Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Sunnah, Ibaadah, Nifaaq.

Hoofdstuk 14

De vier onderverdelingen van de sunnah.

1) Sunnah van Qawleeyah.
Dus, wat de Boodschapper zei, zeggen wij ook

2) Sunnah van Fi'leyah.
Wat hij deed, doen wij ook

3) Sunnah van Taqreeriyah.
Wat hij goedkeurde, keuren wij ook goed

4) Sunnah van Tarkiyah.
Wat hij gelaten heeft, laten wij ook

Allaah zegt:

Zeg (Oh Muhammad): '' Als jullie van Allaah houden, volg mij dan. Allaah zal dan van jullie houden en jullie je zondes vergeven. En Allaah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig. '' Zeg: '' Gehoorzaam Allaah en de Boodschapper '', maar als zij zich afwenden; Allaah houdt niet van de ongelovigen.

Allaah zegt:

Waarlijk jullie hebben in de Boodschapper een goed voorbeeld om te volgen.

Allaah zegt:

En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat en wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allaah. Waarlijk Allaah is hard in de bestraffing.Hoofdstuk 15

De definitie van Ibaadah (aanbidding).

Al-Ibaadah is een gezamenlijke term voor alles waar Allaah van houdt en tevreden mee is, zowel uitspraak als daden, innerlijk en uiterlijk.

Er zijn vijf soorten van Ibaadah:

1) Ibaadah van geloof.
Houdt in dat de moslim gelooft dat Allaah de Schepper, de Onderhouder, de Schenker van leven en dood en Degene is die de zaken van Zijn dienaren regelt. De Enige die het waard is om aanbeden te worden, Alleen. Hij heeft geen deelgenoten in de aanroeping en het slachten en het zweren en andere zaken zoals deze. En Hij is Degene die beschreven wordt met eigenschappen van Grootsheid, Perfectie van Magnificentie en Macht en andere soorten van geloof.

2) Ibaadah van uitspraak.
Zoals het uitspreken van de shaahadah: ''dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah en dat Muhammad de Boodschapper is van Allaah.'' En zoals het reciteren van de Qur'aan en du'aa en profetische smeekbedes en andere soorten van verbale aanbidding.

3) Ibaadah van het lichaam.
En dat is zoals staan en buigen en neerknielen in het gebed. En het vasten en de handelingen van de Hajj en Hijrah en Jihaad en andere soorten van lichamelijke aanbidding.

4) Ibaadah van bezit.
Zoals zakaat en sadaqah enzovoorts.

5) Ibaadah van het verlaten.
Is dat een moslim alle verboden zaken laat en shirk en bid'ah in gehoorzaamheid aan wat Allaah heeft verordend. Deze behoren dus tot de Ibaadah van het verlaten. De moslim wordt beloond, voor het laten van haraam, als hij het Gezicht van Allaah hierbij wenst.Hoofdstuk 16

De twee noodzakelijke condities voor de acceptatie van een daad.

Weet, Oh moslimbroeder, moge Allaah mij en jou leiden naar het stevig vasthouden van het boek en de sunnah, dat Allaah geen enkele daad accepteert van wie dan ook, totdat het aan twee basis condities voldoet:

De eerste: Dat het puur omwille van Allaah is verricht, dus degene die het verricht, wenst daarmee alleen het Gezicht van Allaah. Hij zegt:

Waarlijk, Wij hebben jou (o Muhammad) het boek gezonden in waarheid: aanbid alleen Allaah, hem zuiver aanbiddend. Weet dat Allaah de zuivere aanbidding toekomt.

Hij zegt:

Zeg (O Muhammed): Voorwaar ik ben bevolen om Allaah te aanbidden, Hem zuiver aanbiddend.

Hij zegt:

Zeg (O Muhammad): Allaah is het die ik aanbid, Hem zuiver aanbiddend.

Dit is de betekenis van '' Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah. ''

De tweede: dat het in overeenstemming is met de leiding van de profeet Muhammad.

Op gezag van 'Aa'ishah die zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: '' Degene die in deze zaak van ons iets introduceert, wat er niet toe behoort, zal het geweigerd zien. ''

En in een overlevering van Muslim, '' Degene die een daad doet die niet door ons is opgelegd zal het geweigerd zien. ''

Dit is de betekenis van, '' Ik getuig dat Muhammad de Boodschapper van Allaah is ''Hoofdstuk 17

De essentie van de deen al islaam.

Weet, Oh moslimbroeder, Moge Allaah mij en jou succes geven in waar Hij van houdt en Hem tevreden stelt, dat de deen al islaam samengevat kan worden in twee basis belangrijke en krachtige principes en deze zijn:

Als eerste: Dat we niets aanbidden, behalve Allaah (alleen), zonder deelgenoot.

Allaah zegt:

Zeg (Oh Muhammad): O Mensen van het Boek, komt tot een gelijkduidend woord tussen ons en jullie, dat wij niemand dan Allaah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat niemand van ons anderen als heren naast Allaah plaatst. Als zij zich dan afwenden, zegt dan: Getuig dat wij moslims zijn.

Hij zegt:

En jouw Heer heeft voorgeschreven dat je niets aanbidt behalve Hem.

En dit is de betekenis van '' Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah. ''

Als tweede: Dat we Hem niet aanbidden behalve met wat hij heeft opgelegd in Zijn Boek of de sunnah van Zijn Boodschapper Muhammad, zonder innovaties en begeertes.

Allaah zegt:

Volg wat aan jou is neergezonden van jouw Heer en volg naast hem geen awliyaah. Weinig is het dat jullie je laten vermanen.

Hij zegt:

En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat en wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allaah. Waarlijk Allaah is hard in de bestraffing.Hoofdstuk 18

De twee soorten hypocrisie (Nifaaq).

Weet, Oh moslimbroeder, Moge Allaah jou en mij redden van hypocrisie en kwade karaktereigenschappen, dat hypocrisie in twee categorieën is onderverdeeld, deze zijn:

1) hypocrisie van geloof.

2) hypocrisie van daden.

1) uitleg van de hypocrisie van geloof

Wat betreft de hypocrisie van geloof dan is dit het uiterlijk laten zien van islaam, terwijl er innerlijk kufr (ongeloof) is. Het individu die deze soort ten uitvoer brengt is uiterlijk een moslim en een kafir en zindeeq innerlijk en als hij sterft dan zal hij in de laagste dieptes van de hel zijn. Zoals Allaah zegt:

Voorwaar, de hypocrieten zullen in de laagste dieptes van de hel zijn, jij zult geen helper voor hen vinden. Behalve degenen die berouw hebben, goede daden verrichten, zich vasthouden aan Allaah en hun godsdienst voor Allaah zuiveren, dan zullen zij met de gelovigen zijn. En Allaah schenkt de gelovigen een geweldige beloning.

2) uitleg van de hypocrisie van daden

Betreffende de hypocrisie van daden, dit is wat genoemd wordt in deze twee ahadeeth, namelijk vijf kwalijke eigenschappen:

1) Op gezag van Abu Hurairah die zei, de Boodschapper van Allaah zei, '' een hypocriet herken je aan drie tekenen: Als hij spreekt dan liegt hij. Als hij iets belooft, dan verbreekt hij zijn belofte. Als je hem iets toevertrouwt, dan blijkt hij niet te vertrouwen. (als je iets aan hem toevertrouwt, dan geeft hij het je niet terug)

2) Op gezag van 'Abdullaah ibn 'Amr die zei dat de Boodschapper van Allaah zei, '' er zijn vier karaktereigenschappen van hypocrisie, diegene die al deze in zich heeft is een pure hypocriet en diegene die sommige in zich heeft, die heeft een deel van hypocrisie in zich, tot hij deze laat. Als hij vertrouwt wordt, blijkt hij niet te vertrouwen. Als hij spreekt dan liegt hij. Als hij een belofte maakt, dan verbreekt hij deze. Als hij discussieert dan gebruikt hij slecht taalgebruik. ''

Ik zeg: Dit type hypocrisie zet iemand niet uit de islaam, maar het is wel verplicht om er berouw voor te tonen (dit komt later in het boek nog aan de orde).


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos