Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De valse methodiek van Sharia4Holland

Bismi l-Laahi r-Rahmaani r-Raheem

Shaykh Abu ´Umar Usaamah ibn ´Ataayaa al-´Utaybee hafidhahu l-Laah


Vraag:

Shaykh, bij ons in Nederland is er een groep jongeren opgedoken, deze groepering presenteert zich als “Sharia4Nederland”. Datgene wat van hen duidelijk is geworden is dat zij de Islamitische regeringsleiders en de algemene moslims voor ongelovigen verklaren. Zij streven ernaar om de Islamitische wetgeving (shari´ah) in Nederland in te voeren en dit door middel van boodschappen die verstuurd zijn middels Youtube naar de koningin van Nederland. Hij (Abu ´Imraan) noemde haar in die boodschap at-Taaghiya en nodigde haar uit naar de Islaam. Hij dreigde haar dat zij onderweg waren en dat de vlag van de Islaam boven het Koninklijke paleis zal wapperen. Wat is het oordeel over de handelingen van deze jongeren?

Antwoord:

Alle lof is aan Allaah de Heer der werelden en de salaat en salaam over onze profeet Muhammad en over zijn familie en al zijn metgezellen, vervolgens:

Het heeft mij bereikt wat de persoon Abu ´Imraan en zijn groepering verrichten aan verwerpelijke daden die niet door de Islamitische wetgeving worden goedgekeurd en tegenstrijdig zijn aan de Islamitische religie en ook de schoonheden en de goedheid hiervan teniet doet. Deze mensen, zelfs wanneer zij zich toeschrijven aan de moslims en Islaam, zijn extremistische en terroristische afgedwaalden! En dit is, doordat deze mensen gerekend worden tot een sekte waarvoor de boodschapper van Allah - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam - heeft gewaarschuwd en deze sekte zijn de
Al-Chawaaridj. En van dit volk is beschreven dat het de salaah verricht en de Qur`aan reciteert, wel bezit het veel uiterlijke kenmerken van het praktiseren van de Islaam alleen de harten van het volk zijn duister. Zij reciteren de Qur`aan en deze komt niet verder dan hun kelen, zij reciteren de Qur`aan en deze vervloekt hen. Zij zijn de mensen van begeertes (ashaab hawaa) en de verdraaiers en veranderaars van de Islamitische wetgeving. Deze mensen worden gerekend tot de sekte van de khawaarij, zij verklaren alle Islamitische leiders tot ongelovigen. Wat voor Islamitische wetgeving willen zij toepassen? En wat voor Islaam claimen zij naar uit te nodigen en te verspreiden? De moslims worden geteisterd door deze khawaarij en [door] diegenen die dezelfde weg bewandelen zoals Usama bin Laden en Ayman ad-Dhawaahirie en deze persoon, Abu ´Imraan, bewandelt hun weg, hij verklaart de Islamitische leiders tot ongelovigen en hij zegt dit zonder enig schaamte.

Ten tweede wat de verdorvenheid van deze mensen aantoont is dat zij het huis niet via de voordeur betreden (Arabisch spreekwoord: dat zij niet beginnen bij hetgeen zij moeten beginnen). Zij zijn afgeweken van de manier van uitnodigen [naar Allaah] van de gezondenen (boodschappers & profeten). Alle profeten van Allaah zijn begonnen met het uitnodigen van de mensen naar de eenheid van Allaah en het zuiveren van de aanbiddingen aan Hem [
Begin met Tauwhied!]. De profeet - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam - heeft zijn naasten en zijn stam 3 jaar lang in het geheim uitgenodigd [naar Allaah] en vervolgens heeft hij 10 jaar lang openlijk uitgenodigd [naar Allaah] in Mekkah op bevel van Allaah. Hij nodigde uit naar de tawheed. De zakaat met haar vastgestelde percentage werd nog niet verplicht gesteld, behalve algemene uitgaven. Het gebed werd hem verplicht gesteld in het 10de jaar na zijn bi´thah (bevel om uit te nodigen naar Allaah) - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam - op de nacht van de hemelreis (Israa wal-mi´raaj) volgens de meest correcte mening . In Mekkah beval hij slechts de tawheed en het gebed vanaf het 10de jaar na zijn bi´thah - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam - en hij beval het uitgeven en het geven van aalmoezen met een algemeen bevel en [hij beval] de goede gedragingen en manieren. Toen hij vervolgens emigreerde naar Medinah en over een land heerste werd hij een Imaam (regeringsleider) voor de moslims. De zakaat met haar vastgestelde percentage en het vasten en de rest van de wetgevingen werden hier verplicht gesteld.

Zij zijn begonnen met het uitnodigen van de mensen om koningen en leiders te worden, zij willen de shari´ah van bovenaf invoeren zoals zij beweren en dit is de methodiek van de afgedwaalde sekten en de ontspoorde groeperingen. Zij zijn degenen die beginnen met het uitnodigen van de mensen door middel van leiderschap.

En jullie kennen de overlevering, die een zwakte heeft in zijn ketting, dat de Quraish naar de boodschapper van Allah - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam - kwamen en hem vroegen om te stoppen met het uitnodigen naar de tawheed en dat hij hun afgoden niet zou uitschelden, dan zouden zij hem [in ruil hiervoor] leider over hen maken of hem een vrouw ten huwelijk geven [die hij wenste] of hem bezit geven. Maar hij weigerde en bleef uitnodigen naar de tawheed. Hij was niet gekomen om het leiderschap te verkrijgen. En in de overlevering van Heraclius waarin hij vroeg over onze profeet Muhammad - ´alayhi salaatu wa-salaam- of hij - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- om leiderschap vroeg en of er onder zijn voorvaderen koningen bevonden? Zeiden zij “Nee!”. Heraclius zei dat als er iemand van zijn voorvaderen koning was dan konden wij zeggen dat hij het koningschap van zijn voorvaderen wilde opeisen.

En het authentieke van het verhaal van het verzoek van Quraish is dat de Quraish naar zijn oom Abee Taalib waren geweest en tegen hem zeiden: “Heb jij Ahmad gezien (zij bedoelden Muhammad) hij schaadt onze gezelschappen en gebedshuizen.” Hij schaadt hen met wat? Door hen uit te nodigen naar de tawheed en Allaah heeft het hem verboden om de afgoden van de afgodendienaren te bespotten. Allaah de meest verhevene zei:

{En bespot niet degenen die naast Allaah (goden) aanroepen zodat zij Allaah niet vijandig zonder kennis bespotten.} [al-An’aam: 108]

Datgene wat hen schaadt is de uitnodiging naar de tawheed. Abu Taalib zei: “ O ´Aqeel (de broer van ´Alee –radiya l-Laahu ´anhu-) breng mij Muhammad.” ´Aqeel ging en kwam terug met Muhammad - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallam -. Abu Taalib zei: “ O zoon van mijn broer, jouw neven beweren dat jij hun gezelschappen en gebedshuizen schaadt, stop hiermee.” Zij wilden van de boodschapper van Allaah - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- dat hij stopte hen uit te nodigen naar de tawheed. De boodschapper van Allaah – salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- wierp een blik naar de lucht en zei: “ Ik ben niet in staat om dat voor jullie te laten, behalve wanneer jullie mij een vlam daarvan (de zon) brengen” Met andere woorden: ‘ik ben niet in staat om de uitnodiging naar tawheed te laten zelfs wanneer jullie mij een stuk vuur uit de zon brengen’. Abu Taalib zei: “ De zoon van mijn broer heeft niet gelogen, ga dus terug.”

De boodschapper van Allaah - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- heeft de mensen uitgenodigd naar de tawheed, het geloven (al-imaan), het kennen van Allaah, het kennen van de leiding en het kennen van de waarheid. Hij heeft hen niet direct uitgenodigd naar leiderschap maar nadat de religie verankerd werd in de harten van de mensen en zij de status van de Islaam kenden.

Ten derde toen de boodschapper van Allaah – salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- een land had en de autoriteit had over zijn leger en mannen, en boodschappen schreef naar de koningen en leiders, heeft hij toen de grenzen overschreden en is hij toen slecht geweest in zijn toespraak? Wel, hij –salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- zei: ‘’Bismillaahi Rahmaanie Raheem, van Muhammed ibn ´Abdi-l-Laah de boodschapper van Allaah naar Heraclius de grootheid van Rome, wordt moslim en je zult veilig zijn en Allaah zal jouw beloning verdubbelen. Wanneer jij je zult afkeren dan neem je de zonden van de ar-risiyien (de boeren) op je geweten.’’

{Zeg: “ O mensen van het boek, kom tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand behalve Allaah aanbidden en dat wij geen deelgenoten aan hem toekennen..”} [Ale-Imraan: 64]

De boodschapper van Allaah - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam- heeft alle koningen geschreven met goede bewoordingen en datgene wat passend is voor hen en hun situatie.

En in de overlevering, die in zijn ketting een zwakte bevat maar waarvan de betekenis correct is: “Wanneer een persoon bij jullie komt die gerespecteerd wordt door zijn volk, wees dan goed voor hem.”

En een andere overlevering die ook zwakte heeft in zijn ketting maar een correcte betekenis heeft: “Geef de mensen hun [gepaste] positie.” De ketting heeft een zwakte maar de betekenis is correct, of “Ik ben bevolen om de mensen hun [gepaste] positie toe te kennen.” Dit waren zijn manieren - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam -. “Naar Heraclius de grootheid van Rome en hij schreef naar Kisraa, hij schreef naar Muqawqus de leider van Egypte, naar an-Najaashie de leider van Habasha en naar Ibnay al-Jalandie in ´Ammaan. Hij schreef naar de koningen om hen naar Allaah en de tawheed uit te nodigen. En [Allaah] subhaanahu wa ta´aala zei tegen Musa -´alayhi salaam- en zijn broer Haaroen dat zij tegen Fir´auwn moesten zeggen:

{Spreek hem aan met een mild woord opdat hij zal nadenken of vrezen.”} [Taha: 43]

Het aanspreken van de niet-moslims zoals de afgodendienaren en de mensen van het boek (Joden & Christenen) en anderen heeft wijsheid nodig. Allaah- Jalla wa ´Alaa - zegt:

{En bediscussieer de mensen van het boek slechts op de beste wijze .} [al-´Ankaboet: 46]

Hij (Allaah) heeft bevolen om de mensen van het boek aan te spreken op de best gepaste wijze. Hij heeft niet gezegd: verklaar hen tot ongelovigen en bedreig en chanteer hen, terwijl jij helemaal niets bezit. En de situatie van deze [mensen] is heel erg vreemd, zij zijn inwoners en te gast in de Nederlandse staat, is dit dan de manier hoe zij met hen omgaan en hun sympathie verkrijgen om vervolgens de Islaam te verduidelijken? Is dit de [juiste] weg? Met dit soort manieren jaagt men de mensen weg bij de Islaam en de mensen van Islaam.

En het is ook vreemd dat dit soort interviews worden uitgezonden op officiële zenders en dit behoort tot de grootste middelen om de mensen weg te houden bij de Islaam, omdat de mensen die de Islaam niet kennen en onwetend zijn over de realiteit ervan. Wanneer zij deze mensen zien die de Islaam presenteren, geen respect tonen voor hun leiders of voor het land dat hen te gast neemt en slecht zijn ten opzichte van hun grootheden en hun leiders. Wat voor gedachten zullen zij dan verkrijgen over de Islamitische religie en de karaktereigenschappen van de moslims? Wordt wakker o moslims! En weet dat deze [sharia4holland] de Islamitische religie niet vertegenwoordigen en de Islaam is vrij van hen.

En wij zeggen tegen Nederland, zowel tegen de koningin als tegen het volk, de Islamitische religie is een religie van barmhartigheid, leiding en geluk. Wordt moslim en jullie zullen succesvol zijn, zeg Laa ilaaha illa Allaah
معنى لا إله إلا الله ( niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah), aanbidt Allaah alléén, zonder deelgenoten aan hem toe te kennen. Zoals Musaa (Mozes) - ´alayhi salaam - hiernaar uitnodigde en zoals ´Iesaa (Jezus) - ´alayhi salaam - hiernaar uitnodigde. De Islamitische religie respecteert alle profeten en gezondenen, verblijdt de mensheid en verduidelijkt aan hen de leiding. De Islamitische religie is een religie van liefde, oprechtheid, deugd, reinheid en hoogstaande eigenschappen. Bestudeer de Islaam en leer de schoonheden ervan en kijk naar wat de geleerden van de Islaam hebben geschreven over de schoonheden van de Islaam. Laat jullie niet misleiden en oordeel niet aan de hand van bepaalde daden van moslims die niet de echte Islaam presenteren.

De echte Islaam is terug te vinden in de nobele Qur`aan en is terug te vinden in de Sunnah van de boodschapper van Allaah – salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam-. En wees gewaarschuwd voor de vervalsing van de geschiedenis van de moslims en de biografie van de boodschapper van de Heer der werelden Muhammad - salla-l-Laahu ´alayhi wa-sallam-. Keer terug naar de oorspronkelijke bronnen die erkend zijn bij de moslims. Leer de echte Islaam kennen en wees gewaarschuwd voor deze verderfzaaiers die spreken namens de moslims terwijl de moslims vrij zijn van hen.

Wij vragen Allaah –subhaanahu wa ta´aala- dat Hij deze natie leidt naar de Islaam en hen toestand verbeterd. En Allaah de meest verhevene weet het beste.

Hier kan je de audio beluisteren insha Allah;0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos