Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Plaats v/d geleerden in de Islaam

Shaykh al-‘AllaamahZayd ibn Haadie al-Madkhalie hafiedehoeallah

Vraagsteller: Moge Allaah het goede voor u bepalen. Een vragensteller uit Frankrijk zegt: Wat is de positie van de geleerden in de Islam? En wat is uw advies aan degenen die de geleerden ongelovig verklaren?

Shaykh: Laa Ilaaha Illallaah! (op een verbaasde toon)
De Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) heeft de positie van de geleerden in de Islaam duidelijk gemaakt. Beter gezegd, Allaah de Almachtige heeft het duidelijk gemaakt. De verhevene zei:

Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allaah vrezen.
(35:28)

En dit is een hoge positie. Hij begrensde (het bezitten van) de perfecte vorm van (gods)vrees tot de geleerden. En de bedoeling hiervan, zijn de geleerden van de Shar’ (Qoraan en Sunnah), degenen die ernaar handelen.

En de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) zei:
Voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten.

Dus aangezien zij de erfgenamen van de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) zijn, worden ze beschouwd als zijnde het beste van de mensen. Omdat zij de waardevolste erfenis hebben geërfd. En dat is de kennis en de openbaring die Allaah aan de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) heeft geopenbaard. Dus degene die een hekel aan hen heeft en of hen neerhaalt. De oorzaak hiervan is een ziekte in zijn hart. Het is verplicht voor hem om zich ervan te ontdoen en om zichzelf te genezen. Zodat hij Allaah niet zal ontmoeten met een afkeer van de goedheid (el-gheir) en de mensen ervan. In het bijzonder de predikers naar het goede en degenen die ernaar handelen. Dus de positie van de geleerden is hoog.
Indien zij kennis hebben, en handelen aan de hand van hun kennis.

Einde


En Shaykh Saalih Fawzaan zei: Ik zeg: Niemand valt de eer van de geleerden aan die standvastig gevestigd zijn op de waarheid behalve een van de drie soorten personen:
1. Ofwel hij is een hypocriet wiens hypocrisie bekend is, of
2. hij is een grote zondaar die de geleerden haat omdat ze hem ervan weerhouden zijn kwaad te verrichten, of
3. hij is een verdwaalde vooringenomen hizbie die afkeer toont jegens de geleerden omdat ze niet overeenstemmen met hem in zijn hizbiyya en verdwaalde ideologieën.

Bron: “Al-Ajwibatul-Mufeedah ‘an As’ilatil-Manaahij al-Jadeedah” (Beneficial Answers to Questions on innovated Methodologies). Van: Shaikh Saalih Al-Fawzaan, samengesteld door Shaikh Jamaal bin Furayhaan Al-Haarithee.


Imaam Aboe ‘Othmaan as-Saboenie rahiemahoellaah (gest. 449 H) zei: “En de onderscheidende tekenen van innovaties op de mensen zijn overduidelijk. Het meest duidelijk van hun tekenen en karakteristieken is de ernstigheid van hun vijandschappen en haat ten opzichte van de dragers van de athaar (overleveringen) van de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) en hun verachting van hen (de mensen van overleveringen).”

Bron: ‘Aqeedatoes-Salaf wa Ashaaboel-Hadieth van as-Saboenie.


Ibn Qutaybah ibn Sa’eed (d. 240H) heeft gezegd:
“Wanneer je een man ziet, die van Ahlul-Hadeeth houdt, dan zit hij op de Sunnah. En wie dit tegenwerkt, weet dan dat hij een innoveerder is."

[Saheeh. Overgeleverd door al-Khateeb al-Baghdaadee in Sharaf Ashabul-Hadeeth (p. 134), as-Saaboonee in al-‘Itiqaad (p. 121), en al-Laalikaa’ee in al-‘Itiqaad (1/67)]


Aboe Haatim ar-Raazi (d. 227H) zei: “Het onderscheidende teken voor de mensen van innovatie is het lasteren van Ahloel Athaar.”

[Overgeleverd door al Lalakaa’ie in Sharh Oesoel I’tiqaad (1/179)]


www.sincerehearts.nl
www.selefienederland.nl

Bron audio:
www.z-salafi.com


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos