Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Ar-Rouqya en enkele fouten die erbij gemaakt worden‏.

Deze vraag richten wij aan onze Shaykh Mohammed bin Abdillaah al-Imaam -moge Allaah hem behouden- en wij hopen op een antwoord hierop.
Vraag: Er zijn vele instanties geopend voor ar-Rouqya. De meeste personen die deze instanties runnen denken alleen aan het verzamelen van geld. Zo zijn er ook vele fouten in deze instanties terug te vinden. Bijvoorbeeld dat de lezer de vrouwen in een ruimte brengt waar gelezen wordt en de mahaarim moeten dan buiten wachten. Zo worden vrouwen bijvoorbeeld ook bij hun keel gepakt (gewurgd) en worden de vrouwen aangeraakt op hun hoofd en andere delen van hun lichaam. Zo worden er ook bepaalde producten voor genezing verkocht terwijl die niet nodig zijn en de bedoeling hiervan is het verzamelen van geld.
Wij hopen op een antwoord van onze Shaykh – moge Allaah hem behouden - op deze vraag; een antwoord die volledig en voldoende is omdat het een algemene beproeving is geworden. [Wij hopen ook op] een gericht advies aan deze mensen; moge Allaah jullie hiervoor belonen.
Antwoord:
Alle lof behoort toe aan Allaah en zegeningen en vrede aan de boodschapper van Allaah, zijn familie en metgezellen. En wat volgt:
Wij moeten weten dat het lezen over iemand die getroffen is door bezetenheid of tovenarij, wanneer dit is omwille van het aangezicht van Allaah en de lezer is standvastig is in kennis en bekend is met deze handelingen, dan behoort dit tot één van de beste goede daden. Shaykhu l-‘Islaam ibn Taymiyyah heeft gezegd toen hij sprak over het reciteren over iemand die getroffen is door een jinn:
“Dit behoort tot de beste daden en het behoort tot de handelingen van de profeten en de rechtsgeschapenen. Voorwaar de profeten en de rechtsgeschapenen hielden zich bezig met het weghouden van de duivels bij de kinderen van ‘Aadam met de bemiddelen die zijn verordend door Allaah en Zijn Boodschapper. Net zoals de Maseeh (`Eesaa - ‘alayhi s-salaam -) en onze profeet (Muhammad - salla l-Laahu `alayhi wa-sallam -) dit deden.” [Majmoo`u l-Fataawaa: 19-56/57]
En hoe kan het zo zijn dat deze daden niet tot de beste daden behoren terwijl de lezer een middel is voor het helpen van de moslims tegen de aanvallen van de duivels van onder de jinn en de mensen tegen de moslims? En [de lezer] ook een middel is in het beschermen van de Religie van de getroffene, en hij zal veilig zijn voor de tovenaars, astrologen en de bedriegers? Deze handeling is een belangrijke daad waar de moslims nog meer aan genoodzaakt zijn dan dat zij genoodzaakt zijn aan de artsen voor hun lichamen, want de ziekte van bezetenheid en tovenarij heeft invloed op het hart, verstand en lichaam.
Wat betreft de personen die reciteren op de mensen die geraakt zijn door bezetenheid en hier geld voor vragen: er zijn hier vele bewijzen die deze mensen misprijzen. De Boodschapper van Allaah – salla l-Laahu `alayhi wa-sallam - heeft gezegd:
Reciteer de Qur’aan en eet er niet mee [vraag er geen geld voor]”
En hij zei: “Reciteer de Qur’aan en vraag Allaah hiermee. Voorwaar er zullen mensen verschijnen die de Qur’aan reciteren en de mensen [om bezit] vragen.” Zoals dit overgeleverd is door `Imraan ibn Husayn door Ahmed en anderen.
En de mensen die een beloning [aan]nemen voor de wettelijke ar-Rouqya zijn van twee soorten:
Eén groep heeft deze beloning [voor Rouqya] als een oorsprong gemaakt voor het verdienen van haar inkomsten [en] hij maakt daarom al zijn tijd vrij voor het reciteren; die eet middels zijn religie en sommige van de Salaf werden gevraagd over an-Nadl [de laaghartige dief], zei zeiden: “Dat is diegene die eet middels zijn religie.” Wie zijn tijd dus geheel vrijmaakt om te reciteren met als reden om geld te verzamelen: dit is niet toegestaan. En deze verdiensten zijn de afgekeurde [verdiensten] in de overleveringen die al eerder vermeld zijn. En Allaah is ervan op de hoogte dat wij een hekel hebben aan dit soort mensen, omdat in deze handelingen die vermeld zijn een vernedering zit.
Een andere groep neemt een beloning, maar stelt dit niet als oorsprong voor haar inkomsten. In deze kwestie is een geschil tussen de mensen van kennis. Voorrang wordt verleend aan het laten van het nemen van een beloning, wachtend op de beloning van Allaah. Wanneer hij (i.e. diegene die Rouqya doet) een beloning accepteert zonder dit als ambitie te hebben, dan is het toegestaan. Sommige mensen die ar-Rouqya verrichten misbruiken ar-Rouqya voor het verzamelen van geld op een andere manier, nmelijk door het verkopen van producten voor genezing zoals kruiden, honing, zware zaad [habbu s-sawdah] en olijfolie. Wij moeten weten dat de meeste mensen die getroffen zijn door tovenarij en bezetenheid niet genoodzaakt zijn aan deze producten. En deze groep die zich zo heeft uitgebreid: het kan zo zijn dat zij op elke afzonderlijke product dat gedronken of gesmeerd moet worden ar-Rouqya verrichten, en nog ernstiger dan dit, sommigen reciteren op water en vervolgens verkopen zij dat water. Wij moeten niet verbaasd zijn als deze mensen grote sommen geld hebben verzameld waarmee zij de grote handelaren voorbij gaan. Op hun is de uitspraak van de Boodschapper van Allaah - salla l-Laahu `alayhi wa-sallam - van toepassing:
Als je niet schaamt, doe dan wat je wilt.”
Overgeleverd door al-Bukhaaree op gezag van Ibn Mas`ood. Datgene waarmee de getroffene door deze ziekte geadviseerd moet worden is: het nemen van een of twee bandjes en het boek “Hisnu l-Muslim”. En wie tovenarij heeft gedronken, die persoon adviseer ik het met het drinken van “sanah”. Dit is een profijtvolle genezing voor zowel de man als de vrouw behalve wanneer de vrouw zwanger is. En ik waarschuw voor het te nalatig zijn in het hanteren van de correcte wettelijke gedragsregels die van toepassing zijn bij het reciteren op een vrouw. Het is verboden om te reciteren op een vrouw zonder dat zij een mahram [bij zich] heeft en het is niet toegestaan om op haar te reciteren terwijl haar gezicht en ogen onbedekt zijn. Het is ook niet toegestaan voor de persoon die ar-Rouqya doet om zich af te zonderen met een vrouw. Het is ook niet toegestaan om het reciteren te misbruiken om te trouwen met een of meerdere [vrouwen].
Tot slot: Ik adviseer de mensen die ar-Rouqya verrichten om zich in te zetten om deze handeling op de meest correcte manier uit te voeren en dat hij zijn handelingen tot de da`wah naar Allaah laat behoren. En dat hij zich zelf verheft boven de hebzucht van zijn ziel die hem kleineert. Ik vraag de moslims in het algemeen en ahlu s-sunnah in het specifiek dat zij diegenen die beproeft zijn met de genoemde ziektes... [ik vraag hen] dat zij voor ar-Rouqya gaan naar personen voor wie de mensen van goedheid en oprechtheid hebben getuigd dat hij standvastig is in zijn Religie en ver verwijderd is van de bovengenoemde fouten. En dat zij hun broeders die ar-Rouqya doen adviseren om hun fouten te verlaten, en het is aan de mensen die ar-Rouqya verrichten om het advies van hun broeders te accepteren. En men moet gewaarschuwd zijn voor diegenen van wie blijkt dat hij blijft op de tegenstrijdigheden aan de Wetten van Allaah.
Aan Allaah vraag ik dat hij ons openers van het goede laat zijn en de sluiters van het slechte. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allaah.
Jullie broeder [Shaykh] Mohammed bin Abdillaah al-Imaam
Bron:
Ar-Rouqya en enkele fouten die erbij gemaakt worden

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos