Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Shirk (afgoderij).

Hoofdstuk 19

Het gevaar van shirk met Allaah (deelgenoten toekennen aan Allaah).

Allaah zegt:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles van wie Hij wil. En wie aan Allaah deelgenoten toekent, heeft waarlijk een geweldige zonde verzonden.

Hij zegt:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarnaast zondes van wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekent, waarlijk hij is ver afgedwaald.

Hij zegt:

Voorzeker zij hebben ongeloof gepleegd, die zeggen: Allaah is de Masieh, zoon van Maryam. Terwijl de Masieh zei: O kinderen van Israel, aanbidt Allaah, mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent, Allaah heeft hem waarlijk het paradijs verboden. En zijn bestemming zal het vuur zijn. En voor de dhaalimien (polytheisten en onrechtvaardigen) zijn er geen helpers.

Hij zegt:

Hunafaa lillaah (i.e. niets aanbidden dan Allaah) zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Wie aan Allaah deelgenoten toekent, is als iemand die uit de hemel valt en dan door de vogels wordt weggegrist of door de wind wordt geblazen naar een afgelegen plek.

Hij zegt:

En (gedenkt) toen Luqman tegen zijn zoon zei, hem adviserend: O mijn zoon! Ken geen deelgenoten toe aan Allaah. Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allaah is een geweldig onrecht (dhulm).

Hij zegt:

Maar als zij deelgenoten (aan Allaah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden.

Hij zegt:

En voorzeker, er is aan jou (O Muhammad) geopenbaard net zoals aan diegenen (van de Boodschappers van Allaah) voor jou: Als je deelgenoten aan Allaah toekent, dan zullen jou daden vruchteloos worden en zul je zeker tot de verliezers behoren. Nee, aanbid daarom Allaah (alleen en niets anders) en behoor tot de dankbaren.

Hij zegt:

en behoor niet tot de moeshrikien.

Hij zegt:

(Wendt jullie) als berouwvollen tot Hem en vreest Hem en onderhoudt de salaat en behoort niet tot de moeshrikien.

Op gezag van Jaabir ibn Abdullaah die zei, '' Er kwam een man bij de Profeet en zei, '' Oh boodschapper van Allaah, wat zijn de twee daden onvermijdelijke consequenties hebben? '' Hij zei, '' diegene die sterft terwijl hij niets met Allaah heeft vereenzelvigd zal het paradijs betreden en degene die sterft terwijl hij iets met Allaah heeft vereenzelvigd, zal naar het Vuur gaan. '' ''

Op gezag van Jaabir ibn Abdullaah die zei, '' Ik hoorde de boodschapper van Allaah zeggen, '' '' diegene die Allaah ontmoet terwijl hij niets met Allaah heeft vereenzelvigd zal het paradijs betreden en degene die Allaah ontmoet terwijl hij iets met Allaah heeft vereenzelvigd, zal naar het Vuur gaan. ''
Hoofdstuk 20

Er zijn vele categorie├źn van shirk.

1) Shirk in Ruboobeeyah: Dat is wanneer een persoon gelooft dat iemand anders dan Allaah schept, onderhoudt, of leven geeft of dood geeft of anderen als deze van de eigenschappen van Ruboobeeyah.

2) Shirk in Ulooheeyah: Dat is wanneer een persoon gelooft dat iemand anders dan Allaah schade of voordeel kan brengen of geneest zonder de toestemming van Allaah, of anderen als deze van de eigenschappen van Ulooheeyah

3) Shirk in Asmaa was-Sifaat: Dat is wanneer een persoon de schepping van Allaah beschrijft met sommige eigenschappen die specifiek voor Allaah zijn. Zoals de kennis van het ongeziene, of andere eigenschappen van onze Heer, die specifiek voor Hem zijn, Degene vrij van alle tekortkomingen.

4) Grote shirk: Het is de shirk van geloof en het zet iemand uit de religie.

5) Kleine shirk: Dat is ar-riyaa', showen, het zet iemand niet uit de religie maar er moet wel berouw voor getoond worden.

6) Verborgen shirk: Is dat een man een daad verricht vanwege de positie van een andere man, dit is ook ar-riyaa', zoals we geleerd hebben zet dit iemand niet uit de religie, maar er moet wel berouw voor getoond worden.

7) Shirk in geloof: Het is de grote Shirk en is een reden dat iemand uit de islaam treed, waarvan we de bescherming van Allaah vragen.

8) Shirk in daden: Is elke daad die de regelgeving van de islaam als shirk beschouwt, zoals het offeren voor anderen dan Allaah en het afleggen van een eed voor anderen dan Allaah, en anderen zoals dezen.

9) Shirk in uitspraak: Het is elke uitspraak die de regelgeving van islaam als shirk heeft bepaald, zoals het zweren bij anderen dan Allaah en zoals sommige mensen zeggen, '' Ik heb niks behalve Allaah en jou en ik steun op Allaah en jou en als het niet vanwege Allaah en die en die was '' etc .... en andere uitspraken van shirk.

10) Shirk in regelgeving: Is dat een persoon het Boek en de sunnah afschaft en zich richt naar de meningen van mensen en door mens gemaakte wetten. Allaah zegt:

Hebben zij deelgenoten naast Allaah die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allaah geen toestemming heeft gegeven?

11) Shirk in liefde: Het is dat iemand van iemand houdt naast Allaah, zoals (of meer dan) hij van Allaah houdt. Allaah zegt:

En er zijn er onder de mensen die naast Allaah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah...

12) Shirk in angst en bang zijn: Dit zal besproken worden in de categorieen van angst, zie pagina ..

13) Shirk in intentie en verlangen: Is dat iemand met zijn daden anderen dan Allaah verlangt en zijn intentie is een andere dan het Gezicht van Allaah.

14) Shirk in gehoorzaamheid: Is dat een dienaar een persoon gehoorzaamt in het halal maken van iets dat haram is, of in iets haram maken wat halal is. Allaah zegt:


Zij (de joden en christenen) hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allaah genomen (door hen te gehoorzamen in daden die ze toegestaan of niet toegestaan verklaarden aan de hand van hun begeertes, zonder hiervoor opgedragen te zijn door Allaah) ...

Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos