Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Hoe zet ik mijn hart recht?


بسم الله الرحمن الرحيم

Ons onderwerp van vandaag is 'hoe zet ik mijn hart recht?'

Broeders en zusters, wij leven in een rare tijd, en ik zweer bij Allaah, dat de manier om alles recht te krijgen begint bij het rechtzetten van het hart! Wij moeten onze harten zuiveren van haat, nijd en opsplitsing onder onze broeders!

Want door deze voorvernoemde ziektes hebben de vijanden ons overmeesterd!

Waarom? Wel omdat zij zien dat wij heel verdeeld en zwak zijn!

De reden waarom wij zo geworden zijn, is dit zieke hart, dat ofwel de ziekte van verlangens ofwel de ziekte van onduidelijkheden in zich draagt. Allaah verduidelijkt dat het hart ziek kan worden door verlangens en zegt:

"En maak jullie stemmen niet te zacht, want dan zal degene in wiens hart een ziekte is (drang naar zina en dergelijke) verlangen!" (Al-Ahzaab/32)

Deze ziekelijke verlangens hebben ervoor gezorgd dat wij onze gebeden en een groot gedeelte van ons geloof gelaten hebben. Onze harten zijn ziek, waardoor wij streven achter het vergaren van weelde, om dit uiteindelijk terug aan wereldlijke zaken uit te geven!

Laat ons naar onszelf kijken, het enige waar wij echt bezorgd om zijn is weelde en geld om onze verlangens tot rust te brengen!

De andere ziekte, is de ziekte van onzekerheid, een onzekerheid die te wijten is aan een gebrek aan kennis, waardoor de harten gaan twijfelen! Door deze onzekerheden en onduidelijkheden zijn wij in groepen opgesplitst. Zwaarden werden getrokken tegenover de leiders van de moslims en zij werden ongelovig verklaard, en sommigen onder hen verklaren zelfs hun eigen moslimouders als ongelovigen, en anderen laten het gebed achter een imam, omdat zij zeggen dat hij ongelovig is. Allaah vermeldt deze ziekte en zegt:

"In hun hart is een ziekte, waarop Allaah hen in ziekte liet toenemen!" (Al-Baqarah: 10)

Een student van de kennis ziet dit duidelijk, en merkt dat de ziekte van verlangens en twijfels en verdeling op dit moment overheersen. Het is een pijnlijke situatie waarin wij ons bevinden, waardoor onze vijanden ons overmeesteren en niet meer respecteren!

Hierdoor hebben zij onze zwakheid benut en ons nog meer laten twijfelen, door middel van de televisie, satelliet, vrouwen en geld, hebben zij hun zogenaamde mooie verlangens te koop gesteld, waardoor wij zwakker werden, en zij de bovenhand genomen hebben!

Broeders en zusters, dit onderwerp is niet van geringe waarde, want moesten wij hierover nadenken en dit rechtzetten, dan zou de moslimgemeenschap terug rechtgezet kunnen worden!"


Parels van Ahloed-Dhiker (de bezitters van kennis).
Abdoellah Ibn Masoed

Bekijk je hart op drie plaatsen: Bij het lezen van de Qor’aan, in de bijeenkomsten waar men Allah gedenkt, en wanneer je alleen bent. Als je het (je hart) in deze drie plaatsen niet vindt, vraag dan Allah dat of hij je wilt begunstigen met een hart, want je hebt geen hart.

En hij zei: Er zullen aan het eind van de tijd mensen komen die ''Al-antaan'' heten. Hun beste daden zullen zijn: elkaar beschuldigen.

Ibn Qayyim rahiemehoellaah heeft gezegd:

"Weet dat muziek en zang bepaalde kenmerken hebben die het hart verzwakken. Ze veroorzaken dat er huichelarij ontspruit zoals water planten laat ontspruiten. Het leidt het hart af van het overpeinzen en begrijpen van de Qor’aan en verhindert het naleven van de Qor’aan. Dit is zo omdat Qor’aan en muziek nooit samen in het hart kunnen bestaan; ze zijn immers tegenstrijdig aan elkaar. De Qor’aan verbiedt het nastreven van ijdelheden en verplicht het onder controle houden van de nafs (ego); zijn wensen, lusten en verlokkingen naar het slechte. Maar muziek doet het tegenovergestelde; het prikkelt en windt de nafs op en verleidt hem tot iedere schaamteloze lust en wens...."
Herinnering aan de Bestemming van de Mensheid in het Hiernamaals - een Genezing voor een zwak Imaan (geloof) Ibn al-Qayyim al Jawziyyah (Madaarij us-Saalikeen)

Wanneer iemand zijn verstand helder is, dan zal diegene in staat zijn om helder te zien, dus wanneer je zo een persoon een licht geeft in zijn hart dan stelt dat hem in staat om bijna getuige te zijn van de Waarschuwing en de Belofte, het Paradijs en de Hel, en wat Allah heeft voorbereid in deze Paradijs voor Zijn Awliyaa' (trouwe vrienden) en in de Hel voor Zijn vijanden. Hij zal dan getuige zijn van mensen die uit hun graven snellen en de roep van de Waarheid (Wederopstanding) volgen. De engelen in de hemelen zullen neerdalen en hen (schepping) omcirkelen. Allah zal dan komen om te oordelen (tussen de schepping) en Zijn Kursi zal worden gebracht. De aarde zal schijnen met de Licht van zijn Heer (Allah, wanneer Hij komt oordelen tussen Zijn schepping), het Boek (van Daden) zal worden geopend en de Profeten en de getuigen zullen naar voren worden gebracht. De Mizan (Weegschaal) zal dan worden vastgesteld, de boeken van de (individuele) daden zullen rondgaan en de vijanden zullen samenkomen, ieder vasthoudend aan zijn vijand. Al-Houdh (de vijver die stroomt buiten de poorten van het Paradijs, komend van een rivier daarbinnen zal dan verschijnen en zijn kopjes zullen dichtbij verschijnen. De dorst zal versterken, maar degenen die toestemming hebben om te drinken zijn slechts weinig. Al-Jisr (de brug boven de Hel die iedereen moet passeren naar het Paradijs) zal dan neergelegd worden (boven de Hel) zodat de mensheid en de Jinn hier overheen kunnen gaan (de ongelovigen en degenen van wie de zonden de goede daden overstijgen, zullen vallen in de Hel, waar alleen de ongelovigen voor eeuwig zullen verblijven). Mensen zullen verzameld die richting uitgaan. Het Vuur (de Hel) zal verschijnen, iedere deel de andere delen eronder ruw consumerend (verterend). Degenen die erin vallen zijn veel groter in aantallen dan degenen die ervan gered worden. Dan, wordt er een oog geopend in zijn (de man die denkt aan deze scenes/gebeurtenissen) hart met welke hij in staat zal zijn om helder te zien. Zijn hart zal dan getuige zijn van sommige scenes (gebeurtenissen) van het Laatste Leven, tegelijk met de voorstelling van de verschillende stadia van het Laatste Leven welke voor altijd zal voortduren, in tegenstelling tot deze Dunya (het leven van deze wereld) en zijn beknoptheid.

Ibn al-Qayyim (rahiemehoellaah) levert ook van hem over dat:

“Degene die werkelijk opgesloten zit, is degene wiens hart gesloten blijft voor Allaah. En degene die (echt) gevangen zit, dat is iemand die gevangen is door zijn begeerte.”

Naafi3 zei: 'Wanneer Ibn Omar dit vers las "is het voor degenen die geloven nog geen tijd dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allaah'' Soerah Al-Hadied, vers 16'', huilde hij totdat het huilen hem overwon.

Ibn al-Moebaarak rahiemehoellaah heeft gezegd:

''Ik heb gezien dat de zondes de harten doden..
En het verslaafd zijn aan zondes leidt tot vernedering..
En het wegblijven van zondes doet de harten leven..
En het beste voor Nafs (eigen-ik) is haar (Nafs) ongehoorzaam zijn..''


Shaikh Al-Islaam Ibn Taymiyyah [rahiemehoellaah] heeft gezegd:

"Wanneer twee Moslims na een meningsverschil of ruzie als gevolg daarvan uit elkaar gaan, zal er geen broederschap tussen Moslims overblijven." (Majmu' Al-Fatawa deel 24 p:173.)

Fudhail ibn 'Iyaad [Radia Allaahoe anhoe] heeft gezegd:

"Degene die een broeder zonder tekortkomingen zoekt, zal zonder broederschap blijven." (Rawdat Al-'Uqalaa' p:169.)

Een van de selef heeft gezegd:

Gebruik mijn kennis, al doe ik tekort aan mijn daden..

Mijn kennis zal jou baten, en mijn tekortkomingen zullen jou niet schaden.


Shaych Saalih al-Fawzaan (hafidhahoellaah)

Fouten komen voor bij iedere persoon en wij vragen Allaah dat hij deze staat helpt in het verbeteren van zijn fouten. Maar als een persoon (die zo'n bewering doet) naar zichzelf moest kijken, dan zou hij fouten vinden die zijn tong zou weerhouden van het spreken over anderen en zou zich beschaamd voelen voor het kijken naar anderen.”

Deze harten zijn vaten, Vul ze op met de Qor-aan, en met niets anders.

('Abdullaah Ibn Mas'oed Radia Allahoe 'anhoe)

Als jullie harten werkelijk zuiver zouden zijn, zouden ze nooit genoeg krijgen van het reciteren van de woorden van ALLAAH.

('Oethmaan Ibn 'Affaan Radia Allahoe 'anhoei)

Er zijn twee belangrijke dingen die je moet doen. Het eerste is je hart van deze wereld losmaken en het verplaatsen naar het Hiernamaals. Vervolgens dien je al je aandacht te besteden aan de Qor-aan en het te overpeizen en over de redenen van de openbaringen na te denken. Probeer van elke vers iets te begrijpen en pas het toe op de ziekte van je hart. Deze verzen zijn neergezonden om het hart te genezen, dus je zult, Inshaa Allaah, worden genezen.
(Ibn Qayyim rahiemehoellaah)

De tekenen van een ziek hart en een gezond hart

Elke ledemaat is geschapen Elke ledemaat is geschapen voor een specifieke daad. De volmaaktheid van dit ledemaat bevindt zich in het kunnen verrichten van de daad waarvoor het geschapen is en de ziekte ervan bevindt zich in het niet kunnen verrichten van deze daad of dat men deze wel kan verrichten maar niet op de normale manier. De ziekte van de hand is dat het niet kan voelen, de ziekte van het oog is dat het niet kan zien, de ziekte van de tong is dat men er geen zaken mee kan uitspreken, de ziekte van het hele lichaam is dat het niet normaal beweegt of dat haar beweging afzwakt en de ziekte van het hart is dat het niet hetgeen bezit waarvoor het geschapen is zoals het kennen van Allah, het Hem liefhebben, het verlangen naar Hem, het zich terugkeren naar Hem, het berouw tonen tot Allah en de voorrang geven aan dit alles boven elke lust.

Zou de dienaar alles kennen behalve zijn Heer, dan is het alsof hij niets kent. En zou de dienaar alle wereldse zaken en lusten bereiken, als hij de liefde voor Allah en het verlangen naar Hem niet bereikt, dan is het alsof hij geen enkele lust of plezier heeft bereikt. Het is zelfs zo dat wanneer het hart deze zaken ( zoals de liefde voor Allah, het verlangen naar Hem,…) niet bezit, dan zullen deze wereldse zaken en lusten zeker veranderen in een straf en zal hij lijden door hetgeen waarmee hij eerst plezier had. Dit vanuit 2 opzichten:

1) vanwege dat de zaken, die voor zijn genot zorgden, voorbij zijn en er iets is dat ervoor zorgt dat hij niet meer kan genieten van die zaken, terwijl dat zijn ziel deze zaken heel graag heeft.

2) dat hetgeen dat beter is voor hem en meer van nut is voor hem (zoals de liefde voor Allah, het verlangen naar Hem,…), hem voorbij is gegaan en hij dit niet heeft bereikt.

Op deze manier is de geliefde bereikte zaak hem voorbij gegaan en de belangrijkste geliefde heeft hij niet bereikt.

En iedereen die Allah kent, zal zeker van Hem houden, de aanbidding zuiver voor Hem maken en zal aan geen enkele geliefde zaak voorrang geven boven Allah. Degene, die toch voorrang geeft aan iets anders dan Allah, zijn hart is ziek.

Het kan zijn dat het hart erg ziek is, maar dat de gezel van dit hart dit niet merkt, omdat hij zich niet bezighoudt met het kennen van de gezondheid van zijn hart en de middelen die daarvoor zorgen. Het kan zelfs zijn dat het hart sterft en dat haar gezel dit niet merkt. De kenmerken hiervan zijn dat hij niet lijdt onder de vieze wonden, zijn onwetendheid over de waarheid en zijn valse overtuigingen. Want wanneer er leven in het hart is, dan zal het lijden als er iets slecht op afkomt en zal het lijden vanwege haar onwetendheid over de waarheid, naargelang de mate van het leven dat er in het hart zit.

En het kan zijn dat de persoon de ziekte van zijn hart beseft, maar dat hij het moeilijk heeft om de bitterheid van het geneesmiddel te dragen en het geduld hebben in het innemen ervan, waardoor hij voorrang zal geven aan de pijn dan aan het innemen van het geneesmiddel. En zijn genezing bevindt zich in het tegenstrijdig zijn aan zijn echo. En dit is de moeilijkste zaak voor de persoon, maar er is niets dat hem meer van nut is.

Soms verplicht de persoon zichzelf om geduldig te zijn, maar daarna zwakt zijn motivatie af en blijft deze niet bij hem, omwille van zijn zwakte in kennis, inzicht en geduld. Deze situatie is vergelijkbaar met een persoon die een angstaanjagende weg, die lijdt tot het toppunt van veiligheid, binnengaat. De persoon weet dat als hij geduldig zal zijn, de angst voorbij zal gaan en dat hij na het einde van de weg de veiligheid zal bereiken. Deze persoon heeft een sterk geduld nodig en een zekerheid over hetgeen waartoe de weg leidt. Wanneer het geduld en de zekerheid van deze persoon afzwakken, zal hij terugkeren en zal hij de moeilijk van het bewandelen van deze weg niet dragen. Vooral als hij geen gezelschap heeft en hij zich eenzaam voelt doordat hij alleen is en hij zal zeggen: “ Waar zijn de mensen naar toe, want zij zijn een voorbeeld voor mij?”.

En dit is de situatie van de meeste onder de schepping en dit is wat hen heeft vernietigd. Maar de oprechte, die kennis en inzicht heeft, wordt niet eenzaam wanneer hij weinig of geen gezelschap heeft en zijn hart de gezelschap van de eerste generatie, die begunstigd werden door Allah, beseft ( zie soerat annisaa, vers 69 voor te weten wie de mensen zijn die begunstigd werden door Allah ). Dus het feit dat de dienaar alleen een bepaalde weg bewandelt, duidt op zijn oprechtheid in het bewandelen van deze weg.

En Ishaaq ibn Raahawayh werd gevraagd over een bepaalde zaak, waarop hij antwoordde. Er werd hem gezegd dat zijn broeder Ahmad ibn Hanbal hetzelfde zegt over die zaak. Toen zei Ishaaq dat hij dacht dat er niemand met hem akkoord zal gaan in die zaak. En Ishaaq voelde zich niet eenzaam, nadat het juiste hem duidelijk werd.

En het hart ziet de waarheid zoals het oog de zon ziet. En wanneer iemand de zon ziet, dan heeft hij niemand nodig die met hem akkoord gaat dat de zon is opgekomen en die met hem gaat getuigen ( zodat hij werkelijk ervan overtuigd zal zijn dat de zon is opgekomen).

En hoe prachtig zijn de woorden van aboe Mohammad ‘AbderRahmaan ibn Isma’iel – die gekend staat als abie shaama- in zijn boek “Albaa’ith ‘ala inkaar albida’ wal7awaadith”:

“En waar er staat dat men zich moet houden aan de groep, dan wordt daarmee bedoelt dat men zich moet houden aan de waarheid en men deze moet volgen, zelfs al houden er weinigen zich vast aan deze waarheid. Want de waarheid is hetgeen waarop de eerste groep was vanaf de profeet salla Allaahoe ‘alaihi wassallam en zijn metgezellen, en er wordt niet gekeken naar het grote aantal van de gezellen van valsheid die na hen ( dus de profeet salla Allaahoe ‘alaihi wassallam en zijn metgezellen) zijn gekomen.”

24 reacties:

Anoniem zei

salamoe alaikoum kan ik deze les ın het arabısch vinden of ıs deze les alleen in het nederlands
baaraka Allahoe feek

As-Salafiyyah zei

Die link kan ik niet meer terug vinden....indien ik hem heb gevonden zal ik hem erbij plaatsen.

wasalaam

Amanda Morrison zei

Ik wil graag iemand die er die ervaart liefde trauma, financiële moeilijkheden, de vruchtbare, Miskramen en adviseren zo veel meer, U kunt contact met Dr. Madu op zijn e-mail: (. Maduutemple @ gmail com) of zijn Whatsapp: + 234 9038103368 voor zijn mooie spreuk werk.

Anoniem zei

Ik had last van herpes simplex virus, ik leed, totdat ik ontmoet Dr Madu de grote traditionele genezer die mij genezen. U kunt hem bereiken via email: maduutemple@gmail.com of voeg hem wat-app 2349038103368.

Angel Johnson zei

Mijn HIV-virus dat door een geweldige kruidengeneeskunde man werd genezen. Sinds 7 maanden heb ik dit virus gehad. De laatste 5 weken was ik in een grote pijn dus ik vertelde een van mijn vrienden erover dat ze me vertelde dat er een geweldige kruidengeneeskunde is die mensen kan hiv en zoveel ziektes genezen en ook mensen helpen om zwanger te worden en EX terug te brengen. Ik vroeg haar of ze contact had, zodat ik het kon proberen, ze gaf me de email drosasherbalhom@gmail.com, ik emailde hem dat hij met mij had gesproken, en hij stuurt me de kruidengeneeskunde en kruidenzeep via DHL service naar mijn Land, vertelde me hoe ik de kruidenzeep zal gebruiken en de kruiden drinken en na een paar weken moet ik proberen. Wat ik deed toen de dokter me vertelde dat ik nu HIV negatief ben, kon ik mezelf niet geloven. Ik ging naar een andere dokter zien, het resultaat was nog steeds hetzelfde, ik kon dit niet bij mezelf houden, dus ik besloot het op deze pagina te laten vallen Dat als iemand hier hulp nodig heeft om zijn / haar HIV-virus te genezen of probeert te conceiveert, moet hij ook contact opnemen met zijn kruidencrème voor penisvergroting en omgaan met geestelijke problemen, en je kunt hem opnieuw mailen drosasherbalhome@gmail.com of WatSAP hem via Zijn mobiele nummer + 2349035428122 wens je veel succes

Catherine Baker zei

LEES ASSEBLIEF HOE MIJN HERSTEN WAS GEHUURD
Dag iedereen,
Ik bedoelde de dokter die mij uiteindelijk genezen had van mijn herpesvirus genaamd DOCTOR MULI, ik kom uit Califonia USA. Ik wil mijn getuigenissen delen aan het grote publiek over hoe deze geweldige man genaamd Dr Muli mijn herpes geneest. Ik ben een HERPES-patiënt geweest voor meer dan een jaar en vijf maanden en ik heb pijn gehad tot ik deze vrouw ontmoette toen ik naar Canada reisde voor een interview dat ooit een patiënt van herpes was, legde ik alles aan haar en zij uit vertelde me dat er deze Grote Kruidenarts is die haar helpt om haar herpes te genezen en ze gaf me zijn e-mailadres voor mij om hem te contacteren en ik deed zoals zij deed. En de dokter vertelde me hoeveel de herpes kruiden medicatie te kopen en hoe ik het zal krijgen, wat ik deed. en hij stuurt me de kruidengeneeskunde via COURIER SERVICE en ik gebruik het volgens zijn instructie En tot mijn grootste verrassing dat ik de Herpes kruidengeneeskunde in slechts 2 weken heb genomen en zie ik ging voor een test, tot mijn grootste verrassing bevestigde de dokter mij om herpesvrij te zijn en te zeggen dat ik niet meer herpes in mijn systeem heb en tot nu toe heb ik nooit pijn of herpes symptomen gevoeld, dus ik zei dat ik de goedheid van deze man aan het grote publiek moet getuigen dat als je daar lijdt aan deze herpesproblemen of een andere dodelijke ziekte want ik zal u adviseren om hem te contacteren op zijn werk e-mail: mulijonathanherbalhome@gmail.com, chat of callwhatsapp: +2348147415238 en ik verzeker u dat hij u helpt zoals hij voor mij deed.

Parker Rhoda zei

EEN PRIESTER HEEFT GENEZEN MIJ V AN HERPES SIMPLEX VIRUS
 Hallo mijn naam is Rhoda Ik woon in Frankrijk, ik ben hier om mijn getuigenis te geven over een spreukgieter genaamd priester HASSAN die me in mijn leven heeft geholpen. In 2016 werd HERPES SIMPLEX VIRUS gediagnosticeerd, ik ging naar veel ziekenhuizen voor genezing, maar er was geen oplossing, dus ik bedacht hoe ik een oplossing kon vinden zodat mijn lichaam in orde zou zijn. Dus op een dag ging ik online naar de internet voor meer informatie over het Herpes Simplex-virus Ik kwam een ​​recensie tegen van een beroemdheid genaamd Wayne, die zei dat hij zijn Herpes Simplex-virus had laten genezen door A Priest Called Priest HASSAN. En hij ging ook zo ver om een ​​e-mailadres inclusief Priest Hassan-telefoonnummer te laten vallen en iemand te adviseren contact op te nemen met priester Hassan voor hulp. Dus ik probeerde het door hem via zijn WhatsApp te contacteren en mijn probleem aan hem uit te leggen. Hij vertelde me alle dingen die ik moest doen en gaf me ook instructies om mee te nemen, die ik op de juiste manier volgde. Voordat ik wist wat er na twee weken gebeurde, verdween het HERPES SIMPLEX VIRUS dat zich in mijn lichaam bevond. dus als je hart ook gebroken is door dodelijke ziekten zoals HERPES, HIV, AIDS, ALS, Diabetieën, Koude score Gordelroos, Laag aantal zaadcellen of het terugbrengen van je Ex-liefhebber, Kreeft, ALS. Geldboaster Deze geweldige man is buitengewoon de beste waarin ik heb gezien en juicht en als je ook hulp nodig hebt, kun je hem ook e-mailen via e-mail. E-mail: drhassanherbscure@gmail.com
. U kunt ook zijn telefoonnummer +2349032582239 bellen.
 WhatsApp. +2349032582239

Thanks Dr zei

PRACHTIGE:

Hallo allemaal, ik ben Godelieve, ik wil mijn levensverhaal delen met de wereld over hoe ik mijn man kreeg, vooral ik kreeg mijn geluk terug, ik bedoelde een advertentie van een Dr. Odia op het internet over hoe hij een dame helpt haal haar vriendje terug, dus ik moet contact met hem opnemen om me te helpen mijn huwelijk te herstellen, mijn man heeft me 5 jaar getrouwd, omdat zijn familie en vrienden me niet mogen, en ze vragen hem om een andere dame te krijgen, maar wanneer ik contact op met Dr Odia voor hulp, hij vertelde me te ontspannen dat hij me zou helpen, Dr Odia bracht mijn man terug die mij 5 jaar verliet in slechts 24 uur, Dit is een krachtige spreuk die ik nog nooit zoiets heb gezien in mijn leven, hij bracht mijn man terug naar mij in slechts 24 uur en vertelde me dat ik mijn eigen kind zal hebben, vandaag heb ik een 1 jaar oude baby, deze man is geweldig, in het geval van iemand die hulp nodig heeft en contact met hem wil opnemen, jij kan hem bereiken via: E-mail: odiasolutioncenter@gmail.com, Viber-nummer: +27638836445. Whats-app-nummer: +2349065101630.

Anoniem zei

Goede dag iedereen mijn naam is Benson Wins uit het VK, ik wil de grote Dr Okpa die als aardse god voor me heeft gediend bedanken door me en mijn vrouw die op het punt stond een echtscheidingszaak tussen ons te organiseren na een kort misverstand te herenigen. Maar ik had zoveel geluk dat ik in contact kwam met Dr Okpa die haar naar me terugbracht en liet haar smeken om te vergeven en haar terug te accepteren dat ze nooit iets zal doen om me opnieuw pijn te doen. Dit is een wonder waarvan ik nooit heb geleerd dat het kon gebeuren omdat mijn vrouw serieus over de scheiding nadacht en al uit mijn huis is verhuisd. Nu ben ik blij dat ze terug is met een verontschuldiging van haar en nu leven we gelukkig als nooit tevoren. Nu wil ik de grote Dr Okpa bedanken voor het terugbrengen van mijn vrouw. Ben blij zijn contact te delen met iedereen die dergelijke hulp nodig heeft en ik verzeker u dat uw zaak zal worden opgelost door Dr okpa met wie u contact kunt opnemen via: okpatempleofsolution@gmail.com of bel: +2349031768426

Ivana Nikola zei

Bel Dr Isikolo voor Urgent Love Spell +2348133261196
Ik ben Ivana Nikola uit Bosnië, ik ben blij dat mijn man weer in mijn leven is na 2 jaar scheiding, Dr. Isikolo bracht mijn man vandaag terug en ik ben zo opgewonden. Ik kreeg Dr. Isikolo e-mail online toen een dame getuigde over de sterke spreukgieter die haar huwelijk herstelde, toen zei ik tegen mezelf, omdat hij haar hielp, hij kan me ook helpen, daarom heb ik hem een ​​e-mail gestuurd en hem de pijn verteld die ik doormaakte en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het, daarna deed hij een dringende liefdesbetovering voor mij. 48 uur later kwam mijn man thuis en met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn die hij me heeft bezorgd. Toen vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was, allemaal dankzij Dr. Isikolo. Onze familie is weer compleet. Als je door echtscheiding / uitbroeiing gaat sinds Dr. Isikolo me hielp, kan hij je ook helpen ... hem te identificeren op: isikolosolutionhome @ gmail.com, Dankje Dr Isikolo voor het redden van mijn gebroken huwelijk en bracht mijn man terug naar mij.
Email hem: isikolosolutionhome@gmail.com Whatsapp hem nu +2348133261196

Lisa Caillo zei

i want to use this medium to testify of how i got back my ex husband after divorce, i and my husband have been married for 8 years with 2 kids, we have been a happy family. Last year his behavior towards me and the kids changed, i suspected he was meeting another woman outside out marriage, any time i confronted him, he threatened to divorce me, i did all i could to make hings right but all to no avail until i saw a post on a "love and relationship forum" about a spell caster who helps people to cast spell on marriage and relationship issues, when i contacted this spell caster via email, he helped me cast a re-union spell and my husband changed and came apologizing to me and the kids. Contact this great spell caster for your relationship or marriage issues via this email: or Whats App him on +2349065398067 Good luck

Appreciate Dr Odia zei

PRACHTIGE:

Hallo allemaal, ik ben Godelieve, ik wil mijn levensverhaal delen met de wereld over hoe ik mijn man kreeg, vooral ik kreeg mijn geluk terug, ik bedoelde een advertentie van een Dr. Odia op het internet over hoe hij een dame helpt haar vriendje terugkrijgen, dus ik moet contact met hem opnemen om me te helpen mijn huwelijk te herstellen, mijn man heeft me 5 jaar getrouwd gelaten met een andere dame te trouwen, maar toen ik contact opnam met Dr Odia om hulp, zei hij dat ik moest ontspannen dat hij zou helpen ik, Dr. Odia bracht mijn man terug die me 5 jaar verliet in slechts 24 uur, dit is een krachtige spreuk die ik nog nooit zo heb gezien in mijn leven, hij bracht mijn man terug naar mij in slechts 24 uur en vertelde me dat ik zal mijn eigen kind hebben, vandaag heb ik een 1 jaar oude baby, deze man is geweldig, in het geval van iemand die hulp nodig heeft en contact met hem wil opnemen, kun je hem bereiken via: Email: odiasolutioncenter@gmail.com, Viber Number : +27638836445. Whats-app-nummer: +2349065101630.

spell zei

Am Miley Mason komt uit Nederland om dit geweldige nieuws aan iedereen te vertellen, maar ik heb besloten geen getuigenis te geven, maar ik moet het gewoon doen zodat mensen voorzichtig kunnen zijn met het soort spreukengieter waarmee ze in contact komen, zodat ze niet in de handen van oplichterij zoals wat er met me gebeurde was opgelicht door 2 spell caster in Zuid-Afrika en de andere Keniaan, beiden bleven ze tegen me liegen tot God bracht deze geweldige man genaamd Dr Sacre die ik heb leren kennen over Dr Sacre door middel van een vriendin in de VS die mij hier in Nederland kwam opzoeken, vertelde me hoe ze haar geliefde en het wonder erachter terug kreeg toen ze me prachtige dingen vertelde over deze geweldige man genaamd Dr. SAcre ik was zo blij dat ik eindelijk vond iemand om mijn probleem op te lossen, dus riep ze dr. Sacre en sprak met dr. Sacre, die toen ook met hem sprak en hem alles uitlegde dat hij me net had verteld zich geen zorgen te maken dat hij me verzekert dat alles goed zou komen ik geloofde in hem dat dingen zullen zeker trainen goed hij verzekert me dat mijn geliefde binnen 24 uur terug in mijn armen zou komen geloof me het was als een droom ik was zo blij toen ik werd gebeld door mijn geliefde die me smeekte en hij kwam langs en gaf al zijn eigendommen aan mij en maakte me de begunstigde voor iedereen is van waarde ben ik zo blij dit moest goed gaan dankzij de hulp van Dr Sacre, je kan contact met hem opnemen voor hulp neem dan alsjeblieft geen contact op met andere nep spell caster Dr. Sacre is de man die je vertrouwt en vertrouwt op jou kan contact met hem opnemen via sacretempleofpower@gmail.com of bel / WhatsApp-nummer: +2348159768201

Anoniem zei

Ik geloof nooit in liefdesverklaringen totdat ik mijn vriend ontmoette die me alles over DR.Chamberc vertelde die zijn ex-vriend bracht, zelfs toen ze me vertelde dat ik haar niet geloofde omdat ik dacht dat ze ook hetzelfde valse spell-wiel zou hebben om mee te nemen mijn geld. Hoewel ik haar de kans gaf om alles te vertellen wat ze te vertellen heeft over DR.Chamberc, vertelde ik haar dat er veel oplichters zijn die ons geld willen nemen en dat ik nooit een slachtoffer voor hen zal zijn, ook al is mijn verloofde verondersteld met me te trouwen. een paar maanden verder wacht ik geduldig op een andere man, maar ik hield zoveel van hem. Ze vertelde me dat deze DR.Chamberc geen nep is dat hij gelijk heeft en hij heeft veel mensen geholpen om hun schat terug te krijgen, dan vraag ik haar hoe deze spelling werkt en welke vereisten ik moet doen voordat hij mijn kan gooien liefde rolt op mij? Ze vertelde me dat ik hem zou e-mailen op chamberc564@yahoo.com en ik zou hem moeten vertellen wat ik wil. Ik heb hem echt gemaild en gezegd dat ik mijn ex-kerel nodig heb. Ik vertelde hem dat mijn vriend me naar hem had gestuurd, waarom ik aan zijn werk twijfelde? Hij zei dat zijn werk 100% veilig is en zorgt ervoor dat niemand ooit naar zijn tempel is gekomen en dezelfde blijft. Ik werd stomverbaasd over zijn woorden die hij tegen me zei en er kwam een ​​gedachte bij me op hoe ik dit weet over alle dingen die we eerder bespraken. Hij zei voordat hij mijn situatie kon beginnen, dat ik geloof moest hebben en hem moest vertrouwen en andere spellchessmen moest verlaten en geduldig op mezelf moest wachten. Als ik dit alles kan zeggen, zal ik mijn geliefde 72 uur lang terug krijgen. Ik zei oke, ik beloof alleen met jou te werken, daarna gaf hij me een formulier om te vullen zoals ik deed en stuurde het naar hem met mijn foto's en de foto's van mijn ex-geliefde. Hij antwoordde me 30 minuten later en vertelde me dat zijn goden wat dingen nodig hebben om de spelling op me te gooien en mijn probleem is heel gemakkelijk als ik deze dingen kan aanbieden. Wanneer ik hem dan vraag hoe kan ik deze dingen krijgen en hoe kan ik hem naar hem sturen voor het gooien van het liefdesspel, hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoef te maken dat er hier een verkoper in zijn eigen land is. krijg dingen voor mij. Dan vraag ik hem hoeveel kost het om al deze goederen te kopen? Hij vertelde me wat ik hem vol vertrouwen stuurde. Na een uur later belde hij me en vertelde me dat mijn probleem is opgelost dat ik 72 uur zal wachten dat mijn liefde me zal vragen zoals ik deed volgens zijn woorden toen het ongeveer 6 uur was de volgende drie dagen mijn ex belde me als hij thuis is wil hij me snel zien. Ik zei hem dat hij hoopte dat alles goed was. Hij zei ja toen ik hem vertelde dat hij kon komen, mijn ex kwam terug naar mij en hij vroeg vergiffenis dat hij wist wat er over hem heen ging. Op dit moment ben ik zo blij dat ik mijn geliefde terug heb hersteld en we zijn van plan binnenkort onze bruiloft te organiseren, ik heb DR.Chamberc gebeld en hem heel erg bedankt en hem gevraagd wat hij als een waardering voor hem moet doen, hij vertelde me dat ik moet mijn geld vergeten en behouden dat hij niet achter geld aan zit, maar om mensen te helpen die daar hulp nodig hebben, alles wat hij van me vraagt ​​is meer getuigenissen over hem geven, zodat mensen die hulp nodig hebben hem ook zullen sturen wat is Waarom ben Ik vandaag om mijn getuigenis te geven. Moge je goede man doorgaan hem te zegenen en hem langer levenloos en wijs te maken. DIT IS DR E-mail adres chamberc564@yahoo.com

James Eric zei

My Brothers and Sister all over the world, I am Mrs Boo Wheat from Canada ; i was in need of loan some month ago. i needed a loan to open my restaurant and bar, when one of my long time business partner introduce me to this good and trustful loan lender DR PURVA PIUS that help me out with a loan, and is interest rate is very low , thank God today. I am now a successful business woman, and I became useful. In the life of others, I now hold a restaurant and bar. And about 30 workers, thank GOD for my life I am leaving well today a happy father with three kids, thanks to you DR PURVA PIUS Now I can take care of my lovely family, i can now pay my bill. I am now the bread winner of my family. If you are look for a trustful and reliable loan leader. You can Email him via,mail (urgentloan22@gmail.com) Please tell him Mrs Boo Wheat from Canada introduce you to him. THANKS

Martinez Leo zei

Vraag je je wanhopig af: "Hoe krijg ik mijn man terug?" na veel tijd is verstreken zonder dat je man bij je terugkomt? Op dit moment zit je vast in een zeer wanhopige situatie, terwijl je geest uitgeput voelt, terwijl je lichaam bereid is om in elke mate te gaan om je man terug te krijgen. Waarom niet contact opnemen met Dr. Yakaya-spreuk wiens e-mail is: Yakayatemple@gmail.com of toevoegen hem op WhatsApp +2347050270227 en breng je man binnen 24 uur terug.

Vihaan Aarav zei

Mijn naam isvihaan Murina. Ik zal heel graag mijn getuigenis delen met alle mensen op het forum, omdat ik nooit heb gedacht dat ik mijn geliefde vriend weer terug zal hebben en hij zoveel voor me betekent.
De jongen met wie ik wil trouwen heeft me vier weken achtergelaten op onze bruiloft voor een andere dame. Toen ik hem belde, koos hij nooit mijn telefoontjes, hij verwijderde me op zijn Facebook en veranderde zijn Facebook-status van getrouwd plan naar alleenstaand, toen ik naar zijn werkplek zei hij tegen zijn baas dat hij me nooit meer wilde zien, ik verloor mijn baan als gevolg hiervan omdat ik mezelf niet meer kan krijgen, mijn leven was ondersteboven en alles ging niet goed met mijn leven, ik probeerde alles wat ik kon doen om hem terug te krijgen, werkte niet totdat ik een man ontmoette toen ik naar Afrika reisde om zaken te doen die zich een paar jaar geleden hadden ontwikkeld, ik vertelde hem mijn probleem en ze zijn er allemaal doorheen gekomen om mijn geliefde terug te krijgen en hoe ik mijn baan verloor, hij vertelde me dat hij me gaat helpen. Ik geloof dat niet in de eerste plaats. maar hij zwoer dat hij me zou helpen door me voor te stellen aan een baba die erg goed is in verzoening met mensenfamilie, zo geeft hij mij de baba-details en zijn privé e-mailadres.
Ik was erg geschrokken toen ik contact opnam met de baba en mijn probleem aan hem uitlegde met mijn geliefde, hij vertelde me de reden waarom mijn geliefde me verliet en me ook enkele verborgen geheimen vertelde, ik was zo verbaasd toen ik dat allemaal van hem hoorde, hij zei dat hij een spreuk voor mij zal uitspreken en ik zal de resultaten in de komende paar dagen zien.
dan reis ik de volgende dag terug naar de locatie en ik belde hem toen ik thuiskwam en hij zei dat hij bezig was met het casten van die spreuken en hij heeft alle materialen gekocht die nodig zijn voor de spreuken, hij zei dat ik de komende 2 dagen positieve resultaten zal zien dat is donderdag, op een schokkende manier, mijn geliefde belde me om precies 12:35 uur op donderdag en verontschuldigde zich voor alles wat hij had gedaan, hij zei dat hij nooit wist wat hij deed, en zijn plotselinge gedrag was niet opzettelijk en hij beloofde dat niet te doen nog een keer. het was alsof ik droomde toen ik dat van hem hoorde en toen we de oproep beëindigden, belde ik de baba en vertelde hem dat mijn geliefde heeft gebeld, en hij zei dat ik nog niets heb gezien, hij zei dat ik ook mijn baan zou krijgen terug in de komende 3 dagen, echt op maandag tegen 7:30, belden ze me op mijn werkplek om hun kantoor te hervatten en meer promotie te krijgen vanuit mijn kantoor. Als iemand zulke hulp nodig heeft, moet hij dringend contact opnemen met deze man, omdat dit de enige manier is waarop ik hem kan betalen en ook mijn medezusters kan helpen die dit allemaal doormaken, ik ben nu gelukkig getrouwd met mijn geliefde.
dit is de baba privé e-mail, dregbosolutioncenter@gmail.com, en het telefoonnummer is +2348121047613

Unknown zei

Ik was op zoek naar advies over wat ik moet doen om mijn EX Echtgenoot terug te krijgen, mijn verhaal gaat over een vrouw die met mijn man in hetzelfde kantoor werkte, ze hadden een affaire en ik ving ze op, daarom had ik om te splitsen, maar ik hou nog steeds van hem maar het lijkt erop dat hij diep in liefde was met de andere vrouw en hij liet me onbruikbaar, na een paar weken zoeken naar hulp, kwam ik Dr.Alli tegen die me kan helpen, ik nam contact op met Dr.Alli voor hulp vanwege het feit dat ik mijn EX-liefhebber wanhopig nodig had omdat hij mijn alles en mijn leven is. Voor God zij de glorie, mijn EX-echtgenoot kwam binnen 12 uur bij mij terug en hij zwoer nooit meer om mij te bedriegen en beloofde me voor altijd lief te hebben. Kijkers die mijn artikel lezen dat ook zijn hulp nodig heeft, moeten contact opnemen met zijn e-mail: (allispellhelp1@gmail.com) of WhatsApp +2348100772528 hij zal uw relatieprobleem oplossen .....

Vihaan Aarav zei

Mijn naam is Vihaan Adina. Ik zal heel graag mijn getuigenis delen met alle mensen op het forum omdat ik nooit dacht dat ik mijn ex-geliefde weer terug zou hebben en hij zoveel voor me betekent.
De jongen met wie ik wil trouwen, heeft ons vier weken achtergelaten op onze bruiloft voor een andere dame. Toen ik hem belde, koos hij nooit mijn telefoontjes, verwijderde hij me van zijn Facebook en veranderde hij zijn Facebook-status van getrouwd plan naar alleenstaand, toen ik naar zijn werkplek zei hij tegen zijn baas dat hij me nooit meer wilde zien, ik ben hierdoor mijn baan kwijt omdat ik me niet meer kan concentreren, mijn leven op zijn kop stond en alles niet meer zo goed ging met mijn leven, Ik heb alles geprobeerd wat ik kon doen om hem terug te krijgen, maar niets brengt een positief resultaat voor mij. totdat ik een man ontmoette toen ik naar Afrika reisde om zaken te doen die zich een paar jaar geleden hebben ontwikkeld, ik heb hem mijn probleem verteld en alles doorgemaakt om mijn geliefde terug te krijgen en hoe ik mijn baan verloor, hij vertelde me dat hij naar help me, ik geloofde dat niet op de eerste plaats. maar hij zwoer dat hij me zou helpen door me voor te stellen aan een papa die erg goed is in verzoening met de familie van mensen, zo geeft hij me de details van de papa en zijn privé e-mailadres.
Ik was erg geschrokken toen ik contact opnam met de papa en mijn probleem aan hem uitlegde met mijn geliefde, hij vertelde me de reden waarom mijn geliefde me verliet en me ook enkele verborgen geheimen vertelde, ik was zo verbaasd toen ik dat allemaal van hem hoorde, hij zei dat hij een spreuk voor mij zal uitspreken en ik zal de resultaten in de komende paar dagen zien.
dan reis ik de volgende dag terug naar de locatie en ik belde hem toen ik thuiskwam en hij zei dat hij bezig was met het casten van die spreuken en hij heeft alle materialen gekocht die nodig zijn voor de spreuken, hij zei dat ik de komende 2 dagen positieve resultaten zal zien dat is donderdag, op een schokkende manier, mijn geliefde belde me om precies 12:35 uur op donderdag en verontschuldigde zich voor alles wat hij had gedaan, hij zei dat hij nooit wist wat hij deed, en zijn plotselinge gedrag was niet opzettelijk en hij beloofde dat niet te doen nog een keer. het was alsof ik droomde toen ik dat van hem hoorde en toen we de oproep beëindigden, belde ik de papa en vertelde hem dat mijn geliefde heeft gebeld, en hij zei dat ik nog niets heb gezien, hij zei dat ik ook mijn baan zou krijgen terug in de komende 3 dagen, echt op maandag tegen 7:30, belden ze me op mijn werkplek om hun kantoor te hervatten en meer promotie te krijgen vanuit mijn kantoor. Als iemand zulke hulp nodig heeft, moet hij dringend contact opnemen met deze man, omdat dit de enige manier is waarop ik hem kan betalen en ook mijn medezusters kan helpen die dit allemaal doormaken, ik ben nu gelukkig getrouwd met mijn geliefde.
dit is de privé-e-mail van papa, dregbosolutioncenter@gmail.com, en het telefoonnummer is +2348121047613

Vihaan Aarav zei

Mijn naam is Jami Mila, ik ben dolgelukkig omdat mijn gebeden eindelijk zijn beantwoord, ik heb altijd mijn ex-echtgenoot terug willen hebben, omdat ik wilde dat mijn familie gelukkig was, totdat ik dokter Egbo online ontmoette die mijn problemen voor mij oploste.
Ik deel deze getuigenis omdat ik geloof dat zij ook mensen zijn die oplossingen nodig hebben voor dit soort problemen. Toen mijn ex-man me verliet, was ik erg verwoest en ik wilde hem altijd terug, maar hij kwam tot een periode dat ik hem niet langer meer wilde hebben vanwege de pijnen die hij me heeft laten doormaken.
Maar na 3 jaar, mijn eerste zoon was 6 jaar oud, kwam hij thuis van school en zei dat hij zijn vader miste en alle liefde die hij toonde toen hij bij ons was. Het gevoel snelde door me heen als een emotionele inspanning en ik had ook een enorme drang om terug te vechten om hem terug te krijgen.
Wat ons overkwam dat leidde tot onze scheiding was wat ik niet kon bedenken, omdat ik hem nooit om een ​​goede reden beledig.
Na genoeg nadenken en pijnen nam ik contact op met Dr. Egbo online nadat ik over hem had gelezen over hoe hij anderen heeft geholpen met hun probleem, vergelijkbaar met die van mij, en ik nam contact met hem op en legde hem alles uit wat ik met mijn zoon heb gedaan vanwege mijn man .Dr egbo antwoordt en belooft me niet bang te zijn dat hij naar ons terug zal keren, hij vertelde me alles wat we moeten doen voor een paar dagen en wat gebeden bezwering.
Na ongeveer een week of zo nam mijn man contact met ons op en hij vond het erg jammer en hij schaamde zich zo om zelfs maar naar huis terug te komen, nadat hij het gesprek had beëindigd, bel ik hem terug en smeek hem om naar huis terug te komen omdat we alles mist hem serieus en we hebben hem vergeven.
de volgende dag keert mijn man naar huis terug naar mij en mijn jongen, en we zijn nu weer heel gelukkig en met plezier samen.
Ik ben zo heel blij om elk lichaam te schrijven over mijn nieuwe familie en vreugde, en wat vader Egbo heeft gedaan met mij en mijn familie.
alsjeblieft, als je dit nu ook doorgeeft, wil ik dat je vriendelijk contact opneemt met zijn privé e-mailadres voor een perfecte oplossing.
dregbosolutioncenter@gmail.com. bedankt voor je tijd,

AppreciateHim zei

PRACHTIGE:

Wooow, ik ben Emily, ik wil mijn levensverhaal delen met de wereld over hoe ik mijn man en promotie heb gekregen, vooral ik kreeg mijn geluk terug, ik bedoel een advertentie van één Dr Ogundele op het internet over hoe hij helpt een dame om haar vriend terug te krijgen, dus ik moet contact met hem opnemen om me te helpen mijn huwelijk te herstellen, mijn man heeft me 5 jaar getrouwd, omdat zijn familie en vrienden me niet mogen, en ze vragen hem om een ​​andere dame te krijgen, maar toen ik contact opnam met Dr Ogundele voor hulp, zei hij dat ik moest ontspannen dat hij me zou helpen. Dr Ogundele bracht mijn man terug die me 5 jaar verliet in slechts 48 uur. Dit is een krachtige spreuk die ik nog nooit zoiets heb gezien in mijn leven, en vertelde me dat ik gepromoveerd zal worden op mijn kantoor na zijn betovering, die ik vorige maand promoveerde als CFO. Ik heb hem verteld dat ik de wereld zal informeren over zijn goede werk in het geval van iemand die hulp en 100% oplossing nodig heeft, je kunt hem bereiken via: Email: ogundeletempleofsolution@gmail.com, WhatsApp Chat en Viber Chat: +27638836445.

Solution zei

GETUIGENIS

Mijn naam is Donna, ik kom uit Polen, ik deel dit met de wereldbasis op mijn ware levensverhaal, ik wil de wereld om te weten over Dr. Ogundele, een groot man die krachtig en eerlijk is, ik had problemen met mijn man en hij ging van me scheiden, alleen omdat ik na 9 jaar huwelijk geen kind voor hem had, en ik overal naar hulp zocht, wist dat iemand me kon helpen en ik zag een advertentie van één man die over Dr Ogundele praatte over hoe hij kon 24 uur met hem helpen, ik nam snel contact met hem op en hij vertelde me dat hij me met mijn probleem zou helpen met 48 uur, ik was niet zeker van zijn woorden, tot nu toe bracht hij mijn man terug die in minder dan 48 uur vertrok en sinds de terugkeer van mijn man ben ik de meest gelukkige vrouw op aarde omdat ik zwanger ben van een babyjongen, ik ben vandaag aan het getuigen omdat ik Dr Ogundele heb verteld dat ik de wereld over hem zal laten weten en zelfs voor degenen onder u die oplossingen nodig hebben in je leven problemen, neem vandaag contact met hem op en heb een oplossing via: WhatsApp en Viber Chat: +276388364 45. E-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com

Unknown zei

Ik schrijf dit omdat ik wil getuigen hoe geweldig je Dr. Isikolo bent voor wat je voor mij hebt gedaan. Iedereen moet het weten! Ik ben nu een zeer tevreden en een gelukkig wezen. Ik kan niet zeggen hoe lang het geleden is dat ik online spreuken heb gekocht, maar geen van hen heeft dezelfde resultaten als de jouwe. Jason is zeker een week geleden bij mij ingetrokken. Ik was een beetje bang en nerveus toen Dr. Isikolo me vertelde dat hij de betovering zou uitspreken en dat mijn man binnen twee dagen bij me terug zou komen. Het gebeurde echt en ik bevestig de positieve resultaten met vreugde dat Jason na 2 dagen thuiskwam toen hij de betovering voor mij uitriep. Ik weet dat ik je eerder een bericht had moeten sturen, maar ik was een beetje bang dat hij kon achterhalen wat je deed, dus heb ik al je e-mails verwijderd. Hoe dan ook, ik kan aan al je toekomstige klanten die dit lezen vertellen dat ze de juiste keuze maken om met je mee te gaan voor een spreuk. Het was altijd geweldig om met u te communiceren en alle diensten die u aanbiedt zijn gewoon uitstekend. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan. CONTACT Dr. Isikolo op isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196

Appreciate Dr Odia zei

Nadat mijn vriend van een jaar uit elkaar was gegaan, kon ik nauwelijks spreken zonder te huilen. Ik voelde me verblind en wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet of ik hem terug kon krijgen en de angst was ondraaglijk. Ik heb een WhatsApp-chat geboekt met Dr odia, omdat ik niet volledig wist wat ik kon verwachten, maar omdat ik wist dat ik iemand nodig had die er eerder was geweest. Ik wilde onze relatie terug en dus wilde ik zeker weten dat ik alle begeleiding en middelen had om dat te doen. Dr. odia was gewoon geweldig. Zijn aanwezigheid kalmeert en ik zag dat hij oprecht om hem gaf. De dingen die hij voorstelde om [mijn vriendje] terug te krijgen, leken moeilijk, maar Dr. odia waarschuwde me dat ze dat wel zouden zijn. Maar ik wist dat ik hem wilde terughalen, dus volgde ik het plan dat Dr odia voor me oplegde. Binnen de week waren we weer bij elkaar en zijn we zo verliefd! Ik weet dat het niet altijd zo snel gaat, maar Dr. odia zei dat hij dacht dat het in mijn geval zo snel zou kunnen gebeuren - en dat gebeurde ook! Ik ben zo dankbaar en kan zeggen dat als je bent opgebroken en die persoon terug wilt krijgen, Dr odia de beste is! Ik zal nooit vergeten hoeveel hij me heeft geholpen! boek zijn e-mailadres en WhatsApp-nummer om je geliefde terug te krijgen, e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com WhatsApp en Viber-nummer: +27638836445

Een reactie posten

Live duroos