Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

O edele studentes

Salamu alaykum wa rahmatu Allahi wa barakatuhu,

Er is geen twijfel over mogelijk dat de vrouw in de Islam een enorme grote plek en verantwoordelijkheid geniet. De Profeet sallahu 'alaihi wa salam gaf de vrouwen een eigen (vermanings) preek, nadat hij klaar was bij de mannen. En zij vroegen hem, sallahu 'alaihi wa sallam, om een eigen zitting waar zij hun problemen aan hem konden voorleggen en daarop kon antwoorden. Hij gaf hun een specifieke open zitting, en jullie o edele studentes, zijn julie bereid om deze grote verantwoordelijkheid te dragen? Het is verplicht voor jullie om te leren over de religieuze zaken en regelgevingen die specifiek voor vrouwen gelden, voor dat wat genoeg is.

In de Quran komen verzen en hoofdstukken voor die specifiek voor vrouwen gelden. En soortgelijke (teksten) komen ook voor in de Profetische Sunnah, waar toe behoort zijn uitspraak sallahu a'laihi wa sallam: ''En wees goed tegen de vrouwen'', netzoals de Profeet sallahu 'alaihi wa sallam waarschuwde tegen beproeving als deze onachtzaam worden: ''Vrees Allah in de vrouwen, want voorwaar, de eerste beproeving van de Kinderen van Israa-iel was in de vrouwen."(1) En hij zei: "Ik heb geen beproeving achter me gelaten die schadelijker is voor de mannen dan de vrouwen''(2), wat het grote belang van de vrouw bewijst.

Want de vrouwen zijn de moeders van de maatschappij en de hoekstenen der huizen, de Verhevene zegt (interpertatie van de betekenis):
Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld [Anisaa: 34]

En de Verhevene zegt: Voorwaar, de Moslims en de Moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken - voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid [Al-Ahzaab: 35]


En Verhevene zegt: En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade [At-Tawbah: 71] En de Verhevene zegt: De huichelaars, mannen en vrouwen zijn allen met elkander verbonden. Zij sporen aan tot het kwade en verbieden het goede [At-Tawbah: 67]

Hij, de Verhevene, gaf (hier) te kennen dat er van de vrouwen Moslima's en gelovige zijn, hypocrieten en veelgodenaanbidsters, dus het is aan jullie, o edele studentes, om deze verzen te leren begrijpen en in praktijk te brengen. En het in praktijk brengen van de verzen die bestaan uit de gedragsregels van vrouwen, Hij de Verhevene zegt: En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen [An-nur: 31]

En Hij, de Verhevene, zegt: O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen [Al-Ahzaab: 59]

O edele studentes, wees gewaarschuwd tegen de dwalende uitnodigsters die beweren dat de Islam de vrouw onrecht aandoet, en zij hebben gelogen. De Islam eert de vrouw, beschermt haar en verleent haar, haar rechten. Diegene die de vrouw onrecht aandoet zijn (juist) diegene die van de vrouw willen dat ze zich vrij maakt van de Wettelijke gedragscode waar zich de behouding van haar eer bevind, en zachtaardigheid jegens haar. En zij willen dat zij gaat lijken op de westerse ongelovige vrouw. Welke de ergste vorm van vernedering en diepgezonkenheid heeft bereikt, op zo'n manier dat zij leeft op dat wat haar privĂ©-delen haar voorbrengt zolang zij nog jong is, en de ouderen mannen die haar gooien in revalidatie en bejaardencentra’s. Of ze leeft met een kudde honden die haar misbruiken, doordat zij geen kind of gezin heeft (om voor te verzorgen).

Waar is dit (te vergelijken) met de Moslimvrouw die getrouwd het huis bewoond, het gezin leidt, het bezit van haar man in bewaring houdt en een generatie opvoedt? En (hiermee) een toonaangevende plaats heeft in de samenleving.

Het ongelovige westen en haar handlangers van de verwesterde moslimkinderen, toen zij de status van de vrouw in de Moslimgemeenschap en de werkzaamheden die zij ten uitvoering brengen binnenshuis inzagen, was dit niet minder belangrijk dan de werkzaamheden van de mannen buitenshuis. Hoe kan het dat de werkzaamheden van de vrouw welke bij haar passen samen gesmolten worden met de werkzaamheden van de man in het maatschappelijke ontwikkelingsproces? Zij zijn van plan om dit veilige gezinssysteem uit te drijven en brengen de vrouw buitenhuis om de werkzaamheden van de man over te nemen. Het werk thuis wordt belemmerd en er is niemand die het over kan nemen buiten haarzelf, en de samenleving kan niet opgebouwd behalve met dat [het vervullen van de werkzaamheden]. En de man blijft of werkloos of hij neemt de werkzaamheden van de vrouw over gedurende haar afwezigheid van huis. Dit kan hij niet goed en het past hem niet. En houden vrouwen bezig en belasten hen met wat zij niet kunnen.

En de man stopt met zijn (passende) werk waardoor de samenleving verstort raakt wat resulteert dat het buitenlandse werkers en werksters met foute gedachtegoed en vreemde gewoontes voorbrengt. Dit als zij al vrij zijn van een bedorven gedragscode, geloofsovertuiging, tovenarij, hekserij, Nasb(3) en diefstal wat er voor zorgt dat er problemen ontstaan. De samenleving houd zich (verkeerd) bezig en de reputatie van het land is aangetast. En de verwesterden van de handlangers van het westen proberen de Moslimvrouw bezig te laten houden met het verkrijgen van licentie voor het berijden van auto's, voertuigen en aankoppelen van reizen, bezig te houden met handel en andere praktijken binnen en buitenshuis. En het mengen met mannen in werkruimtes, en wantrouwende terugtrekking tussen mannen en vrouwen. Of het zitten van een meisje of vrouw vlakbij bij een man op schoolplekken en zittingen bij vieringen van aangelegenheden, en het meedoen aan studiebijeenkomsten en interacties tussen mannen en vrouwen. En hun voorbijgang op televisieschermen, versierd, onbedekt, ontbloot vanuit de borstholte, armen, benen en versierd met de grootste verschijnsellen van versiersel. Verheugend op het verpreiden van het verwerpelijke en het vernietigen van het aangeprezene totdat een generatie van Moslims onstaat die ontbonden en verscheurd is (door) westerse samenlevingen. En dit is wat de vijanden voor ons wensen aan de hand van hun tussenpersonen van (onze) kinderen.

Wees, o moslimzuster, op je hoeden over wat over jou de ronde doet, en tegen jou gezegd word. En raak niet misleidt door de misleidingen en geluiden van (dwalende) uitnodigsters en geblaf (gejammer) van de honden en hondsdol.

Houdt je vast aan je Geloof, en klem je vast aan de Islamtische gedragscode, vraag Allaah om hulp en wees geduldig, want voorwaar, Allah is met de geduldige.

En Vrede zij met de Profeet, zijn Familie, en zijn Metgezellen.


Nederlandse bron: http://www.hasanaat.nl/ Arabische bron:http://www.alfawzan.ws/node/13152

---------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Sahieh al-Boekhaarie (5096) en Moeslim (2741).

(2) Sahieh Moeslim (2742).

(3) Iets offeren voor iemand/iets buiten Allah.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos