Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Definitie van het Geloof

door Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien rahiemehoellaah.


Vraag: Wat is de definitie van het geloof (Iemaan) volgens Ahloes-Soennah wal-Djamaah en neemt het toe en neemt het af?

Antwoord: Het geloof volgens Ahloes-Soennah wal-Djamaah is, het bevestigen met het hart, het uitspreken met de tong en het handelen met de ledematen.

Dus het omvat deze drie elementen:

1. Het bevestigen met het hart.
2. Het uitspreken met de tong
3. Het handelen met de ledematen.

En als dit het geval is, dan zal het toenemen en afnemen! Dat is omdat het bevestigen met het hart differentieert, want het bevestigen met een bericht is niet hetzelfde als het bevestigen met het zicht, noch is het bevestigen met de informatie van een man als het bevestigen met de informatie van twee mannen, enzovoort. Dit is waarom [de Profeet] Ibraahiem, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd:

Mijn Heer! Laat mij zien hoe U het leven geeft aan de doden. Hij (Allaah) zei: Geloof jij dan niet? Hij (Ibraahiem) zei: Jawel (Ik geloof), maar opdat mijn hart tot rust komt. [Soerah al-Baqarah (2):260]

Dus geloof neemt toe door bevestiging met het hart, zijn kalmte en zijn rust. Dit is iets dat iemand in zichzelf kan zien. Dus wanneer hij een bijeenkomst bijwoont waarin er een of andere (religieuze) vermaning en herinnering aan het Paradijs en het Hellevuur is, zal zijn geloof toenemen totdat het is alsof hij het kan zien met zijn eigen ogen. En wanneer er achteloosheid is en hij staat op uit deze bijeenkomst, vermindert deze zekerheid in zijn hart.

Het geloof vermeerdert eveneens door uitspraak, want wie Allaah tien keer glorificeert is niet zoals iemand die Allaah een honderd keer glorificeert, omdat van de laatstgenoemde is het veel meer stijgend. Net als, wie een daad van aanbidding heeft verricht op een perfecte manier, zijn geloof is meer stijgend dan iemand die het op een imperfecte manier verricht. Ook met daden, wanneer een persoon een daad verricht met zijn ledematen meer dan een ander, zijn geloof neemt meer toe dan degene die gebrekkig is; en dit is vermeld in de Koran en de Soennah. Ik bedoel het toenemen en afnemen van de bevestiging (van geloof). (Allaah,) de Meest Verhevene zegt:

En Wij hebben hun aantal (19) slechts vastgesteld als een beproeving voor degenen die niet geloven opdat degenen aan wie het Boek gegeven is (Joden en Christenen) overtuigd zullen zijn (dat deze Koran de Waarheid is zoals het overeenkomt met hun boeken betreffende het nummer (19) dat in de Tauraat (Torah) en de Indjiel (Evangelie) is geschreven). En (opdat) degenen die geloven zullen toenemen in geloof (omdat deze Koran de waarheid is). [Soerah al-Moeddaththir (74):31]

en Hij, de Meest Verhevene zegt:

En wanneer er een Soerah (hoofdstuk van de Koran) is nedergezonden dan zijn er onder hen (de huichelaars) die zeggen: Bij wie van jullie is door dit (hoofdstuk) het geloof toegenomen? Wat betreft degenen die geloven; hun geloof is toegenomen en zij verheugen zich. En wat betreft degenen in wier harten een ziekte (van twijfel, ongeloof en huichelarij) is: bij hen stapelt dit (nieuwe) wantrouwigheid op hun wantrouwigheid, en zij sterven terwijl zij ongelovigen zijn. [Soerah At-Tauwbah (9):124-125]

En in de authentieke Hadieth van de Profeet (sall Allaahou alayhi wa sellem), is het overgeleverd dat hij heeft gezegd:

Ik heb niemand gezien die gebrekkiger is in intelligentie en religie dan jullie (vrouwen); een voorzichtige verstandige man zou misleid kunnen worden door sommige van jullie.
[Overgeleverd door Al-Boechaarie in het Boek van Menstruatie, in het Hoofdstuk: Een Menstruerende Vrouw Moet het Vasten laten (304).]

Dus het geloof neemt toe en het neemt af. Maar wat is de reden voor het toenemen van het geloof? Er zijn oorzaken voor het toenemen:

1. Het kennis hebben over Allaah, de Meest Verhevene, van Zijn Namen en Eigenschappen, want hoe meer een persoon zijn kennis laat toenemen over Allaah en Zijn Namen en Eigenschappen, hoe meer zijn geloof zal toenemen, zonder twijfel. Dit is waarom jij zal zien dat de geleerden, degenen die weten over de Namen van Allaah en Zijn Eigenschappen wat anderen dan hen niet weten, een sterker geloof dan anderen hebben in dit opzicht.

2. Het kijken naar de Tekenen van Allaah, Universeel en Wettelijk, want hoe meer een persoon naar de Universele Tekenen kijkt, die de geschapen dingen zijn, zal zijn geloof toenemen. (Allaah) de Meest Verhevene zegt:

En op de aarde zijn Tekenen voor de overtuigden. En (ook) in jullie zelf. Zien jullie dan niet? [Soerah Adh-Dhaariyaat (51):20-21]

En de Verzen die dit bewijzen zijn talrijk. Ik bedoel de Verzen die bewijzen dat het geloof van iemand zal toenemen door na te denken en te overpeinzen over dit universum.

Het vermeerderen van daden van gehoorzaamheid, want hoe meer een persoon zijn daden van gehoorzaamheid laat toenemen, hoe meer zijn geloof daarbij zal toenemen, of deze daden van gehoorzaamheid nou verbaal zijn of handelend. Want het gedenken (van Allaah) vergroot het geloof, zowel kwantitatief als kwalitatief, en het gebed, het vasten en de bedevaart, al deze zaken vergroten het geloof, kwantitatief en kwalitatief.

Wat betreft de oorzaken van gebrekkigheid, zij zijn het tegenovergestelde van dat:

1. Onwetendheid over de Namen van Allaah en Zijn Eigenschappen, veroorzaakt een afname in het geloof, want wanneer de kennis van een persoon over de Namen en de Eigenschappen van Allaah gebrekkig is, dan zal zijn geloof ook gebrekkig zijn.
2. Het afwenden van het nadenken over de Tekenen van Allaah, zowel Universeel als Wetgevend, hierdoor ontstaat er gebrekkigheid van het geloof, of op zijn minst, zal het stilstaand zijn zonder toename.
3. Het verrichten van daden van ongehoorzaamheid (zonden), want daden van ongehoorzaamheid hebben een overduidelijke (schadelijk) effect op het hart en op het geloof. Dit is waarom de Profeet (sall Allaahou alayhi wa sellem) heeft gezegd:

Wanneer een overspelige onwettige sexuele gemeenschap begaat, dan is hij geen (volledige) gelovige op het moment dat hij het begaat..
[Overgeleverd door Al-Boechaarie, in het Boek van de Bestraffingen, in het Hoofdstuk over Onwettige Seksuele Gemeenschap en Het Drinken van Alcoholische Drank (6772) en door Moslim in het Boek van het Geloof, in het Hoofdstuk van de Uitleg van de Afname in het Geloof door Ongehoorzaamheid (57).]

Het laten van daden van gehoorzaamheid, want het laten van daden van gehoorzaamheid veroorzaakt vermindering van geloof. Maar indien de daad van gehoorzaamheid een verplichting is en het wordt gelaten zonder (enige geldige) reden, dan is dat een gebrek waarvoor hij vermaning en bestraffing verdient, hoewel als de daad van gehoorzaamheid niet verplicht is, of het is verplicht maar hij laat het met een geldige reden, dan is het een ontoereikendheid waarvoor hij niet wordt verweten.

Dit is waarom de Profeet (sall Allaahou alayhi wa sellem) heeft verklaard dat een vrouw ontoereikend (gebrekkig) is in redenering en religie en hij heeft de ontoereikendheid in haar religie uitgelegd dat het te wijten is aan haar menstruele periode. Ze bidt niet en ze vast niet, alhoewel zij niet verantwoordelijk wordt gesteld voor het laten van het gebed en het vasten tijdens de periode van menstruatie. In feite is zij bevolen om deze daden te laten, maar wegens de daden die voor haar zijn verloren die een man wel verricht, is zij ontoereikend (gebrekkig) in vergelijking met hem in dit opzicht.

Bron: Fataawaa Arkaanoel-Islaam blz 28 vraag 8.

Live duroos