Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het kijken naar vrouwen - Shaykh Zaid

Het kijken naar vrouwen
Shaykh Zaid Ibn Haadie al-Madkhalie (moge Allaah hem beschermen)


Moge Allaah goed voor u zijn, een vragensteller uit Marokko zegt;

Ik ben een getrouwde Selefie, ik hou van de Selefie-Da'wah en ik hou van het goede voor de Ummah. Maar ik heb een grote zwakte, ik hou van vrouwen. En op straat kijk ik naar hen. En soms praat ik met hen, en ik weet dat ik zondig ben. En ik vrees dat ik overspel zal plegen. Wat is uw advies aan mij?

Shaykh: Werkelijk, als dit de realiteit is. dan heeft as-Selefiyyah zich niet grondig gevestigd in zijn hart. Want as-Selefiyyah is kennis en handelen.
En van de kennis is het kennis hebben over al-Haraam (het verbodene). Het kennen van al Haraam, hetgeen dat Allah de Verhevene boos maakt. En het handelen, het laten van hetgeen dat verboden is. en het zich beperken tot hetgeen dat toegestaan is.

En als een persoon valt in een verboden zaak, dan stopt hij zichzelf vlug. En hij toont berouw aan Allaah, en wellicht dat hij zich voorneemt, en hij verricht Wudhu en bidt 2 raka’ahs, oprecht. En hij maakt zijn berouw bekend vóór Allaah de Almachtige. En Allaah zal hem eren met het aanvaarden van zijn berouw.

Wat betreft hetgeen dat de vragensteller vermelde, over deze zwakte, tot zelfs deze mate. Dat als hij naar buiten gaat, dat hij dan zijn zicht en blik loslaat op vreemde (niet-mahram) vrouwen, en dat hij hiervan geniet. Dit is een misdaad, een verboden zaak. En het ligt binnen zijn vermogen dat hij zichzelf hiervan weerhoudt. En dat hij zichzelf weghoudt van dit soort plekken waar dit soort zaken aanwezig zijn.

Allaah is Degene die om hulp wordt gevraagd. Het is aan hem om genade te hebben met zichzelf. En het is aan hem om te gehoorzamen aan het bevel van Allaah: Zeg (O Mohammad), tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. [24:30]

Want de blik is Zina, Zina. En het trekt naar hetgeen dat groter is dan dit, en dat is het plegen van de onzedelijke en verboden zaak. En Allaah is Degene bij wie men toevlucht zoekt.

Als een persoon valt in de misdaad van overspel, dan zijn zijn daden vergaan als stof. Behalve als Allaah hem bedekt met Zijn barmhartigheid.

Dus we waarschuwen de broeder, en we gidsen hem naar dat het binnen zijn macht en vermogen ligt om zichzelf in bedwang te houden middels het teugel van at-Taqwa. En dat hij zijn blik afwendt als hij op straat niet-mahram vrouwen ziet. Dat hij zijn blik afwendt in gehoorzaamheid aan Allaah en uit vrees voor de Bestraffing van Allaah de Verhevene.

En handelend volgens het gebod van Allaah, waar genade en veel goedheid inzit. En het is een gebod gericht naar ons allen en naar deze vragensteller.

Student: Shaykh, zijn daden blijven toch. Zijn goede daden, wordt hij ervoor beloont?

Shaykh: Hoe dan ook, de zonden verminderen de beloning van een persoon. Als de slechte daden veel zijn, doen zij de goede daden mislukken. Dus het is aan hem om te waken over de goede daden, waartoe Allaah hem in staat heeft gesteld deze te verwerven. Middels het vermijden van de slechte daden.
Want het is onvermijdelijk dat er een rekening opgesteld zal worden, het afwegen van de goed een slechte daden. Dus als hij zijn leven continue heeft doorgebracht in slechte daden, en hij verricht (ook) goede daden. Dan is het onvermijdelijk dat er gewogen zal worden.

Wat betreft degene van wie zijn weegschaal zwaar weegt. Hij zal een behaaglijk leven leiden. [101:6-7]

En wat betreft degene van wie zijn weegschaal licht weegt. Zijn verblijfplaats is dan Haawiyah (de Hel). [101:7-8]

En wat betekent het licht wegen van de weegschaal, dat betekent dat de slechte daden zwaarder wegen dan de goede daden. En het zwaar wegen van de weegschaal. Dat betekent dat de goede daden zwaarder wegen dan de slechte daden. Dit is een kwestie die bekend is bij de studenten van kennis.

Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: De blik (het kijken) is de  orsprong van de meeste problemen die de mens treffen, want de blik wekt gedachten op, en vervolgens wekken gedachten ideeën op. En ideeën wekken verlangens op, en  erlangens wekken de wil (wens) op, welke vervolgens sterker wordt en een vast voornemen wordt. In dat geval zal de daad onherroepelijk worden verricht tenzij er iets is wat het tegenhoudt. Dus was er gezegd, dat geduld in het neerslaan van de blik gemakkelijker is,dan geduld in het verdragen van de pijn wat erna komt. [al-Jawaab al-Kaafi (p. 106)]
Bron audio: www.z-salafi.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos