Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Tawheed

Hoofdstuk 7

De definitie van Tawheed.

Weet dus, Oh moslimbroeder, moge Allaah jou en mij succes schenken, dat Tawheed twee fundamentele pilaren heeft en deze zijn:

1. Het uitzonderen van Allaah in de aanbidding.

Allaah, de meest Hoge zegt:

Alif Laam Ra. (Dit is) een boek waarvan de verzen perfect zijn en die vervolgens in detail zijn uitgelegd door de Ene die de Alwijze, de Alwetende is. (Zeggende) aanbid niets of niemand dan Allaah. Waarlijk, ik (Muhammad) ben voor jullie een waarschuwer en verkondiger van blijde tijdingen.

Allaah, de meest Hoge zegt:

En voorzeker, Wij zonden Noah tot zijn volk (en hij zei): ''Voowaar, ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer. Opdat jullie niets of niemand aanbidden dan Allaah. Waarlijk, ik vrees voor jullie de bestraffing op een pijnlijke dag.

Allaah, de meest Hoge zegt:

En gedenkt (Hoed) de broeder van 'Aad, toen hij zijn volk waarschuwde bij al-Ahqaaf. En waarlijk, er zijn waarschuwers voor hem en na hem heengegaan, (zij zeiden): ''Aanbid niets of niemand dan Allaah, voorwaar, ik vrees voor jullie de bestraffing van een geweldige dag.

2. Het uitzonderen van de Boodschapper in gehoorzaamheid.

(Stelregel)
''Net zoals we niemand aanbidden behalve Allaah, zo volgen we niemand behalve de Boodschapper.''

Allaah, de meest Hoge zegt:

Zeg (O Muhammad): ''Als jullie van Allaah houden, volg mij dan. Allaah zal van jullie houden en jullie zondes vergeven. En Allaah is Vergevensgezind, meest Barmhartig.

Allaah, de meest Hoge zegt:

…. En wat de boodschapper jullie geeft, neem dat, wat hij jullie verbiedt, laat dat. En vrees Allaah, voorwaar, Allaah is hard in de bestraffing.

Allaah de meest Hoge zegt:

Bij jouw Heer, zij geloven niet, totdat zij jou (O Muhammad) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en in zichzelf geen weerstand vinden, tegen wat jij oordeelde. En zij aanvaarden (het) dan volledig.


Hoofdstuk 8

De bewijzen voor Tawheed.

Allaah zegt:

Wanneer jij jouw Heer de Enige (la illaha illAllaah) noemt in de Qur'aan, dan keren zij hun ruggen toe, zich afwendend.

Allaah zegt:

En wanneer Allaah als Enige genoemd wordt, dan vullen de harten van degenen die niet in het hiernamaals geloven zich met ergernis en als degenen (die zij aanbidden) naast Hem worden genoemd, dan verheugen zij zich.

Allaah zegt:

(er zal gezegd worden): ''Dit is omdat jullie ongelovig waren toen Allaah als Enige werd aanroepen, maar toen Hem deelgenoten werden toegekend, geloofden jullie daarin. Het oordeel behoort aan Allaah, de Verhevene, de Grootste.

Op gezag van 'Abdullaah ibn 'Abbaas, dat toen de Boodschapper Mu'aadh naar Yemen zond, hij tegen hem zei, '' Waarlijk jij gaat naar de mensen van het mensen van het boek, laat het eerste waartoe je hen uitnodigt de Tawheed van Allaah, de meest Hoge zijn.... ''

Op gezag van Taariq bin Asheem die zei, '' ik hoorde de Boodschapper van Allaah zeggen, '' Diegene die Allaah uitzondert in aanbidding en niet gelooft in datgene dat naast Hem wordt aanbeden, heeft zijn bezit en bloed verboden gemaakt en zijn afrekening is bij Allaah ....... ''''

Op gezag van Abdullaah ibn Umar die zei dat de Profeet heeft gezegd, ''Islaam is op vijf gebouwd, op de Tawheed van Allaah en het verrichten van het gebed, het geven van zakaat en het vasten in ramadan en de hajj. ''

Ik zeg, hierin (in deze bewijzen) is een weerlegging op de onwetenden die Tawheed ontkennen.


Hoofdstuk 9

Tawheed wordt in vier onderdelen verdeelt.


Weet, Oh moslimbroeder, moge Allaah jou en mij op de waarheid vestigen, dat tawheed in 4 onderdelen gesplitst wordt en deze zijn:

Tawheed Ar-Ruboobeeyah
Tawheed Al-Ulooheeyah
Tawheed Al-Asmaa was Sifaat
Tawheed van Ittibah

Al deze vier vormen van Tawheed komen voor in Soorah Al-Faatihah.

De uitspraak van de Glorieuze, de meest Hoge:


In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Hierin is Tawheed Al-Asmaa was Sifaat

Allaah de meest Hoge zegt:


Alle lof zij Allaah, de Heer van de 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat)

Hierin is Tawheed Ar-Ruboobeeyah

Allaah de meest Hoge zegt:

De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels.

Hierin is ook Tawheed Al-Asmaa was Sifaat

Allaah de meest Hoge zegt:


U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

Hierin is Tawheed Al-Ulooheeyah

Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.

Hierin is de Tawheed van het volgen.

Hoofdstuk 10

Tawheed ar-Ruboobeeyah.

Tawheed ar-Ruboobeeyah is de tawheed van Allaah in Zijn daden en de betekenis is dat Allaah alleen is die schept, het Bevel geeft en Instand Houden van alles in het universum, van niet bestaan naar bestaan, zonder deelgenoot en zonder helper.

En Allaah de meest Hoge zegt:

Alle lof zij Allaah, de Heer van de 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat)

En op 6 plaatsten in de Qur'aan, welke als volgt zijn:

Allaah de meest Hoge zegt:

Alle lof zij Allaah, de Heer van de 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat)

Allaah de meest Hoge zegt:

En vervolgens werd het volk dat onrechtvaardig was tot en met de laatste vernietigd. Alle lof zij Allaah, Heer der 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).

Allaah de meest Hoge zegt:

Zij smeken daarin: Subhaanaka Allaahumma (Heilig bent U, O Allaah!) en hun begroeting daarin (paradijs) is: Salaam (vrede, veiligheid van kwaad). En hun laatste smeekbede is: Al-Hamdu Lillaahi Rabbil-'aalameen (Alle lof zij Allaah, de Heer der 'aalameen )

Allaah de meest Hoge zegt:

En alle lof zij Allaah, de Heer der 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).

Allaah de meest Hoge zegt:

En jij zal de engelen zien rondgaan om de Troon, de Glorie van hun Heer lofprijzend. En zij (alle schepselen) zullen volgens de waarheid beoordeeld worden. En er zal gezegd worden: ''Alle lof zij Allaah de Heer der 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).

Allaah de meest Hoge zegt:

Hij is de Levende, Laa ilaaha illaa Huwa (niets heeft het recht aanbeden te worden dan Hij). Roept Hem dus aan, jou aanbidding zuiver voor Hem alleen. Alle lof zij Allaah, de Heer der 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).

Allaah de meest Hoge zegt:

Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene die hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens verhief Hij zich (Istiwa) over de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderworpen. Voorzeker, het Scheppen en Bevelen is aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der 'aalameen (mensheid, jinn en alles dat bestaat).


Hoofdstuk 11

Tawheed al-Ulooheeyah.

Het is de tawheed van Allaah in de daden van de dienaren en de betekenis is om alle vormen van aanbidding, zoals slachten, zweren, aanroepen, vertrouwen, vrezen, hopen, berouw tonen, verlangen, ontzag en verheerlijking en andere soorten van de vormen van aanbidding te richten aan Allaah alleen, zonder deelgenoten toe te kennen.

Allaah Ta'ala zegt:

Aanbid Allaah en ken Hem geen deelgenoot toe.

Allaah Ta'ala zegt:

En jouw Heer heeft bepaald dat jij niets dan Hem alleen aanbidt.

Allaah Ta'ala zegt:

En Ik (Allaah) heb de jinns en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.

Dit is de betekenis van '' Ashhadu al-laa ilaaha illAllaah '' (Ik getuig dat niets het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah)


Hoofdstuk 12

Tawheed van Al-Asmaa was Sifaat.

Het houdt in dat we onze Heer geen naam toekennen behalve een naam die Hij aan Zichzelf heeft toegekend of een naam die de Boodschapper Hem heeft toegekend, en we beschrijven Hem niet, behalve waarmee Hij Zichzelf heeft beschreven of waarmee de Boodschapper Hem heeft beschreven, zonder te zeggen ''hoe'' (takyeef), of te vergelijken (tamtheel), of te verdraaien (tahreef) of ontkenning (ta'teel). Zoals Allaah Ta'ala zegt:

Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.

We kennen Hem elke Naam en Eigenschap toe, die in het Boek of de authentieke soennah genoemd worden, betreffende het Gezicht, welke behoort tot de Grootsheid van onze Heer. We geloven dus dat Hij Hoort, Ziet en Spreekt wanneer Hij dat wilt en waarmee Hij dat wilt en dat hij verheven is (istiwa) over Zijn Troon, op een manier die bij Zijn Grootsheid past, zoals Hij Ta'ala zegt:

De Meest Genadevolle (Allaah) Istawaa (is verheven boven) de Troon.


Hoofdstuk 13

Tawheed van het volgen (Ittibah).

Dat is dat we de Boodschapper uitzonderen in het volgen en we volgen niemand echt behalve hem. Allaah Ta'ala zegt:

Zeg (Oh Muhammad): '' Als jullie van Allaah houden, volg mij dan. Allaah zal dan van jullie houden en jullie je zondes vergeven. En Allaah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig. '' Zeg: '' Gehoorzaam Allaah en de Boodschapper '', maar als zij zich afwenden; Allaah houdt niet van de ongelovigen.


Allaah Ta'ala zegt:

En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat en wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allaah. Waarlijk Allaah is hard in de bestraffing.

Hij Ta'ala zegt:

En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij gekozen heeft en hem in de hel laten branden, wat een slechte bestemming.

Dit is de betekenis van '' Ash-hadu anna Muhammadar Rasoeloellah '' (ik getuig dat Muhammed de Boodschapper van Allaah is)

Imaam Ibn Abil 'Izz zegt in Al-'Aqeedah At-Tahaweeyah (p217), '' Het is dus verplicht om complete overgave te hebben aan de boodschapper en om aan zijn bevel te onderwerpen en zijn informatie te accepteren en erin te geloven zonder dat wij het tegengaan door middel van valse inbeelding dat intellect genoemd wordt of dat we een twijfel of achterdocht hebben of dat we de voorkeur geven aan de mening van mensen en de troep van hun intellect. We zonderen hem uit in het oordelen, in overgave, onderwerping en gehoorzaamheid, net zoals we Degene die hem heeft gezonden uitzonderen in aanbidding, met overgave, nederigheid, verheerlijking en vertrouwen. Dat zijn de twee vormen van tawheed. Er is geen veiligheid voor de dienaar tegen de bestraffing van Allaah, behalve door middel van deze.

Tawheed van de Zender (Mursil) en de Tawheed van het volgen van de Boodschapper. We oordelen niet - en zijn niet tevreden - met de regelgeving van iemand anders dan van hem en we maken het uitvoeren van zijn bevelen en bevestigen van zijn berichtgevingen niet afhankelijk van de uitspraak van iemands shaykh of imaam, zijn vervaagde madhab, groep of al die hem prijzen. Als ze het voor hem toestaan, dan zal hij handelen naar de berichtgeving van de Boodschapper en het accepteren en als ze dat niet voor hem toestaan dan heeft hij de zoektocht naar veiligheid (i.e. het paradijs) aan hen toevertrouwd. En hij heeft de bevelen en berichtgevingen van de Boodschapper verlaten. Of hij verandert het van hun juiste plaatsen en zal zijn verandering '' interpretatie'' en '' postulatie'' noemen en zegt, '' we interpreteren en postuleren. ''

Als een dienaar Allaah zou ontmoeten met elke zonde behalve shirk, dan zou dat beter voor hem zijn dan Hem te ontmoeten in deze toestand (die zojuist beschreven is). Als de authentieke hadeeth hem bereikt, zou hij zichzelf moeten beschouwen alsof hij het van de Boodschapper heeft gehoord. Is het dan toegestaan deze acceptatie en ernaar handelen uit te stellen totdat hij deze onderwerpt aan de mening van die en die, hun uitspraak en madhab? Het is juist verplicht te haasten naar het volgen van de Boodschapper, zonder zich te keren naar anderen dan hij. Hij beschouwt de uitspraak van de Boodschapper dus niet als twijfelachtig vanwege de tegenstrijdigheid met de mening van die en die. Hij beschouwt juist de mening van die en die twijfelachtig in vergelijking met de uitspraak van de boodschapper. Hij maakt de uitspraken van de Boodschapper niet ondergeschikt aan analogie, we beschouwen eerder analogie als ongeldig en we accepteren zijn uitspraken. En we veranderen zijn woorden niet van hun ware betekenis tot een valse verbeelding die de mensen van fantasie, intelligentie noemen. Jazeker, de fantasie is onbekend en staat los van de waarheid. En de acceptatie van de uitspraken van de Boodschapper is niet afhankelijk van overeenstemming met die en die persoon, wie hij ook mag zijn.

Live duroos