Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De gebeurtenissen in Palestina.

Het Permanente Comité van Fataawa betreffende hetgeen wat zich afspeelt in Palestina aan Misdaad, Onderdrukking en Onrechtvaardigheid tegen het volk van Jeruzalem en de Al Aqsaa Moskee.

Permanente Comité: Alle lof zij Allaah en vrede en zegeningen zij met de meest geëerde van alle Profeten en Boodschappers, onze Profeet Moehammed en op zijn familie en metgezellen, vervolgens dit:

Voorzeker al-Qoeds en Bayt oel-Maqdis, is gezegende aarde, de teksten uit de Qoer’aan op meerdere plaatsen duiden hierop, zoals de uitspraak van de Verhevene:
Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee (Mekka) naar al Masjid al Aqsaa (Jeruzalem) welker omgeving Wij hebben gezegend… (soerah Al Israa vers 1)

En Zijn uitspraak: En Wij redden hem en Lot en voerden hen naar het land dat Wij zegenden voor alle volkeren. (soerah: Al Anbiyaa vers 71)

En Zijn uitspraak:
En Wij maakten de geweldige wind aan Salomo onderdanig. Deze blies om zijnentwille in de richting van het land dat Wij hadden gezegend. En Wij bezitten kennis van alle dingen. (soerah Al Anbiyaa vers 81)

En al Masdjid al Aqsaa is de tweede moskee die op de aarde is geplaatst na al Masdjid al Haraam, er is overgeleverd van Abie Dhar – radiya Allaahoe ‘anhoe – dat hij zei:

“Ik zei; Oh Boodschapper van Allaah! Welke moskee is als eerste geplaatst op de aarde ? Hij zei: “Al Masdjid al Haraam”. Ik zei, “en welke daarna?” Hij zei: “Al Masdjid al Aqsaa”. Ik zei toen: “Hoeveel (tijd) zat er tussen hen?” Hij zei : “Veertig jaar”.
[overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim]

En het is één van de drie moskeeën waar men naar toe reist om het gebed in te verrichtten, al Boekhaarie en Moeslim leverden over van Abie Hoerayra – radiya Allaahoe ‘anhoe – van de Profeet – salallaahoe ‘alayhie wa sallam – dat hij zei:
“Leg geen reis af behalve naar drie moskeeën; al Masdjid al Haraam (Mekka), de Masdjid van de Boodschapper (Medinah) en al Masdjid al Aqsaa (Jeruzalem)”

En het is één van de drie moskeeën waar de gebeden in worden vermeerderd (in beloning); zoals voorkomt in de hadieth van Abie Dardaa’:

“Het gebed in al Masdjid al Haraam geldt als 100.000 gebeden, en het gebed in mijn moskee geldt als 1000 gebeden, en het gebed in Bayt al Maqdis geldt als 500 gebeden”

En vanwege dit, en vanwege wat Bayt al Maqdis en al Qoeds bezitten aan eer, en de positie die zij innemen in de Islamitische Wetgeving en in de harten van de moslims en uit een gevoel van verantwoordelijkheid, volgt het Permanente Comité van Wetenschappelijk Onderzoek en Fataawa in het Koninkrijk van Saoedie, en zij zullen het altijd blijven volgen, met alle pijn, hetgeen wat er is gebeurd en er (nog steeds) gebeurt aan inbreuk en onrechtvaardige praktijken, die dag in dag uit verergeren, het uitzetten van de bewoners uit hun huizen, en het verplaatsen van duizenden woningen, en het inbeslagnemen van hun huizen en boerderijen en hun woningen zodat de Joden hun rovers, die zij nederzetters noemen, daar kunnen laten vestigen. En het uitvoeren van aanvallen op de mensen die hun gebeden en aanbiddingen verrichtten, en het oprichten van de scheidingsmuur, en het versterken van economische boycotten, en het onteigenen van woongebieden, arrestaties, het verlagen van de niveaus van dienstverlening, en het sluiten van liefdadigheids instellingen, en het intimideren van de mensen met allerlei soorten vormen van intimidatie. En er is geen twijfel over mogelijk dat dit een misdaad is, en een onderdrukking en onrechtvaardigheid jegens al Qoeds, en Masdjid al Aqsaa en de mensen van Palestina.

En deze tragische gebeurtenissen maken het noodzakelijk voor de leiders van de moslims om hun verantwoordelijkheid te nemen en achter hun Palestijnse broeders te staan en om met hen samen te werken, en om hen te helpen, en te ondersteunen, en om zich in te zetten om de Joden tegen te houden in hun voortzetting van hun agressie en aanvallen tegen de Al Aqsaa Moskee, en om een einde te maken aan de onrechtvaardige bezetting van de desbetreffende gebieden en plaatsen, op dat zei (de leiders van de moslims) zichzelf vrijwaren van blaam.

Zo is het, en wij adviseren onze moslimbroeders in Palestina en Jeruzalem, om Allaah te vrezen en om naar Hem terug te keren, en wij adviseren hen om zich te verenigen op de waarheid en om opsplitsing en onderlinge verdeeldheid te laten, om zo niet de kans te geven aan de vijand, die zich bezigen en zich zullen blijven bezigen met het vermeerderen van vijandschap (onderling) en verzwakking.

Wij vragen Allaah bij Zijn Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen om het verdriet van deze Oemmah te verwijderen, Zijn Dien te verheffen en Zijn Woord te verhogen, Zijn vrienden te helpen, en Zijn vijanden te verzwakken, en dat Hij hun plannen om hun nekken plaatst, en dat Hij hun kwaad van de moslims afwendt, voorwaar Hij is Degene Die dit kan en Degene Die ertoe in staat is.

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Moehammed, en op zijn familie en metgezellen en degenen die hen volgen tot aan het Dag des Oordeels.

Ondergetekend: door Shaykh Ahmad ibn ' Ali al Moebaaraki, Shaykh Saalih ibn Fawzaan al Fawzaan, Shaykh Moehammed ibn Hasan aal ash-Shaykh, Abdoellaah ibn Moehammed ibn Khanin en Abdoellaah ibn Moehammed al-Moetlaq. Mei 2010

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos