Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

21 punten over opvoeding

Het opvoeden van kinderen is complex; vandaar dat zij geduld en sturing nodig hebben. Evenzo hebben sommige kinderen zachtheid nodig, en aardigheid en het niet tegen hen verheffen van de stem. En er zou zonder hardheid met hen omgegaan moeten worden.

Andere kinderen hebben strengheid nodig, maar deze strengheid zou niet de limiet moeten overschrijden. Als deze wordt overschreden, dan zal het kind eigenwijs en ongehoorzaam worden aan de leiding van zijn ouders. Wij vragen Allaah om ons goede bescherming en verzorging te geven, aangezien er een immense verantwoordelijkheid om de nekken van de ouders hangt. Allaah, de Verhevene, heeft gezegd:


O jullie die geloven, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur... [66:6]

En in de Saheehayn (i.e. Boekhaarie & Muslim) van de hadeeth van 'Abdullaah bin 'Umar dat hij heeft gezegd:

De Boodschapper van Allaah sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd: 'Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk (voor zijn kudde). Dus de leider is een herder en hij is verantwoordelijk, en de man is de herder van zijn familie en hij is verantwoordelijk, en de dienaar is de herder van de rijkdom van zijn eigenaar en hij is verantwoordelijk. Eenieder van jullie is een herder, en eenieder van jullie is verantwoordelijk (voor zijn kudde).'


Het is hoognodig dat de ouders samenwerken in het opvoeden van hun kinderen. Als één van de ouders de verantwoordelijkheid verwaarloost, dan zal één kant gebrekkig worden, behalve voor wat Allaah wil.

Het kind moet onderwezen worden naargelang zijn niveau en begrip. Neem daar een (hiernavolgend) voorbeeld van. Bijvoorbeeld in de eerste fase, leer je het kind over Allaah door het naar
boven
in de lucht wijzen met de vingers.

2.) Wanneer je het kind wat te eten geeft, een stuk brood of iets wat daar gelijk aan is; stuur hem er dan op aan om het met zijn rechterhand te eten.

3.) Wanneer het voedsel heet is, blaas er dan niet op. De Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft het verboden om in borden te blazen. Als een kind iemand dit ziet doen, dan zul je hem dit snel na zien doen.

Hetzelfde geldt voor alle zaken. Dit is allemaal bevestigd door de uitspraak van de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam:

'Iedereen is geboren op de Fitrah, maar zijn ouders maken van hem (i.e. het kind) een Jood, Christen of een Vuuraanbidder.'


En in Saheeh Muslim uit de hadeeth van 'Iyaad bin Hummaar, dat hij heeft gezegd:

De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd: Allaah, de Verhevene, heeft gezegd: 'Ik heb mijn dienaren als Hunafaa' (op zuivere Tawheed) geschapen, maar de duivels namen hun aandacht in beslag.'

4.) Wanneer het kind ongeveer anderhalf is en het iets wil eten of drinken, leer hem dan om 'Bismillaah' te zeggen. Vervolgens zal het een norm worden en zal het kind uit zichzelf 'Bismillaah' zeggen.

5.) Wanneer je ziet dat het kind er klaar voor is om de pilaren van de Islaam, Imaan (geloof) en de pilaar van Ihsaan (perfectie in de aanbidding) te begrijpen, leer hem dit dan.

Verbind het onderwijzen van het kind niet aan een bepaalde leeftijd, want de vlotheid en het intellect van kinderen verschilt per kind.

Dus de pilaren van Islaam zijn:

Op gezag van ibn 'Abbaas, moge Allaah tevreden met hem zijn, dat hij heeft gezegd:

De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:


Islaam is gegrond op vijf (pilaren): (1) De getuigenis van Laa ilaaha ill Allaah en dat Muhammad de Boodschapper is van Allaah, (2) het gebed verrichten, (3) de Zakaat betalen, (4) het vasten in de Ramadan, en (5) de bedevaart (Hajj) verrichten naar het Huis (i.e. de Ka'bah in Mekka). (Boekhaarie en Muslim)


En de pilaren van Imaan (geloof) zijn:

Op gezag van Aboo Hurayrah, radya Allaahoe 'anhu, dat hij heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gegegd:

'Eemaan (geloof) is in het geloven in Allaah, de Engelen, de Boeken, Boodschappers en de Dag des Oordeels. Overgeleverd door Boekhaarie en Muslim en Muslim is uniek in deze bewoording van de Hadeeth van 'Umar bin al-Khattaab.


En de pilaar van Ihsaan (perfectie in de aanbidding) is:

'Het is het aanbidden van Allaah alsof je Hem ziet en als je niet in staat bent om (Allaah te aanbidden alsof je) Hem te zien, dan ziet Hij jou.' De bron is genoemd in de vorige hadeeth.


6.) Leer hem de wettige regels van de Wudoo' (rituele wassing).

7.) Wanneer hij uit een bord eet, zeg dan tegen hem dat hij moet eten wat het dichtst bij hem ligt.

In de Saheehayn (i.e. Boekhaarie en Muslim) uit de hadeeth van 'Umar bin Abee Salamah dat hij heeft gezegd:

'Ik was aan het eten en mijn handen bewogen zich rondom het bord, dus de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zei tegen mij: 'O jonge jongen, zeg de Naam van Allaah, eet met je rechterhand en eet wat het dichtst bij jou is.'

8.) Laat hem gewend raken aan goede en uitmuntende (daden). Wanneer hij de zevenjarige leeftijd bereikt, leer hem dan om de Salaah (het gebed) te verrichten.

Aboo Dawood, rahimahoellaah, heeft gezegd (1/no. 495):

Het is overgeleverd aan ons door Mu'mil bin Hishaam, bedoelende al-Yushkaree, dat het aan ons overgeleverd is door Ismaa'eel over Siwaar bin Abee Hamzah en Aboo Dawood verklarend, 'Hij is Siwaar bin Daawud Aboo Hamzah al-Minzee as-Sayrafee', van 'Amr bin Shu'aib, van zijn vader, van zijn grootvader dat hij heeft gezegd:


De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:

'Gebied uw kinderen om de Salaah (het gebed) te verrichten als zij de zevenjarige leeftijd bereiken. geef ze op de broek op de tienjarige leeftijd. En scheidt hen in hun bedden.' De keten van overlevering van deze hadeeth is Hasan.

Mu'mil bin Hishaam is betrouwbaar. Imaa'eel is ibn 'Aliyyah en hij is welbekend. Siwaar is betrouwbaar, maar hij heeft zwakheden zoals is verklaard in at-Taqreeb. Zijn hadeeth zijn Saalih als bewijs zolang ze niet van zijn fouten zijn en de overige mannen (in de keten) welbekend zijn.

De hadeeth heeft een andere overlevering van de hadeeth van Sabrah in Aboo Daawud (#494).

9.) Het scheiden van de bedden van de kinderen wanneer zij de tienjarige leeftijd bereiken, en de hadeeth die dit bewijst is al geweest.

10.) Train hem om te vasten, zolang het hem niet zwak maakt, zodat wanneer hij volwassen wordt, hij ervaren zal zijn.

Boekhaarie heeft een hoofdstuk van zijn Saheeh (4/200): 'Het vasten van kinderen' genoemd.


Het is overgeleverd aan ons door Musaddid dat het overgeleverd was aan ons door Bashr bin Mufaddal door Khaalid bin Dhikwaan door Rubai' bint Mu'awwidh dat zij heeft gezegd:

De Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, verzond een boodschap naar de gebieden van de Ansaar in de ochtend van 'Aashuraa, dat wie er wakker is geworden zonder te vasten, de rest van de dag ook zo moet doorbrengen (zonder te vasten), en wie er vastend wakker is geworden, moet vasten. Zij zei, 'Dus vastten wij het (i.e. de dag van 'Aashuraa) hierna, en onze kinderen zouden ook vastten. Wij gaven hen een stuk speelgoed gemaakt van wol en als één van hen begon te huilen om eten, zouden wij het aan hem geven (en hiermee doorgaan) totdat het tijd was om het vasten te verbreken.

11.) Leer uw kind de authentieke 'Aqeedah (geloofsleer en overtuiging). Zeg tegen hem wat de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, tegen 'Abdullaah bin 'Abaas heeft gezegd:

'Ik ga je wat woorden leren. Wees je bewust van Allaah, (en) Allaah zal je beschermen. Wees je bewust van Allaah, (en) je zult Hem voor je vinden. Als je vraagt, vraag dan Allaah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allaah. Weet dat als de gehele Ummah zich zou verzamelen om jou van voordeel te zijn in iets, zij jou met niets van voordeel kunnen zijn behalve met wat Allaah voor jou heeft opgeschreven. En als de gehele Ummah zich zou verzamelen om jou met iets te schaden, zij jou met niets kunnen schaden behalve dat Allaah het tegen jou heeft opgeschreven. De pen is opgeheven en de bladzijdes zijn gedroogd.'

12.) Adviseer je kind met de waarschuwing die Luqmaan aan zijn zoon gaf: Hij, De Verhevene, heeft gezegd:

Toen Loqmaan tot zijn zoon, terwijl hij hem raad gaf, zeide: "O mijn zoon, ken geen medegoden in aanbidding aan Allaah toe. Voorwaar afgoderij is inderdaad een grote Dhulm (ongerechtigheid)." Wij hebben de mens op het hart gedrukt (plichtmatig en goed te zijn) betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer. Maar indien zij (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen in aanbidding, waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt in berouw en gehoorzaamheid. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen gij deedt. "O mijn zoon! Al zou het het gewicht van een mosterdzaadje zijn, en al zou het zich in een rots bevinden of in de hemelen of op aarde, Allaah zal het zeker openbaar maken. Voorwaar, Allaah is Subtiel, Alkennend. O mijn zoon! Aqim-as-Salat (verricht het gebed) en beveel (de mensen) al-Ma'roef (Islamitisch monotheïsme en al dat goed is) en verbied (de mensen) al-Munkar (i.e. ongeloof aan de Eenheid van Allaah, polytheïsme van allerlij soort en al dat kwaad en slecht is) en verdraag geduldig wat u ook overkome. Voorwaar, dit zijn enkele van de belangrijke geboden (bevolen door Allaah zonder uitzondering). En keer uw gelaat niet af van mensen met hoogmoed, noch wandel in onbeschaamdheid op aarde. Waarlijk, Allaah heeft een hoogmoedige pocher niet lief. En wees beleefd in uw lopen (of vertoon geen onbeschaamdheid) en verlaag uw stem. Waarlijk, de meest onaangename stem is het gebalk van een ezel." [31:13-19]

13.) Leer hem om toegang te vragen voordat hij naar binnen gaat:

Hij, De Verhevene, heeft gezegd:

O gij die gelooft, laten uw slaven en slavinnen en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt in drie gevallen om uw toestemming vragen (of het gelegen komt in uwer aanwezigheid te zijn), vóór Salat al-Fadjr (het ochtendgebed), en wanneer u van uw klederen ontdoet op de middag (rust), en na Salat al-'Isha (het avondgebed). (Deze) drie tijden zijn voor uw privacy. Op andere tijden dan deze is het noch voor u, noch voor hen een overtreding als jullie bij elkaar in en uit gaan. Aldus maakt Allaah u de geboden duidelijk; God is Alwetend, Alwijs. [24:58]

14.) Onderwijs hem over de verboden zaken zodat hij zich ervan kan onthouden:

En in de Saheehayn (i.e. Boekhaarie en Muslim) van de hadeeth van Aboo Hurayrah dat hij heeft gezegd:


Al-Hasan bin 'Alee, rady Allaahoe 'anhoe, nam een dadel van de dadels die opzij waren gezet voor liefdadigheid en deed het in zijn mond. Dus de Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zei: 'Haal het uit je mond. Haal het uit je mond en leg het weg. Heb je niet geleerd dat wij niet van liefdadigheid eten?'

15.) Leg hem de betekenis van de Aayah (vers) of de hadeeth die je aan hem mede deelt uit.

16.) Fixeer zijn hart op Allaah, De Machtige, de Majesteuze:

De harten van sommige kinderen zijn gefixeerd op de Dunyaa (i.e. het leven van deze wereld), diploma's en niveau's. Hun harten zijn gevuld met desillusies (ghuroor) en gevreesd wordt dat duisternis (hun harten) zal vullen en voorbijstreven.

17.) Zorg voor het uit het hoofd leren van de Qor-aan:

Zorg ervoor dat je kind elke dag iets 'lichts' uit het hoofd leert, al is het maar één vers. Degenen die zich bezig houden met de Qor-aan zijn de meest voortreffelijke van de mensen. In Saheeh Boekhaarie staat een hadeeth van 'Uthmaan bin 'Affaan dat hij heeft gezegd:

De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd, 'De besten van jullie zijn degenen die de Qor-aan leren en onderwijzen.' En in een overlevering van Boekhaarie, 'Waarlijk, de meest deugdelijke van jullie' in plaats van 'de besten van jullie.'

De Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, adviseerde door de belangrijkheid van de Qor-aan te benadrukken. Imaam al-Boekhaarie vermeldde (vol. 9 #5022): Het is overgeleverd aan ons door Muhammed bin Yoosuf dat Maalik bin Mughawwil overleverde aan ons, dat Talhah overleverde aan ons dat hij heeft gezegd:

Ik vroeg 'Abdullaah bin Abee Awfaa, 'Heeft de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, een vermaning gegeven?' Dus hij zei, 'Nee'. Dus ik zei, 'Hoe heeft hij de vermaning aan de mensen voorgeschreven? Hij heeft hen ermee bevolen en hij heeft hen niet vermaand?' Hij zei, 'Hij vermaande en adviseerde met het Boek van Allaah.'

Al-Haafith (i.e. ibn Hajar al-Asqalaanee) stelde, 'De bedoeling van 'vermanen en adviseren met het Boek van Allaah,' is het uit het hoofd leren, het volgen ervan, het ernaar handelen, wegblijven van zijn verboden, het constant reciteren ervan, het onderwijzen, enzovoort.' Het einde van zijn uitspraak.

De Qor-aan is van voorspraak voor degene die het uit zijn hoofd leert. Imaam Muslim heeft verklaard (1/553): Het is overgeleverd aan mij door al-Hasan bin 'Alee al-Hilwaanee dat Aboo Tawbah aan ons heeft overgeleverd, en hij is ar-Rabee' bin Naafi'dat Mu'aawiyah i.e. ibn Sallaam, aan ons heeft overgeleverd, van Zaid dat hij Aboo Salaam heeft horen zeggen, Aboo Umaamah al-Baahilee heeft aan mij overgeleverd dat hij heeft gezegd:


Ik hoorde de Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zeggen, 'Lees en reciteer de Qor-aan, daar het op de Opstandingsdag als een bemiddelaar zal zijn voor degene die het uit zijn hoofd leert.'

Hij, rahimahu'Allaah, verklaarde, (1/554): Ishaaq bin Mansoor heeft aan ons overgeleverd dat Yazeed bin 'Abdu Rabihi ons heeft geïnformeerd dat al-Waleed bin Muslim aan ons heeft overgeleverd van Muhammed bin Muhaajir, van al-Waleed bin 'Abdur Rahmaan al-Jarshee van Jubair bin Nufair dat hij heeft gezegd, ik hoorde an-Nawwaas bin Sam'aan al-Kullaabee zeggen:

Ik hoorde de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zeggen: 'De Qor-aan zal komen en haar mensen, degenen die ermee in overeenstemming werkten, zullen worden voorgegaan door Soerah al-Baqarah en Aali 'Imraan bemiddelend voor degenen die hen uit het hoofd leerden.'

Verscheidene Ahadeeth betreffende de deugdzaamheden van de Qor-aan en zijn mensen:

Op gezag van 'Aaishah, radia Allaahoe 'anha, dat zij heeft gezegd:


De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd, 'Degene die de Qur'aan reciteert en dat vloeiend doet, hij zal onder de rangen van de nobele en vrome schriftgeleerden zijn. Degene die het stotterend reciteert en het is moeilijk voor hem, zal twee beloningen hebben.' Overgeleverd door de twee Shaykhs (i.e. Boekhaarie en Muslim).

En op gezag van Aboo Musaa al-Ash'aree, radia Allaahoe 'anhu, dat hij heeft gezegd:

De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd, 'Het voorbeeld van de Mu'min (gelovige) die de Qor-aan reciteert, is als een citrusvrucht. De geur ervan is fijn en de smaak is heerlijk. En het voorbeeld van de Mu'min (gelovige) die de Qor-aan niet reciteert, is als een dadel. Het heeft geen geur, maar het smaakt zoet. Het voorbeeld van de Munaafiq (hypocriet) die de Qor-aan reciteert is als een Rayhaanah (zoete basilicum). Zijn geur is fijn, maar het smaakt zuur. Het voorbeeld van de Munaafiq (hypocriet) die de Qor-aan niet reciteert is als een Hanthalah (Kolokwint; bittere of giftige plant). Het heeft geen geur en smaakt zuur.' Overgeleverd door de twee Shaykhs (i.e. Boekhaarie en Muslim).

En op gezag van 'Abdullaah bin 'Umar, moge Allaah tevreden zijn met hen beide, dat de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:

'Allaah zal sommige mensen verheffen door dit Boek en anderen ermee verlagen.' Overgeleverd door Muslim.

En op gezag van 'Abdullaah bin 'Amr bin al-'Aas, moge Allaah tevreden zijn met hen beide, dat hij heeft gezegd:

De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd, 'Er zal gezegd worden tegen degene die de Qor-aan uit zijn hoofd leerde, 'Reciteer op een melodieuze wijze zoals je gewend was melodieus te reciteren in de Dunyaa (i.e. het leven van deze wereld). Want voorzeker, uw bestemming en niveau zal in het laatste vers zijn dat je reciteert.' Overgeleverd door Ahmad (2/192), Aboo Daawud, en Tirmidhee, en het is een hadeeth Hasan.

En over 'Abdullaah bin 'Umar, moge Allaah tevreden zijn met hen beide, dat hij heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd, 'Er is geen jaloezie behalve in twee (gevallen): Een man aan wie Allaah de Qor-aan gegeven heeft aldus praktiseert hij het dag en nacht, en een man aan wie Allaah rijkdom gegeven heeft, dus spendeert hij het dag en nacht. Overgeleverd door de twee Shaykhs (i.e. Bukhaaree en Muslim).


De persoon die de Qor-aan uit het hoofd leert, moet het goed herzien, want als hij dit niet doet, zal het hem gauw en rap verlaten.

Imaam al-Bukhaaree vermeldde:


Muhammed bin al-'Alaa' overleverde aan ons dat Aboo Usaamah aan ons overleverde, van Bareed, van Burdah, van Aboo Musaa, van de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, dat hij heeft gezegd, 'Luister naar en onderhoud de Qor-aan, want bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, het zal sneller vluchten dan een losgemaakte kameel.'

18.) Sta je kinderen niet toe om te mengen met onbekwame dwaze kinderen, aangezien hij (i.e. uw kind) van hun weerzinwekkende uitlatingen en daden zal overnemen en wat hij (i.e. uw kind) heeft geleerd, zal vernietigd worden.

En de poëet zei:

Het kind zal uit het hoofd leren wat aan hem gegeven is en hij zal het niet, Vergeten daar zijn hart als een zuivere juweel is,
Graveer iedere informatie die je begeert op zijn hart,
Ongeacht of hij het zich zal herinneren met een standvastig geheugen

Dus het kind is leeg en zal alles accepteren.

En zoals wordt gezegd, 'graveren in de jeugd is als graveren in steen.'

19.) Sta je kinderen niet toe om buiten te blijven in het schemerdonker daar Shaytaan (Satan) zich verspreid en erop uit gaat op dat tijdstip, en het is mogelijk dat zij uw kind schaden.

Imaam Boekhaarie, moge Allaah genade over hem heen laten dalen, heeft verklaard: Het is overgeleverd aan ons door Ishaaq, dat Ruh ons informeerde dat hij heeft gezegd dat ibn Juraij mij informeerde dat hij heeft gezegd, 'Ataa informeerde mij dat hij Jaabir bin 'Abdullaah, radia Allaahoe 'anhumaa, dat hij zei:

De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd: 'Wanneer de duisternis van de nacht komt of bij de avondschemering, breng je kinderen dan naar binnen daar de Shaytaan zich verspreid op dat tijdstip. Als er dan een uur van de nacht voorbij gaat, laat hen dan, en sluit jullie deuren de naam van Allaah noemend, aangezien de Shaytaan een gesloten deur niet kan openen.'

Overgeleverd door Muslim.

20.)
Soms moet je jouw kind alleen laten spelen omdat wanneer hij constant wordt weerhouden van het spelen, dan raakt zijn intellect inactief en wordt hij geraakt door verveling.

Dus wanneer de ouders wensen hun kinderen op te voeden, dan moeten zij er hard naar streven om hun kinderen te ontwikkelen met een Islamitische ontwikkeling en hen het Boek en de Sunnah te onderwijzen.

En van de redenen dat de ouders in het Hiernamaals stijgen is doordat hun kinderen rechtgeaard zijn en voor hun smeekbeden verrichten. In Sahih Muslim kwam de volgende hadith van abu Hurayrah dat de Profeet salAllaahu 'alayhi wa salam zei:

"Wanneer de zoon van Aadam sterft, eindigen zijn daden behalve drie: een doorgaande liefdadigheid, of kennis waar profijt uit wordt getrokken, of een oprecht kind die voor hem smeekbeden verricht."

En de hadith is gekomen van abu Hurayrah dat de Profeet salAllaahu 'alayhi wa salam zei:

Een oprechte dienaar zal stijgen in rangen in het Paradijs en hij zal zeggen; O mijn Heer, hoe kan dit? Aldus wordt er gezegd; Door jouw zoon die vergiffenis zocht. En de hadith is in al-Saheeh al-Musnad.

Wanneer de ouders oprecht zijn en de kinderen oprecht zijn maar niet het niveau bereikt hebben van de ouders, dan zal Allaah de rang van de kinderen verheffen naar die van hun ouders. Hij, de Verhevene zei:

En zij die geloven en wiens nageslacht hen volgen in Geloof, aan hen zullen Wij hun nageslacht bijvoegen, en Wij zullen de beloning van hun daden in niets in mindering brengen. Iedere persoon is een belofte voor datgene wat hij verdient heeft. Soerah Toor [52:21]

En het kind kan een zegening zijn voor de ouders hen gehoorzamend en naar hen luisterend. Dit is wat de oprechten van hun Heer vragen aan hen te geven. Zoals Hij, de Verhevene zei:

En zij die zeggen: 'Onze Heer! Begunstig ons met onze vrouwen en ons nageslacht de rust van onze ogen, en maak ons leiders van de Muttaqoon (i.e. de vromen).' Soerah Furqaan [25:74]

21.) Moedig uw kinderen aan om onder de oprechten te zitten.

Dus dit is de oprechte moeder, Umm Sulaym, zij bracht haar zoon Anas naar de Profeet salAllaahu 'alayhi wa salam, en zei:

Anas is jouw dienaar O Boodschapper van Allaah, dus doe smeekbede aan Allaah voor hem. Dus zei hij: O Allaah geef hem veel bezit en kinderen en zegen hem hierin.

En Umm Hudhayfah vroeg haar zoon Hudhayfah bin al-Yamaan, aldus zei ze tegen hem:

"Wanneer is jouw aanstelling (voorbij)?" bedoelend met de Profeet salAllaahu 'alayhi wa salam. Dus zei ik: Ik heb geen aanstelling gehad bij hem sinds zus en zo," dus communiceerde ze met mij en ik zei tegen haar: "Laat me naar de Profeet salAllaahu 'alayhi wa salam gaan, Maghrib met hem bidden, en hem vragen om vergiffenis voor mij en voor jou te verzoeken." Dus ging ik naar de Profeet salAllaahu 'alayhi wa salam en deed salaat al-Magbrib met hem. Hij bleef totdat hij salaat al-'Ishaa had gedaan en vertrok, dus volgde ik hem en hij hoorde mijn stem. Aldus zei hij: "Wie is dat? Hudhayfah?" Dus zei ik: "Ja." Hij zei: "Wat heb je nodig, moge Allaah jou en jouw moeder vergeven?" Hij zei: "Deze Engel is nooit neergedaald naar de aarde voor deze nacht. Hij verzocht toestemming van zijn Heer om mij Salaam te geven en mij blijde tijdingen te geven van dat Faatimah de leider is van de vrouwen van het Paradijs." Verhaald door Tirmidhi en mijn Vader (Imaam Muqbil) heeft het vermeld in al-Saheeh al-Musnad (1/214).

Dus het is aan de ouders om inspanningen te leveren bij het opvoeden van hun kinderen, en leiding is met de Hand van Allaah, aangezien een persoon niet in staat is om zichzelf te leiden, laat staan iemand anders te leiden.

Dus dit is Nuh 'alayhi salam, een Profeet van de profeten van Allaah en hij was niet in staat zijn zoon te leiden. Hij smeekte zijn zoon om met hem te zijn en om niet met de ongelovigen te zijn. Zoals Hij de Verhevene zei:

En Nuh riep zijn zoon, die zichzelf had afgezonderd: 'O mijn zoon! Kom aan boord met ons en behoor niet tot de ongelovigen.' Soerah Hood [11:42]

Dus zijn zoon antwoordde:

De zoon antwoordde: 'Ik breng mezelf naar een berg, het zal mij redden van het water.' Nuh zei: 'Deze dag is er geen redding van de Voorbestemming van Allaah behalve hem met wie Hij genade heeft.' En golven kwamen tussen hen in, dus hij (de zoon) behoorde tot de drenkelingen. Soerah Hood [11:43]

En dit is Ibrahim 'alayhi salam. Hij vermaande zijn vader om Shirk te verlaten, zoals gekomen is in meer dan één Soerah, en hij gaf zich niet over aan het advies van zijn zoon. Veeleer zei hij:

Hij (de vader) zei: 'Verwerp je mijn goden, O Ibrahim? Indien je hier niet mee stopt, dan zal ik je voorzeker stenigen. Dus ga weg van mij in veiligheid (voordat ik jou straf).' Soerah Maryam [19:46]

En dit is onze Profeet Muhammad salAllaahu 'alayhi wa salam. Hij vermaande zijn oom abu Taalib om de Islam te omarmen, maar hij weigerde en stierf op Shirk. Er zijn vele voorbeelden hiervan, en dit deed zich veel voor onder de Salaf.

Shu'bah ibn al-Hajjaaj was gewoon te zeggen: "Ik heb een zoon en ik heb hem Sa'd genoemd, maar hij heeft geen geluk (Sa'ada) gehad en ook is hij niet succesvol geweest." En zei tegen hem: "Ga naar Hishaam al-Dustawaa'ee. Dus zei hij: "Ik wil naar de duiven kijken." Verwijs naar Meezaan al-I'tidaal (2/122)

En dit is Ismaa'eel bin Ibrahim bin Muqassim. Hij was een vrome man en van onder zijn kinderen was Ibrahim die een extreme Jahmee was. Hij was gewoon te zeggen dat de Koran geschapen was (moge Allaah ons hiertegen beschermen).

Dus leiding is met de Hand van Allaah, maar het is noodzakelijk om er naartoe te werken. Indien Allaah het goede met hem voor heeft, dan zal hij zich overgeven aan het advies. Indien Allaah iets anders wenst dan dat, dan zal hij doorgaan met waar hij op is. En de dichter zei:

Indien de natuurlijke aanleg slecht is

Dan zullen goede manieren en ook geen onderwijs hem van voordeel zijn.

Sommige kinderen zijn een beproeving voor hun ouders. Vanwege dit zegt Allaah de Verhevene:

Voorwaar, onder jullie vrouwen en jullie kinderen zijn vijanden voor jullie (die jou kunnen stoppen van de gehoorzaamheid aan Allaah); wees daarom oplettend voor hen. Soerah Taghaboon [64:14]

En de "onder" in de aayah (vers) betekent sommige.

En Hij zegt:

O jullie die geloven! Laat niet jullie bezittingen of jullie kinderen jullie afleiden van de gedenking van Allaah. En wie dat doet, dan zijn zij de verliezers. Soerah Munafiqun [63:9]

Zij worden een beproeving wanneer zij reden zijn voor dat de ouders afdwalen en afstand nemen van de zaken van de religie. Tot de voorbeelden daarover behoren:

(1) Een Moslim vader's zoon wordt ziek, dus haast de vader zich naar de tovenaar. Dit is Kufr (ongeloof in Allaah), omdat zij kennis beweren te hebben van het ongeziene, en niemand heeft kennis van het ongeziene behalve Allaah.

Hij de Verhevene zei:

Noch zal Allaah aan jou de geheimen vrij geven van het ongeziene. Soerah Aali 'Imraan [3:179]

En hij zei:

En met Hem zijn de sleutels van het ongeziene, niemand kent ze behalve Hij. Soerah An'aam [6:59]

Tot het einde van andere gelijksoortige verzen. Dus op basis hiervan heeft de vader Kufr (ongeloof in Allaah) gepleegd vanwege zijn zoon.

(2) Sommige van de mensen halen de televisie in hun huizen om zo hun kind te amuseren. De televisie is Haraam (verboden) vanwege de vele slechtheden dat het beslaat. Waaronder: afbeeldingen (i.e. van mensen en dieren), muziek instrumenten, de vrouw die naar de man kijkt en omgekeerd, het omarmen van ideologieën van de vijanden van Islam en andere dan dat.

Dus deze kind is een vijand voor zijn vader, en zijn kind zal hem nooit van voordeel zijn op de Dag der Opstanding. Veeleer zal hij van hem vluchten. Zoals Hij de Verhevene zei:

Die Dag zal een man vluchten van zijn broer, en van zijn moeder en vader, en van zijn vrouw en kinderen. Iedere man op die Dag zal genoeg hebben om zich zorgeloos te maken over anderen. Soerah 'Abasa [80:34-37]

En wie getest wordt met een ongehoorzaam kind, dan moet hij smeekbeden doen en zijn Heer aanroepen. Hij de Verhevene zei:

En jouw Heer zei: Roep mij aan, Ik zal jouw aanroep beantwoorden. Soerah Ghaafir [40:60]

Liefde en genegenheid moet binnen de grenzen van de wetgeving zijn, dus men zou geen verboden daden moeten verrichten vanwege zijn kind.

bron: https://sites.google.com/site/i3tiqaad/fiqh/21-punten-over-het-opvoeden-van-kinderen

1 reacties:

Mic Gr zei

www.salaamislam.nl vind je ook info over opvoeden van kinderen

Een reactie posten

Live duroos