Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Moord, van de Ergste der Zonden in de Islaam

Door Iemaam Mohammed ibn ‘Othmaan adh-Dhahabie rahiemehoellaah

Nadat Iemaam Mohammed ibn ‘Othmaan adh-Dhahabie (rahiemehoellaah) heeft gesproken over de eerste grote zonde (De Vereenzelviging van een ander met Allaah in aanbidding -Shirk-) zegt de Iemaam:

De Tweede Grote Zonde: Het vermoorden van een persoon.

Voetnoot SP: Het is uiterst belangrijk om in de zaak betreffende ‘Moord en Doodslag’ de ‘Aqiedah van Ahloes-Soennah wal-Djama’ah te belijden. En dat is dat moord een verschrikkelijke daad is waarmee de verrichter hiervan in de kring van het hoogste en gevaarlijkste niveau van Zonden is beland. De moordenaar is gruwelijk zondig maar hij is echter geen Kaafir (ongelovige) zoals een aantal onwetenden en mensen die hun begeerten volgen dat beweren! De moordenaar is nog steeds gelovig met het beetje overgebleven Iemaan (geloof) dat hij bezit en hij is een zondaar (Faasiq) door verrichting van deze afgrijselijke zonde. Allaah Ta’ala zegt: Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekend (in aanbidding) is daadwerkelijk ver afgedwaald (van de Waarheid)” [Soerah an-Nisaa` Vers: 116]
De Islaamitische wet zegt dat iemand die een moedwillige moord pleegt na berechting overgelaten wordt aan de nabestaanden van de vermoorde. De nabestaanden (familie) van de vermoorde mogen de keuze maken uit drie soorten van veroordeling:
(1) Zij moge de Terrechtstelling van de moordenaar eisen,
(2) Zij mogen ad-Dieyyah accepteren: dit is een geldsom ingeschat op de waarde van minimaal 100 kamelen (ongeveer 30.000 Euro),
(3) Zij mogen de moordenaar Vergeven. Wanneer de nabestaanden voor de terrechtstelling kiezen dan mogen zij dit echter niet even uit zichzelf bewerkstellen. Neen, de uitvoering van de terrechstelling is het alleen-recht van de Islaamitische leider nadat een moordenaar veroordeeld is door een Islaamitische rechtbank.


Allaah de Allerhoogste zegt:

En eenieder die een gelovige met opzet doodt, zijn vergelding is het verblijf in de Hel; en de Wraak en de Vloek van Allaah zijn op hem, en een grote bestraffing wordt voor hem bereid.” [Soerah An-Nisaa 4: Vers 93]

Voetnoot SP: Iemaam ‘Abdoer-Rahmaan as-S’adie (rahiemehoellaah) zegt in zijn Tafsier: “Het is voorafgegaan dat Allaah vermeld heeft dat een (volledige) gelovige geen gelovige vermoord, en dat het moorden een van de handelingen van Koefr (ongeloof) is (dat een persoon niet uit de Islaam zet maar wel zijn Iemaan verschrikkelijk verzwakt). Hij (Allaah) noemt hier de verschrikkelijke bedreiging voor degene die moedwillig een moord pleegt, een bedreiging waar de harten van beven, schokkeren en de mensen met hersenen slapeloos van worden. Er is daarom ook geen geweldigere bedreiging voor een van de Grote Zonden (buiten Shirk en Koefr) dan het moorden! Beter gezegd, er is ook geen andere zonde op een gelijke wijze misprijst zoals deze daad. En dit is de vermelding dat de dader hiervan naar de Hel zal gaan...” Zie ook de rest van Iemaam as S’adie’s Tafsier bij dit Vers want het is uiterst belangrijk!!!

Allaah de Allerhoogste zegt ook:

En degenen die geen enkele andere Ilah (god) aanroepen naast Allaah, noch een persoon doden welke verboden is door Allaah (te doden) uitgezonderd voor een rechtvaardige zaak (i.e. een ziel om een ziel, bij overspel en apostasie ), noch illegale seksuele gemeenschap begaan – en eenieder die dit doet zal de bestraffing krijgen. De foltering zal voor hem verdubbeld worden op de Dag der Wederopstanding, en hij zal daarin verblijven in schande; behalve degenen die spijt betuigen en geloven (in Islaamitisch Monotheïsme), en goede daden verrichten.” [Soerah Al-Foerqaan 25: Vers 68-70]

Allaah de Allerhoogste zegt:

Vanwege dat schreven Wij de Kinderen van Israël voor dat als iemand een persoon doodde buiten vergelding van moord, of (en) om onheil in het land te stichten – het zou zijn alsof hij de gehele mensheid gedood zou hebben.” [Soerah Al-Maidah 5: Vers 32]

Allaah de Allerhoogste zegt ook:

En wanneer de vrouw (zuigeling) die levend begraven is (zoals de ongelovige Arabieren gewoon waren te doen) ondervraagd zal worden: Voor welke zonde is zij gedood?” [Soerah At-Takwier 81: Vers 8-9]

De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sellem) heeft gezegd:

En vermijd de zeven vernietigende zaken.”

Voetnoot SP: De volledige Hadieth luidt: “Er werd gevraagd: “Wat zijn deze zaken dan O Boodschapper van Allaah?” Hij zei: “Vereenzelviging met Allaah, Magie, het doden van een persoon hetgeen Allaah verboden heeft het te doden behalve voor een rechtvaardige zaak (i.e. een ziel om een ziel, bij overspel en apostasie), het nuttigen van het bezit van de wees, het nuttigen van rente, het keren van de rug naar de vijand tijdens de veldslag, het belasteren van kuise onschuldige vrome vrouwen!” Overgeleverd door al-Boechaarie, Moslim, Aboe Dawoed en an-Nasaa`ie.

En hij (salallaahoe 'alayhie was sellem) vermeldde onder hen:

Het doden van iemand die door Allaah tot verboden is verklaard (te doden) zonder een rechtvaardige zaak (i.e. een ziel om een ziel, bij overspel en apostasie).”

Een man vroeg Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sellem) wat de grootste zonde is bij Allaah, waarop hij antwoordde:

Dat u iets als gelijkwaardig aan Allaah maakt (in aanbidding), terwijl Hij u geschapen heeft.”

“En wat daarna?” vroeg hij, waarop de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sellem) antwoordde:

Dat u uw kind doodt uit vrees dat hij met u mee zal eten.”

“En wat daarna?” vroeg hij, waarop de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sellem) antwoordde:

Dat u overspel pleegt met de vrouw van uw buurman.”

Waarop Allaah de Allerhoogste deze Woorden openbaarde die dit bevestigen:

En degenen die geen enkele andere Ilah (god) aanroepen naast Allaah, noch een persoon doden welke verboden is door Allaah (te doden) uitgezonderd voor een rechtvaardige zaak (i.e. een ziel om een ziel, bij overspel en apostasie), noch illegale seksuele gemeenschap begaan...” [Soerah Al-Foerqaan 25: Vers 68]

Voetnoot SP: Iemaam an-Nawawie (rahiemehoellaah) zegt in zijn ‘40 Hadieth’: “Hadieth 14 Op gezag van Ibn Mas’oed (radiallaahoe ‘anhoe) die heeft gezegd: “De Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in drie gevallen: degene die het (wettelijke) huwelijk geproefd heeft en (vervolgens) overspel (buitenechtelijke seksuele omgang) pleegt, een leven omwille van een leven (bij moord), en de afvallige die zijn religie verlaat en hierdoor zich van de groep (al Djamaa’ah) afsplitst.” Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Wanneer twee moslims samenkomen met hun zwaarden, dan zal degene die doodt, en degene die gedood wordt (beide) naar de Hel gaan.”

De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) werd gevraagd: “Die ene was de doder. Maar wat was er mis met de ene die gedood werd?” Hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) antwoordde:

Hij was gretig om zijn metgezel te vermoorden.” [Boechaarie, Moslim en Ahmed ibn Hanbal]

Ter uitleg van de betekenis van deze overlevering zei Iemaam Aboe Sulaymaan (Yahya bin Ya’mar): “Dit is wanneer de twee moslims elkaar niet bevechten omwille van een Tawiel (verkeerde interpretatie van een voorgeval etc.), maar (bijvoorbeeld) omwille van persoonlijke vijandigheid of fanatisme, of omwille van bezit of leiderschap of roem. Desalniettemin, wie een opstandig volk (rebelen) bevecht voor een reden welk het bevechten van hen noodzakelijk maakt, of vecht omdat hij zijn leven of zijn familie verdedigt, dan wordt hij niet bij (de betekenis van) deze overlevering inbegrepen, in zo’n geval wordt hem het vechten opgedrongen door de aanvaller en hij wordt gedwongen zichzelf te verdedigen zonder te bedoelen om zijn tegenstander te doden, als deze zijn best doet om hem te vermoorden. Want, in zulke omstandigheden is de overlevering niet van toepassing op de persoon die vecht voor een correcte zaak, maar is het van toepassing op de omstandigheden zoals die hierboven staan vermeld. En Allaah weet het het beste.”

Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd

Keert na mijn dood niet weer terug naar ongeloof, door elkaar zonder leiding te bevechtenOvergeleverd door al-Boechaarie en Moslim e.a op gezag van verschillende van de metgezellenimage

Een gelovige zal voldoende strekking vinden in zijn Religie, zolang hij niemand onwettig doodt.” [Boechaarie, Moslim, Tirmidhie, Ibn Maadjah en an-Nasaa’ie]

En Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Het vergieten van bloed zal de eerste zaak zijn waarover geoordeeld zal worden op de Dag der Wederopstanding.” [Boechaarie en Moslim]

En in een Hadieth dat de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Voorwaar de moord op een gelovige is ernstiger bij Allaah dan het vergaan van de wereld.” [An-Nasaa’ie en Baihaqie]

En Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

De Grootste Zonden zijn: “Het toekennen van deelgenoten in de aanbidding aan Allaah, moord, en opzettelijke meineed (verwerpelijk zweren).” [Boechaarie en Moslim]

En men noemt dit verwerpelijk zweren omdat de verrichter hiervan in de Hel geworpen wordt! Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Geen leven wordt onrechtmatig genomen zonder dat een gedeelte van de zonde van dit bloed wordt vergolden bij Adam’s eerste zoon (Kain), want hij was de eerste die moord introduceerde.” [Boechaarie en Moslim]

Degene die iemand die een overeenkomst of een verdrag heeft (gekregen door een Islaamitisch bewind) vermoordt zal de geur van het Paradijs niet ruiken, en de geur kan voorzeker gevonden worden op een afstand van 40 jaar (reisafstand van het Paradijs).” [Boechaarie]

Deswege, als dit het geval is bij het doden van een man die een overeenkomst heeft, waarmee bedoeld wordt een Jood of een Christen die een inwoner is in de Moslimlanden (Dar-al-Islaam), dus hoe kan hij dan een moslim doden!?

Allaah's Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Pas op! Degene die iemand die een overeenkomst of een verdrag heeft vermoordt, wiens leven gewaarborgd wordt door Allaah en Zijn Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem), heeft Allaah’s waarborg verbroken, en zal de geur van de Tuin niet ruiken, en de geur kan voorzeker gevonden worden op een afstand van 50 jaar (reisafstand van het Paradijs).” [At-Tirmidhie heeft hem authentiek verklaard]

Hij heeft tevens gezegd:

Als iemand met een half woord (op wat voor manier dan ook) helpt in het doden van een Moslim, hij zal Allaah ontmoeten met “Wanhopig voor Allaah’s Barmhartigheid” tussen zijn ogen geschreven.” [Overgeleverd door Iemaam Ahmed]

Moe’awiyyah (radiallaahoe 'anhoe) leverde over dat Allaah's Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Elke zonde kan voor gehoopt worden dat Allaah het zal vergeven, behalve in het geval van iemand die als polytheïst overlijdt, of van degene die opzettelijk een gelovige doodt.” [An-Nasaa’ie en Haakim]

Wij vragen Allaah om Gezondheid (bescherming, begunstiging etc).

[Einde van de woorden van Iemaam adh-Dhahabie rahiemehoellaah]

Bron: www.selefiepublikaties.com


Live duroos