Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Ibn Qayyim al-Jawziyya, Imam al-Qurtubî en Shaykh Ibn Bâz over gemengdheid

 1. De Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya heeft uitleg gegeven met betrekking tot de vrouwen die hun huizen verlaten en de regels van de bescheidenheid (of zedigheid) van de Islam niet respecteren.
  Hij zegt:
  "Het is verplicht voor de leider om de gemengdheid (al-ikhtilât) tussen man en vrouw te verbieden op de markten, op de straten en op de openbare plaatsen waar mannen bijeenkomen. De Imam Mâlik ibn Anas heeft gezegd : « Ik ben van mening dat de leider het moet verbieden dat jonge meisjes bij ambachtslieden gaan zitten. Wat de oudere vrouw betreft, zij die geen schuld treft als ze bij hen zit, daar zie ik geen kwaad in.» De leider is daar dus voor verantwoordelijk en de verleiding van de vrouw is groot. De Profeet sallAllâhu 'alayhi wasallam heeft gezegd :
  (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)
  « Na mij laat ik geen grotere zwaardere fitna (verleiding of beproeving) voor de mannen, dan de vrouwen. » (Sahîh al-Bukhârî en Sahîh Muslim)
  En in een andere hadith zegt hij tegen de vrouwen :
   
  (لكن حافات الطریق)
  « Voor jullie de zijkanten van de weg. » [Sunan Abî Dâwud, nr. 5272, authentiek verklaard door Shaykh al-Albânî]
  Hij (de leider) moet het de vrouwen verbieden om opgesmukt en opgemaakt buiten te gaan en hij moet hen verbieden kleren te dragen die hen naakt tonen hoewel ze gekleed zijn, zoals losse en lichte kleren. Hij moet de vrouwen verbieden mannen aan te spreken op straat en hij moet mannen ook verbieden om hen aan te spreken. En als de leider het als noodzakelijk beschouwt om de kledij van de vrouw te besmeuren met inkt of iets anders wanneer ze haar huis verlaat en zich mooi en aantrekkelijk maakt, dan hebben sommige geleerden gezegd dat het toegestaan is dit te doen en ze hebben daarin gelijk gehad. En het is de minste van de materiële straffen die aan deze vrouwen kunnen worden toegebracht. En hij mag de vrouw ook gevangen nemen wanneer ze te vaak haar huis verlaat, vooral als ze buiten gaat terwijl ze opgemaakt is. De vrouwen (zo) laten (buitengaan) betekent in feite dat we hen helen in de zonde en in de ongehoorzaamheid, en Allah zal hierover rekenschap vragen aan de leider.

  En de leider der gelovigen, 'Umar ibn al-Khattâb heeft het de vrouwen verboden op de weg van de mannen te wandelen en zich onder hen te mengen op de weg, en de leider moet zijn voorbeeld daarin volgen. Al-Khallâl heeft zelfs gezegd in zijn Jâmi' : Muhammad ibn Yahyâ al-Kahhâl heeft me ingelicht dat hij gezegd heeft aan Abû 'Abdillâh (d.w.z. de Imam Ahmad ibn Hanbal) : Als ik een slechte man zie met een vrouw (wat moet ik dan doen) ? Hij antwoordde : Schreeuw op hem. (...)

  En het lijdt geen twijfel dat het toelaten aan vrouwen om zich onder de mannen te mengen de basis is van alle ongelukken en van al het kwade. Het is één van de grootste oorzaken voor de afname van de algemene straffen. Net zoals het tot de oorzaken behoort van het zedenbederf op zowel het publieke als het private gebied. En de gemengdheid (ikhtilât) tussen mannen en vrouwen is een oorzaak voor de toename van overspel en van zonden en ook een oorzaak voor de grote rampspoed en algemene epidemieën."

  [Bron : At-Turuq al-Hukmiyya fis-Siyâsa ash-Shar'iyya, p. 217-218]

 2. Imam al-Qurtubî en Shaykh Ibn Bâz rahimahumallâh over het feit dat de scheiding van geslachten voor alle vrouwen geldt, en niet enkel de echtgenotes van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) ___________________________________________________________________

  Allah 'azza wajalla zegt :
  وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن

  "En wanneer jullie hen (de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag het hen dan van achter de afscheiding (hijâb). Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten..." [1]

  Imam al-Qurtubî rahimahullâh zegt over dit vers :
  "In dit vers bevindt zich het bewijs dat Allah het heeft toegestaan om hen (de vrouwen van de Profeet) te vragen achter een afscheiding (hijâb) voor eender welke noodzaak die zich stelt of om een vraag over de religie te stellen. En alle vrouwen zijn hierin inbegrepen, volgens wat de bases van de sharî'a inhouden, omwille van het feit dat de gehele vrouw awra [2] is." [3]

  De Shaykh 'Abd al-'Azîz ibn Bâz rahimahullâh zegt :
  "Het is niet toegelaten om te zeggen dat de hijâb reiner is voor de harten van de vrouwen van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) en voor (de harten) van de mannen onder de Metgezellen, zonder dat dit (ook) diegenen die na hen kwamen betreft. Het lijdt geen twijfel dat diegenen die na hen komen nog meer nood hebben om gesluierd (afgeschermd) te zijn dan de Moeders der Gelovigen voor de Metgezellen, omwille van het immense verschil tussen de kracht van hun geloof en hun begrip van de waarheid, en de onze. Want de Metgezellen, mannen en vrouwen, evenals de Moeders der Gelovigen, zijn de beste mensen na de profeten en de beste generatie, zoals de Profeet het zelf gezegd heeft in een hadith die overgeleverd werd door al-Bukhârî en Muslim. Dus als de hijâb reiner is voor hun harten, dan hebben diegenen die na hen komen nog een grotere behoefte (daaraan) en zijn zij armer in einheid dan hen." [4]

  -----------------------------------------------------------------
  [1] Koran, S. al-Ahzâb, v. 53

  [2] De delen van het lichaam van de vrouw en van de man waarvan het niet toegestaan is om ze te tonen, worden in het Arabisch 'awra genoemd. De 'awra van de vrouw buiten het gebed en de hajj (bedevaart) is haar volledige lichaam, wanneer ze in het bijzijn is van vreemde mannen die niet tot haar mahârim (de mannen waarmee ze niet mag trouwen, zoals haar vader, broer, zoon, ...) behoren. In het gebed en de hajj is haar 'awra haar gehele lichaam, behalve het gezicht en de handen als er geen vreemde mannen in de nabijheid zijn. Zo niet moet ze het gezicht bedekken zoals gewoonlijk. [Over de kwestie van 'awra post ik later nog een uitgebreid documentje insha'Allah]

  [3] Al-Jâmi' fî Ahkâm al-Qur'ân (14/227)

  [4] Hukm al-Ikhtilât fî t-Tadrîs

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos