Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Een aanbidding mag niet gedaan worden behalve voor Allaah.

Hoofdstuk 23

Het verbod op het aanroepen van anderen dan Allaah.

Allaah zegt:

Zij roepen slechts vrouwelijke afgoden naast Hem aan en zij roepen slechts de opstandige shaytaan aan. Allaah vervloekte hem en hij (shaytaan) zei: Ik zal van Uw dienaren zeker een bepaald gedeelte nemen.

Allaah zegt:

Zeg (oh Muhammad): Zullen wij anderen naast Allaah aanroepen die ons geen goed kunnen doen en geen schade kunnen aanrichten en keren wij op onze schreden terug nadat Allaah ons geleid heeft? Zoals degene die de shayateen hebben laten afdwalen in verwarring, zijn metgezellen roepen hem tot de leiding: Kom tot ons! Zeg: Voorwaar de leiding van Allaah is de enige leiding en wij zijn bevolen ons te onderwerpen aan de Heer der 'Aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).

Allaah zegt:

Voorwaar, degenen die jullie naast Allaah aanroepen, zijn dienaren zoals jullie zelf. Roep hen maar aan en laat hen je antwoorden, als jullie waarachtig zijn.

Allaah zegt:

En degenen die jullie naast Hem (Allaah) aanroepen kunnen jou niet helpen, noch kunnen zij zichzelf helpen.

Allaah zegt:

En aanroep naast Allaah niets dat je niet van nut zal zijn, noch je zal schaden, maar als jullie dat toch doen, zullen jullie zeker een van de Dhaalimien zijn.

Allaah zegt:

Voor Hem is het woord der waarheid (niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allaah). En degenen die zij (polytheïsten en ongelovigen) aanroepen antwoord hen niet meer zoals degene die zijn beide handen uitstrekt naar water om het naar zijn mond te brengen, maar het bereikt zijn mond niet. En de smeekbeden van de ongelovigen zijn nutteloos.

Allaah zegt:

Degenen die zij naast Allaah aanroepen, hebben niets geschapen, maar zijn zelf geschapen. Ze zijn dood, niet levend; en zij weten niet wanneer zij opgewekt zullen worden.

Allaah zegt:

Dat is omdat Allaah de Waarheid is en wat zij (de polytheïsten) naast hem aanroepen valsheid is en waarlijk Allaah is de Verhevene, de Grootste.

Allaah zegt:

O mensheid! Een vergelijking wordt gemaakt, luister ernaar: Voorwaar degenen die jullie aanroepen naast Allaah, kunnen zelfs geen vlieg scheppen, zelfs niet als zij daarvoor bij elkaar zouden komen. En als de vlieg iets van hen zou wegritsen, hebben zij geen macht het van hem terug te pakken. Zwak is hij die er naar zoekt en de gezochte.

Allaah zegt:

En degene die een andere god naast Allaah aanroept (of aanbidt), waar hij geen bewijs voor heeft; zijn afrekening is bij zijn Heer. Waarlijk de ongelovigen zullen niet welslagen.

Allaah zegt:

Aanroep naast Allaah geen andere god, anders zul je tot diegenen behoren die gestraft worden.

Allaah zegt:

En aanroep geen andere ilaah naast Allaah: laa ilaaha illa Huwa.

Allaah zegt:

De gelijkenis van degenen die awliyaa naast Allaah nemen, is als een spin , maar het zwakste huis is die van de spin, als ze slechts wisten. Voorwaar Allaah weet wat zij naast Hem hebben aanroepen. Hij is de Almachtige, Alwijze.

Allaah zegt:

Dat is Allaah, jullie Heer, aan Hem behoort de Heerschappij. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht. Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen, dan zouden zij jullie (smeekgebed) niet kunnen verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij verwerpen dat jullie hen aanbaden. En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende.

Allaah zegt:

En als jij hen vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen: '' Allaah '' Zeg: vertel me dan, de dingen die jullie naast Allaah aanroepen, als Allaah voor mij een rampspoed wenst, kunnen zij dat dan van Hem wegnemen. Of als Hij (Allaah) barmhartigheid voor mij wenst, kunnen zij deze barmhartigheid van tegenhouden? '' Zeg: '' Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben.

Allaah zegt:

Zeg (O Muhammad, tegen de afgodendienaren): '' Denken jullie over al dat jullie naast Allaah aanroepen? Laat me dan zien, wat zij hebben geschapen van de aarde. Of hebben zij een aandeel (in de schepping) van de hemelen? Breng mij een boek (geopenbaard voor deze) of een overblijfsel van kennis (die jullie beweringen ondersteunt), als jullie waarachtig zijn! '' En wie is verder afgedwaald dan degene die aanroept naast Allaah, die hem tot de dag der opstanding niet zullen verhoren en zelfs niet bewust zijn van de aanroeping (voor hen). En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij voor hen vijanden worden en zullen zij hun aanbidding ontkennen.

Allaah zegt:

En de moskeeën zijn voor Allaah (alleen), aanroep dus niets naast Allaah.

Allaah zegt:

Zeg (O Muhammad): '' Ik aanroep alleen mijn Heer (Allaah alleen) en ik ken Hem geen deelgenoten toe.'' Zeg: '' Ik heb geen macht om voor jullie schade te voorkomen en niet om leiding te geven. ''

Er zijn veel ayaat over deze kwestie. Op gezag van Nu'maan bin Basheer die zei dat de Boodschapper van Allaah zei: ''de smeekbede is aanbidding.'' Toen reciteerde hij:

En jullie Heer zei: '' Roep Mij aan, Ik zal jullie aanroep verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden zullen de hel binnengaan in vernedering.

Op gezag van 'Abdullaah Ibn Abbaas die zei dat hij achter de Boodschapper van Allaah reed, die tegen hem zei: Oh jongeman, ik zal jou wat woorden leren. Gedenk Allaah en Hij zal jou gedenken. Gedenk Allaah en je zult Hem als steun vinden wanneer je dat vraagt. Vraag aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp van Allaah. En weet als de naties samen zouden komen om jou van nut te zijn, zouden zij jou niet van nut kunnen zijn, behalve wat Allaah al voor jou had voorbeschikt. En als de naties samen zouden komen om jou schade toe te brengen, zouden zij jou geen schade kunnen toebrengen, behalve wat Allaah al had voorbeschikt voor jou. De pennen zijn opgeheven en de bladzijdes zijn opgedroogd.

Hoofdstuk 24

De eed afleggen is aanbidding en aanbidding mag niet gedaan worden behalve voor Allaah.


Allaah zegt:

En wat jullie uitgeven van jullie bezit (sadaqah) of welke eed jullie afleggen, weet voorzeker dat Allaah ervan weet. En voor de Dhaalimoon zijn er geen helpers.

Allaah zegt:

(Gedenk) toen de vrouw van 'Imraan zei: O mijn Heer! Ik beloof U (dat het kind) in mijn schoot toegewijd aan Uw diensten zal zijn, accepteer dit dan van mij. Voorwaar U bent de Alhorende, de Alwetende.

Allaah zegt:

... en hun geloften vervullen ...

Allaah zegt:

Zij vervulden hun geloften.

Allaah zegt:

En zij hebben Allaah een deel toebedacht van wat Hij heeft voortgebracht aan gewassen en vee en zij zeggen: '' Dit is voor Allaah, '' volgens hun bewering, '' En dit is voor de deelgenoten van Allaah '' Wat dan voor de deelgenoten is, dat bereikt Allaah niet en wat voor Allaah is dat bereikt wel de deelgenoten. Slecht is het hoe zij oordelen.

Allaah zegt:

En zij kennen een deel toe, van waar Wij hen mee voorzien hebben, aan waar zij niet over weten. Bij Allaah, jullie zullen zeker ondervraagd worden over alles wat jullie plachten te verzinnen.

Op Gezag van 'Aishah die zei dat de profeet zei,
'' Degene die belooft dat hij gehoorzaam zal blijven aan Allaah, moet gehoorzaam aan Hem blijven en degene die een belofte maakt dat hij Allaah ongehoorzaam zal zijn, moet Hem niet ongehoorzaam zijn. ''

Ik zeg, een eed afleggen aan anderen dan Allaah is een zonde, dus is het niet toegestaan deze na te komen, want '' degene die een belofte maakt dat hij Allaah ongehoorzaam zal zijn, moet Hem niet ongehoorzaam zijn. ''


Hoofdstuk 25

Het verbod om voor anderen dan Allaah te offeren.


Op gezag van 'Ali bin Abi Taalib die zei dat de Boodschapper van Allaah zei, " Allaah heeft degene vervloekt die offert voor anderen dan Allaah ''

Allaah zegt:

Zeg (oh Muhammad): '' Voorwaar, mijn salaat, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allaah, de Heer der 'aalimeen (mensheid, jinn en alles dat bestaat). Hij heeft geen deelgenoot, en hiertoe ben ik opgedragen en ik ben de eerste van de moslims. ''

En Hij, Degene zonder gebreken, Hij zegt:

Verricht de salaat voor jouw Heer en offer (voor Hem alleen).

Ik zeg: Uit deze bewijzen kan gehaald worden dat het offeren een aanbidding is en aanbidding wordt niet verricht behalve voor Allaah. En dat diegene die offert voor anderen dan Allaah, zij het een jinn of een graf of iets anders, de vloek van Allaah en het verwijderen van de barmhartigheid van Allaah heeft verdiend. Behalve als hij berouw toont aan Allaah, degene die berouw toont, Allaah zal hem vergeven.
" Allaah heeft degene vervloekt die offert voor anderen dan Allaah ''


Hoofdstuk 26

Het verbod op het zweren bij anderen dan Allaah.


Op gezag van 'Abdullah bin 'Umar dat de Boodschapper van Allaah 'Umar bin Al-Khattaab ontmoette terwijl laatstgenoemde met een groep kamelen rijders ging en hij zwoor bij zijn vader. De profeet zei: Allaah verbiedt het jullie te zweren bij jullie vaders, degene die zweert, hij zou bij Allaah moeten zweren of stil moeten blijven.

En ook van 'Abdullah bin 'Umar die zei, de Boodschapper van Allaah zei,
'' degene die wenst te zweren, zou niet moeten zweren behalve bij Allaah. ''

Op gezag van Abu Hurairah die zei, de Boodschapper van Allaah zei:
'' Degene onder jullie die zweert en daarin zegt bij Al-Laat en Al-Uzzaa' die moet zeggen, '' Niets heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah. '' En wie tegen zijn vriend zegt, '' Kom laten we gokken '' die moet iets als liefdadigheid weggeven (als boetedoening voor zijn zonde).

Op gezag van Buraidah die zei dat de Boodschapper van Allaah zei,
'' Degene die zweert in vertrouwen, behoort niet tot ons. ''

Ik zeg: Uit deze authentieke bewijzen van de profeet wordt het verbod op het zweren bij anderen dan Allaah duidelijk. Zoals ' bij het vertrouwen ' en ' bij het leven ' of ' bij het zout ' of bij eer, of bij de vader, grootvader, de Ka'bah, de profeet, of bij broeders, of vriendschap, of bij collega's, of bij militaire rang, zweren bij scheiding en anderen als deze in plaats van Allaah. Het zweren is niet toegestaan bij iemand anders dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten.

Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos