Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het lezen van de bijbel en de thora.

Geschreven door Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz

Vraag: Is het voor de moslim toegestaan om de bijbel in te zien en erin te lezen, en dit om geen enkele reden behalve dat men het wil inzien? En houdt het geloof in de boeken die vanuit de hemelen zijn neer gezonden in dat men gelooft dat ze van Allah komen, of houdt het in dat we moeten geloven wat er in staat? Geef ons profijt, moge Allah u profijt geven.

Antwoord: Het is aan iedere moslim om te geloven dat ze van Allah komen: De thora, evangelie en de zaboer (psalmen van Dawoed). Dus men gelooft dat Allah deze boeken heeft laten neerdalen op de profeten, en dat Hij al-soehoef (gereinigde pagina`s, vrij van valsheden) naar hen heeft laten neerdalen die geboden en verboden bevatten, die waarschuwingen en herinneringen bevatten, die berichten bevatten over een aantal zaken die zijn geweest, en over zaken betreffende het paradijs, het hellevuur en dergelijke. Maar het is niet toegestaan om ze te gebruiken. Omdat ze verdraaid en verandert zijn.

Dus het is niet toegestaan om genoegen te nemen met de thora, evangelie of de zaboer of erin te lezen. Omdat hier gevaar in zit. Want het kan zijn dat men iets ontkent wat waarheid is, of dat men iets gelooft wat valsheid is. Want deze boeken zijn verandert en verdraait. De joden, christenen en anderen hebben ze verandert, verdraait en de volgorde aangepast. En Allah heeft volstaan met een geweldig boek: de edele Qor`aan.

En het is overlevert dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) iets van de thora zag bij `Omar en heel kwaad werd, en zei:

“Ben jij in twijfel O ibn al-Khattab? We hebben het (de boodschap) zo duidelijk als wit gebracht? En als Moesaa (علبه الصلاة و السلام) zou leven, dan zou hij mij volgen.”

En de bedoeling is dat we jou en anderen adviseren om er niets van aan te nemen. Niet van de thora noch de zaboer noch de evangelie. En er geen van aan te schaffen, en er niets van te lezen. Echter als men iets heeft (van de thora, evangelie etc.) dan moet men dit begraven of verbranden. Want de waarheid die het bevat daar is de Qor`aan voor in de plaats gekomen. En hetgeen dat verdraaiingen en veranderingen bevat is slecht en valsheid. Dus het is een verplichting voor de gelovigen om hiervoor op hun hoede te zijn, en op te passen om erin te kijken. Het kan zijn dat men iets gelooft wat valsheid is of iets ontkent wat waarheid is. Dus de manier om jezelf hier tegen te beschermen is het begraven of verbranden ervan.

En het is toegestaan voor de geleerde om erin te kijken om de vijanden van de Islaam (joden en christenen) te weerleggen. Zoals de profeet (صلى الله عليه و سلم) vroeg om de thora en er in keek toen de joden het stenigen ontkenden, waarna zij vervolgens toegaven. Dus de bedoeling is dat de geleerden die de Islamitische wetgeving kennen het nodig kunnen hebben om erin te kijken (de thora, evangelie en zaboer) om een Islamitische reden, zoals het weerleggen van de vijanden van Allah, het verduidelijken van de gunsten van de Qor`aan en waarheid en leiding die het bevat.

Echter de algemene persoon, voor hem is het niet toegestaan, echter als men iets bij hem vindt van de thora, evangelie of zaboer, dan is het een verplichting om het te begraven op een goede plek of het te verbranden zodat niemand hiermee kan afdwalen.


Bron:
Fataawa noer `ala darb, volume 1 (`aqiedah) blz. 10

Allaah Ta’ala zegt:

“En (gedenk) toen Allaah een verbond sloot met degenen die het Boek gegeven waren (Joden en Christenen) om het (boek) aan de mensen duidelijk te maken en het niet te verbergen.” (Soerah ali ‘Imraan: 3:187)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt:

“Voorwaar, zij (de Joden en de Christenen) die de duidelijke bewijzen, feiten en de Leiding die Wij hebben neergezonden verbergen (de Profeetschap van Mohammed salallaahoe 'alayhie was sallem), nadat Wij die aan de mensen duidelijk hebben gemaakt in het Boek, zij zijn degenen die Allaah Vervloekt en de vervloekers vervloeken hen ook. Behalve degenen die berouw tonen, goede werken verrichten en openlijk (de Waarheid die zij achtergehouden hebben) duidelijk maken. Hun berouw zal Ik aanvaarden. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige. (Soerah Al-Baqarah: 2:159.)

Ibn Kethier (rahiemehoellaah) zegt hierover in zijn Tafsier dat degene die kennis achterhoudt vervloekt word door Allaah Zijn Engelen en alle mensen. En op gezag van Aboe Hoerairah: de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:
“Wie kennis achterhoudt nadat hij daar over gevraagd is zal op de Dag der Opstanding met teugels van Vuur (in zijn mond) geteugeld worden.” [Overgeleverd door Ahmed 2/495]

Live duroos