Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Al-Qawloel-Moefied fie Deen.

De Profijtvolle Uitspraken Betreffende de Islaam.

[al-Qawloel-Moefied fie Deen]


Auteur: Shaych Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab al-Wassaabie

Oorspronkelijke titel: De Profijtvolle Uitspraken Betreffende de Tauwhied. [al-Qawloel-Moefied fie Adillatit-Tauwhied] Ik heb express de titel veranderd, omdat er meer dan alleen Tauwhied hierin voorkomt, maar eigenlijk was dit niet nodig, omdat de Islaam is opgebouwd op de Tauwhied, alleen heb het toch gedaan voor de doorsnee moslim.



Hoofdstuk 1

De betekenis van 'Laa illaaha ill Allaah'

Welke is: Er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah. En dat wat naast Allaah aanbeden wordt, wordt gedaan in valsheid.

Allaah zegt:

Dat is omdat Allaah de Waarheid is en wat zij (de polytheïsten) naast hem aanroepen valsheid is en waarlijk Allaah is de Verhevene, de Grootste. [Al-Hajj (22):62]

Allaah zegt:

Weet (O Muhammad) dat niets het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah... [Muhammad (47):19]



Hoofdstuk 2

De betekenis van 'Muhammadur-Rasoolullaah'

Welke is: Er is niemand die het waard is om gevolgd te worden, behalve de Boodschapper van Allaah. Als iemand anders dan de Boodschapper van Allaah wordt gevolgd in iets waar hij geen bewijs voor heeft, dan wordt dit volgen gedaan in valsheid.

Allaah zegt:

Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt naast Hem geen awliyaa (beschermers en helpers, etc. die jou opdragen deelgenoten toe te kennen in aanbidding tot Allaah). Weinig is het dat jullie je laten vermanen. [Al-A'raf (7):3]


Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (O Muhammad) laten oordelen in alle geschillen tussen hen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen jouw besluit en zij accepteren het volledig. [An-Nisa (4):65]



Allaah zegt:

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allaah en Zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allaah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, hij verkeert waarlijk in een duidelijk dwaling. [Al-Ahzab (33):36]



Hoofdstuk 3

Waar is Allaah?

Allaah zegt:

De Meest Genadevolle (Allaah) Istawaa (is verheven boven) de Troon. [Ta-Ha (20):5]


Allaah zegt:

Hij Istawaa (is verheven boven) de Troon. [Yunus (10):3]


En zo ook op 6 andere plaatsen in de Qur'aan:

1) Soorah Al-A'raaf (7):54
2) Soorah Yoonus (10):3
3) Soorah Ar-Ra'd (13):2
4) Soorah Al-Furqan (25):59
5) Soorah As-Sajdah (32):4
6) Soorah Al-Hadeed (57):4


Allaah zegt:

[size="3"]En Hij is de Meest Machtige, boven Zijn dienaren… [Al-An'am (6):18 en 61]


Allaah zegt:

Zij vrezen de Heer boven hen en zij doen wat hen opgedragen is. [An-Nahl (16):50]


Allaah zegt:

Naar Hem stijgen alle goede woorden op en de goede daden verheffen dit…[Fatir (35):10]

Op gezag van Abu Hurairah, die vertelde dat de Boodschapper van Allaah zei, ''Toen Allaah de schepping schiep, schreef Hij in Zijn Boek en die is met Hem boven de Troon: Waarlijk, mijn Genade gaat voor mijn Woede.'' [Boekhaarie]

Op gezag van Mu'aawiyah bin Al-Hakam As-Sulamee die vertelde, ''Ik had een slavenmeisje die mijn schapen herdde. Toen op een dag was ze nalatig en een wolf nam een van de schapen en ik ben een man van de kinderen van Aadam, ik word boos net zoals zij boos worden dus ik sloeg haar en ik ging naar de Boodschapper van Allaah die mij de ernst van mijn daad benadrukte. ''Ik zei, ''Oh, Boodschapper van Allaah, zou ik haar niet vrijlaten?'' Hij zei, ''Breng haar naar mij.'' Ik bracht haar dus naar hem en hij zei tegen haar, ''Waar is Allaah?'' Ze zei, ''Boven de hemelen (fisammaa).'' Hij zei, ''Wie ben ik?'' Ze zei, ''Jij bent de Boodschapper van Allaah.'' Hij zei, ''Laat haar vrij want waarlijk ze is een gelovige.'' [Moeslim]


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos