is aangeraden om de drie soeraahs te reciteren, namelijk Qul Huwa Allaahu Ahad, Qul A’oodhu bi Rabb il Falaq en Qul A’oodhu bi Rabb il-Naas. Het punt is dat deze en gelijksoortige behandelingen die gebruikt worden bij het behandelen van het probleem van sihr ook gebruikt kunnen worden om degene te behandelen die wegens tovenarij weerhouden wordt van het hebben van gemeenschap met zijn vrouw. Dit is heel vaak uitgeprobeerd, en Allaah heeft ervoor gezorgd dat dit vaak (goede) resultaten heeft gebracht. Iemand kan behandeld worden met alleen al-Faatihah, en genezen worden. Of alleen met Qul Huwa Allaahu Ahad en al-Mu’awidhatayn, en genezen worden.

Het is heel belangrijk dat degene die deze behandeling uitvoert en degene die behandeld wordt beiden oprecht moeten geloven en vertrouwen in Allaah; zij moeten weten dat Hij machtig is over alles en dat wanneer Hij iets wil dat dat gebeurt. En wanneer Hij iets niet wil, dat het niet gebeurt. Deze zaak bevindt zich in Zijn hand, en wat Hij wil gebeurt en wat Hij niet wil gebeurt niet. Wanneer zowel de lezer en degene over wie geleest wordt geloven en oprecht zijn tegenover Allaah, dan zal de ziekte snel verdwijnen met Allaah’s verlof. En zowel lichamelijke als spirituele medicijnen zullen van nut zijn. We vragen Allaah om ons te helpen om Hem tevreden te maken, want Hij is de Alhorende en altijd Nabij.

Bron: Majmo’ Fatawa wa Maqalat Mutanawi’a li Shaykh al-‘Allaamah ‘Abdulazeez ibn Baaz- pagina 70


Het genezen van Magie (door Shaykh Mashoor Hasan Salmaan)

Noot: Dit deel komt van de verhandeling: Al-Ma'thoor fee 'Ilaaj Al-Marboot wal-Ma'yoon wal-Mas'hoor (pg. 1-7)[Bijlage van de controle van het boek van Imaam Al-Haitamee (d. 974H) Al-Adhkaar alatee tahrus Qa'iluhaa min Kaid-il-Jinn].

De bron van (datgene) wat voorgeschreven is ter verwijdering en afschaffing van magie, zijn de authentieke overleveringen van de Profeet (salAllaahoe ‘aleihi wa salaam). In Saheeh Al-Bukhaaree (no. 5765) toen hij (salAllaahoe ‘aleihi wa salaam) de magie verwijderde die op hem geplaatst was door Lubaid Ibn A’sam, een man van Banoo Zuraiq die bondgenoot was van de joden, terwijl hij zich onder de moslims als hypocriet bevond. De magie was op zijn (salAllaahoe ‘aleihi wa salaam) kam en de haren op zijn kam geplaatst- wat (bestaat uit) de haren die van het hoofd of de baard afvallen tijdens het kammen- in een huid van stuifmeel van een mannelijke dadelpalmboom onder een putsteen- wat bestaat uit een stuk rots dat bovenop een put geplaatst wordt en die niet ontworteld kan worden, en soms wordt het op de bodem van de put gevonden - in de put van Dharwaan. Dus de Profeet (salAllaahoe ‘aleihi wa salaam) begaf zich naar de put en verwijderde het. En hij (salAllaahoe ‘aleihi wa salaam) zei: “Dit is de put die mij werd getoond (in een droom). Haar water leek op het aftreksel van henna-bladeren en haar dadelpalmboom leek op de hoofden van duivels.”

Magie kan ook genezen worden door te braken op de plaats waar haar kwaad gevonden is, want dat heeft een effect op iemands fysieke aard en het beroert de samenstelling van het lichaam en het verstoort haar vermogens. Dus wanneer er sporen van magie gevonden worden in een orgaan (zoals de maag), en de schadelijke stof kan overgegeven of verdreven worden uit dat orgaan, dan is dat erg effectief.

van de meest effectieve geneeswijzes hiervoor, zoals verhaald werd door Ibn Al-Qayyim, is datgene wat deel uitmaakt van An-Nushra, wat een vorm van ruqyah (incantatie) is. Deze geneeswijze werd zo genoemd omdat de ziekte die de persoon schade berokkend, daardoor verpletterd wordt. Dit betekent dat de kracht van deze magie, wat het gevolg is van kwade en slechte zielen, word opgeheven en beeindigd door de goddelijke genezing, zoals dhikr (woorden van herdenking), du’aa (smeekbeden) en qiraa’ah (recitatie van de Qur’an). Dus als het hart gevuld is met (de gedenking van) Allaah en overloopt van Zijn herdenking, en het heeft een vaste plaats voor herdenking, du’aa en bewustwording (van Allaah), die niet verlaten wordt, dan is dat van de meest belangrijke middelen die voorkomen dat een mens door magie wordt getroffen. Hij (Ibn Al-Qayyim) zei: “Magie heeft het meeste effect op zwakke harten. Dit is waarom de meerderheid van de mensen die hierdoor getroffen worden, vrouwen, kinderen en onwetende (over de godsdienst) mensen zijn.
Dit vanwege (het feit dat) de kwade en slechte zielen alleen actief en effectief zijn tegen de zielen die bereid zijn hen te aanvaarden en die neigen naar datgene wat hen vormt.”

Maar de magie die uitgevoerd werd door Lubaid verontrustte en stoorde de profeet (aleihi salaatu wa salaam), ondanks zijn hoge positie, oprechte bewustzijn van Allaah en (zijn) sterke hart. Hoe dan ook, misschien kan hij (aleihi salaatu wa salaam) afgescheiden worden van datgene wat hij (Ibn Al-Qayyim) noemde betreffende de meerderheidssituatie, zodoende was datgene wat de Profeet (aleihi salaatu wa salaam) overkwam een uitzondering hierop. En Allaah weet het best. Dit is de uitspraak van Al-Haafidh Ibn Hajr.

Nushrah bestaat uit twee soorten: Ten eerste: Het opheffen van magie door middel van dezelfde soort magie. Dit is van de daden van duivels en de uitspraak van Al-Hasan (Al-Basree) refereert hiernaar: “Niemand heft magie op behalve degene die (zelf) magie uitoefent.” Dus degene die dit type Nushrah uitvoert en degene bij wie dit wordt uitgevoerd, doen dit beiden om dichter bij de duivel te komen door middel van iets waar hij van houdt. Dus wat hij doet bij degene die getroffen is door magie is nutteloos.

Ten tweede: Nushrah door middel van incantatie (ruqyah), ta’awaudhaat en de toegestane smeekbedes. Dit alles is toegestaan in de Religie. Van de overleveringen die de toegestane wijze van Nushrah beschrijven zijn:

Ten eerste: datgene wat overleverd werd door Ibn Abee Haatim en Abu Ash-Shaikh op autoriteit van Ibn Abee Sulaim, die zei: “Het is aan mij overleverd dat deze verzen magie genezen, met de toestemming van Allaah. Ze moeten gereciteerd worden in een kom met water, en dan dient dit over het hoofd gegoten te worden van degene die getroffen is met magie:

Toen zij (i.e. de tovenaren) dan hadden geworpen , zei Moesa: Wat jullie hebben gebracht is tovenarij, voorwaar, Allaah zal het teniet doen. Voorwaar, Allaah laat de werken van de verderfzaaiers niet voortbestaan." En Allaah vestigt de Waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van” [soerah Yoonus: 81-82]

"Toen werd de Waarheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn. Zij werden daar verslagen, en zij keerden vernederd terug. En de (tot inkeer gekomen) tovenaars wierpen zich (als in de salaat) neer. Zij zeiden “Wij geloven in de Heer der werelden. De Heer van Moesa en Haroen.” Fir’aun zei: Geloven jullie hem vóór dat ik jullie toestemming heb gegeven? Voorwaar, dit is zeker een list die jullie beraamd hebben in de stad om de inwoners ervan te verdrijven. Maar straks zullen jullie weten (wat de gevolgen van jullie daden zijn). Ik zal zeker jullie handen en voeten kruiselings afhouwen en vervolgens zal ik jullie zeker allen kruisigen.” Zij (de voormalige tovenaars) zeiden: “Voorwaar, tot onze Heer keren wij terug. " [soerah Al-A’araaf: 118-125]

Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar en de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.” [soerah taha: 69]

Al-Haafidh Ibn Katheer noemde deze overlevering in zijn Tafseer (2/443) maar liet dit met niets opvolgen (i.e. hij classificeerde diens authenticiteit niet)!

Muhammad Haamid Al-Fiqee, moge Allaah genade met hem hebben, ging hem tegen door te zeggen:

“Dit zou niet gevolgd moeten worden, ook al is dit de visie van Laith Ibn Abee Sulaim of van de visies van Ibn Al-Qayyim of iemand anders. Echter zou men alleen de Sunnah die overleverd is van de Boodschapper van Allaah (aleihi salaatu was alaam) moeten volgen. En niets is van hem (aleihi salaatu was alaam) overleverd van datgene wat Ibn Abee Sulaim of Ibn Al-Qayyim hebben gezegd, noch datgene wat Wahb Ibn Munabbih zei. Dus het is gebasseerd op de gewoontes van de Joden en niet de leiding van de beste van de boodschappers (aleihi salaatu was alaam). En door de deur van deze verslapping zijn vele innovaties geslopen en daarna grote shirk. Dus het is aan de Moslim die oprecht is naar zichzelf toe, om zich met zijn kiezen vast te bijten aan de Sunnah van Allaah’s Boodschapper (aleihi salatuwa salaam) en de rechtgeleide khaliefen (radiAllaahoe ‘anhoem). En hij dient elke nieuwigheid te vermijden (i.e. innovaties), ongeacht van wie het komt. Want de uitspraak van éénieder kan aanvaard of afgewezen worden, behalve de Boodschapper van Allaah (aleihi salaatu wasalaam).”

Shaykh ‘Abdul-‘Azeez Ibn Baaz, moge Allaah tevreden met hem zijn, weerlegde hem en verduidelijkte dat er niets te vinden is in de woorden van Ibn Abee Sulaim wat de Religie tegen gaat, en dat zijn woorden onder het algemene principe vallen. Hij zei:

“Ik zeg dat Shaikh Haamid’s weerlegging in datgene wat er gezegd werd door de commentator verhalende over Ibn Abee Sulaim, Ibn Al-Qayyim en Wahb Ibn Munabbih (ofwel de uitspraak hierboven) niet correct is, maar eerder een fout van Shaikh Haamid. Dit is vanwege het feit dat jezelf genezen met als middel de Edele Qur’aan, sidr (kruiden (lotus) ) en soortgelijke zaken, afstamt van de toegestane vormen van genezing en niet onder innovatie valt, maar onder de noemer van medicijnen en geneeswijzen. En de Profeet salAllaahoe ‘aleihi was alaam heeft gezegd: “O dienaren (van Allaah)! Genees jullie zelf en genees jezelf niet met (de zaken die) Haraam (zijn).


En het is bevestigd in Sunan Abee Dawood, in het Boek van Medicijnen, dat de Profeet aleihi salaatu wa salaam in een kom met water Qur’aan reciteerde en over een ziek persoon heen goot.

Dus hieruit weten wij dat de genezing met sidr (kruiden) en het reciteren van Qur’aan in water en het gieten (van dit water) over een zieke persoon, geen verbod kent binnen de Godsdienst.

Dit is in het geval dat de recitatie van de Qur’aan puur is (ofwel zonder foute uitspraak of dwalingen, etc.) en (zolang) het geneesmiddel toegestaan is (binnen de Godsdienst, i.e. geen alcohol). En Allaah is de schenker van succes.”

En hij (Ibn Baz) voegde het volgende toe aan de uitspraak van Laith in zijn verhandeling genaamd: “Wetgeving betreffende Magie en Tovenarij”: “Na het reciteren van (de verzen die) eerder genoemd werden in water, zou een deel ervan gedronken moeten worden en de persoon zou zichzelf moeten wassen met de rest van het water. Door dit te doen, beëindigt men de ziekte.”

Ten tweede: Wat overlevert werd door Imaam Maalik in zijn Muwatta (2/951-952) (nr. 12) op autoriteit van Sumaiyy, de bediende van Abu Bakr van Al-Qa’aqaa’ Ibn Hakeem dat Ka’ab Al-Ahbaar zei: “Als de woorden die ik zeg niet zeker zijn dan hadden de Joden van mij een ezel gemaakt.” Er werd tegen hem gezegd: “wat zijn ze (de woorden)?” Hij zei: ”Ik zoek toevlucht bij het Aangezicht van Allaah, de Allergrootste, zoals niets groter is dan dat. En (ik zoek toevlucht) in de perfecte woorden van Allaah, die door geen goed noch slecht mens kan worden geschonden. En (ik zoek toevlucht) in al Zijn beste namen, die waar ik van op de hoogte ben en die waar ik niet van op de hoogte ben, van het slechte wat Hij geschapen heeft en leven heeft gegeven en gemaakt heeft.” [‘Aa’udhu bi-wajhillaahil-‘Adheem. Alladhee laisa shay’un a’adhama minhu. Wa bi-kalimaat-illaahit-Taammaat allatee laa yujawwizuhunnaa barrun wa laa faajir. Wa bi-asmaa’ihil-husnaa kullihaa, ma ‘alimtu minhaa wa ma lam a’alam - min sharri ma khalaqa wa bara’a wa dhara’a.]

De betekenis van ‘...de joden hadden dan van mij een ezel gemaakt’ betreft hier het verrichten van magie op hem. Misschien bedoelde hij hiermee, en Allaah weet het beter, "dat ze me dan hadden verward en weggebracht van de leiding (van Islaam) tot ik op een ezel zou lijken die niets weet en niets begrijpt." Deze uitdrukking wordt gebruikt (met als betekenis) domheid en weinig begrip.

Een soortgelijke smeekbede werd vermeld door de grote geleerde Ibn Hajr (Al-Haitamee) in een eerdere verhandeling, en het werkt tegen de samenzwering van de jinn. Wij hebben de bronnen daarin vermeld en we hebben het daarin besproken.

(bron:
www.al-ibaanah.com )

Voor meer zie;
Djinn, Magie, Kwade Oog, etc. ( 24 Artikelen )

Live duroos