Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Slechte punten van nationalisme

Islaam heeft iedere gebruik uit de jaahiliyyah (pre-Islamitische tijd van onwetendheid) verboden, en er zijn veel bewijzen voor het verbod op alle eigenschappen en gewoonten uit de jaahiliyyah en hun manieren, behalve de gebruiken die niet indruisen tegen Islaam. Er bestaat geen twijfel over dat de ideologie 'nationalisme' een gebruik is dat al in de jaahiliyyah gepraktiseerd werd, aangezien nationalisme een oproep is naar iets anders dan Islaam en een hulpmiddel is voor iets anders dan de waarheid. En hoeveel ziektes, verwoestingen en onmenselijke oorlogen hebben dergelijke (onwetende) ideologieën de mensen toegebracht? Grote schade werd er toegebracht aan de innerlijke gezondheid, hun rijkdom en hun bezittingen. De gevolgen van dergelijke ideologieën (voor de Moesliemien) was de verdeeldheid en daardoor de splitsing van de eenheid, en een ingeplante vijandigheid en haat jegens elkaar in de harten, wat zorgde voor de verscheuring van stammen en volkeren.

Ibn Taymiyyah (d.728H) rahimahullaah zei: [1]
"Alles wat buiten de oproep van de Islaam en de Qor-aan staat, met betrekking tot bloedverwachtschap, land, nationaliteit, scholen van wetenschap en normen en waarden, dan is dat een oproep uit de jaahiliyyah. Voorwaar, zelfs de Muhaajirs (de metgezellen die migreerden van Makkah naar Madeenah) en de Ansaars (de metgezellen die de migranten hielpen, verwelkomden en ondersteunden) maakten ruzie, dat ging zelfs zo ver dat een van de Muhaajirs eens riep: "O jullie Muhaajirs!..." (Om zich te groeperen en onderscheid te maken.) En een van de Ansaar riep: "O jullie Ansaar!..." Toen de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, hiervan op de hoogte werd gesteld zei hij:

"Roepen jullie elkaar aan op de manier waarop dat in de jaahiliyyah werd gedaan, terwijl ik me nog in jullie midden bevind!" En hij werd hier woedend om."[2]

En vanuit de tekstuele bewijzen die betrekking hebben hierop, heeft Allah de Verhevene hierover gezegd:

En blijft in jullie huizen en vertoont jullie niet opgesmukt als vroeger in de tijd van de onwetendheid (jaahiliyyah). En verricht de salaat, geeft de zakaat en gehoorzaamt God en Zijn gezant. God wenst slechts van jullie, de huisgenoten, de gruwel te verwijderen en jullie geheel rein te maken. [33:33]

Toen zij die ongelovig zijn de minachting [de minachting (hoogmoed en arrogantie) van de tijd van de onwetendheid] in hun harten lieten ontvlammen en God Zijn kalmte op Zijn gezant en op de gelovigen liet neerdalen... [48:26]

De profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

"Eenieder die ongehoorzaam wordt en zich afscheidt van de gemeenschap en daarna sterft, diegene is gestorven alsof hij/zij tot de tijd van de jaahiliyyah behoorde. Eenieder die strijdt onder de vlag van de blinden, zich druk maakt omwille van 'asabiyyah (ideologie van een partij), of aanroept tot 'asabiyyah, of de 'asabiyyah ondersteund, en dan sterft, diegene is gestorven alsof hij/zij tot de tijd van de jaahiliyyah behoorde."[3]

Ook in Saheeh Muslim (8/120) zei de profeet, vrede en zegeningen zij met hem: "Waarlijk, Allah heeft mij geopenbaard dat jullie over nederigheid behoren te beschikken, en dat niemand trots of onderdrukkend behoort te zijn jegens een ander, net zo min dat iemand hoogmoedig tegenover een ander zijt."

En er is geen twijfel over mogelijk dat de nationalistische ideologie een oproep is tot 'asabiyyah en dat het een oproep is waarbij men zich inspant en druk maakt omwille van de 'asabiyyah, en moet vechten voor de 'asabiyyah. Ook is er geen twijfel over mogelijk, dat de oproep tot nationalisme een oproep is tot overtreding (extremisme), trots en arrogantie, daar nationalisme geen goddelijke openbaring is voor het leven die de mensen weerhoud van onderdrukking en opschepperij door misplaatste trots. In plaats daarvan is het een ideologie uit de tijd van de jaahiliyyah, die ertoe leid dat mensen er voor gaan opscheppen en er een 'asabiyyah op na houden, zelfs als zij de onderdrukkers zijn en de anderen de onderdrukten! Dus beste lezer, neemt dit goed tot je op en de waarheid zal helder voor je worden Insha'Allah.

En vanuit de tekstuele bewijzen die betrekking hebben hierop uit de hadieths van at-Tirmidhee, dat de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd:


"Laat de mensen stoppen met de verering (opscheppen over) van hun voorvaders die gestorven zijn, die als brandstof voor het hellevuur zijn; of zij zullen zeker nog van minder waarde zijn bij Allah dan de bobbel aan de bovenzijde van de neus. Allah heeft de 'partijgeest' van de dagen uit de jaahiliyyah van jullie vandaan genomen net zoals de verering van iemands voorvaders. Waarlijk, een persoon is of een vrome gelovige of een diep ongelukkige zondaar. De gehele mensheid zijn als kinderen van Aadaam, en Aadam is gemaakt van klei.[4]

De profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft ook gezegd:

"Waarlijk, er is geen uitmuntendheid van een Arabier over een niet-Arabier, noch een niet-Arabier over een Arabier, noch een blanke persoon over een gekleurde persoon, noch een gekleurde persoon over een blanke persoon, behalve wanneer er gekeken wordt naar de Taqwaa (vrees van en gehoorzaamheid aan Allah de Barmhartige)."[5]

En dit slaat op wat Allah de Verhevene ons onderwijst:

O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godsvruchtigste. God is wetend en welingelicht. [49:13]

Dus Allah, de enige die vrij is van alle onvolmaaktheden, maakt ons in deze mooie aya duidelijk dat de mensen zijn gemaakt tot volkeren en stammen zodat zij elkaar leren kennen, niet zodat zij over elkaar opscheppen en verwaand/hoogmoedig zijn tegenover elkander. En Allah de Verhevene acht de voortreffelijkste onder hen, hij (en daarmee ook 'zij') die de zuiverste Taqwaa (godsvrucht) heeft.

Bovendien, de vorig genoemde overlevering heeft dezelfde boodschap, en onderwijst naar het feit dat het een gebruik is uit de jaahiliyyah om hoogmoedigheid en valse trots te hebben voor de voorvaders dan wel de afkomst. Dit is waar de gebruiken uit de jaahiliyyah toe leiden, terwijl Islaam het tegenovergestelde hiervan is. Islaam roept juist op tot bescheidenheid, nederigheid, Taqwaa en om lief te hebben omwille van Allah, en de ware oprechte Moesliem(a) is slechts een individu van de groepen nakomelingen van de kinderen van Aadam vrede zij met hem, en dat de Moesliems als 1 lichaam zijn; iedere gedeelte ter ondersteuning van de andere gedeelte, en dat iedere gedeelte de pijn voelt wanneer de andere gedeelte(n) pijn lijdt, zoals wordt overgeleverd in een authentieke hadieth van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, hij zei:

"Een gelovige ten opzichte van een andere gelovige is als een stevig gebouw, iedere gedeelte ondersteund de ander." En hij verbond zijn vingers om dit te laten zien.[6]

De profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft ook gezegd:

"Het voorbeeld van de gelovige in zijn wederzijdse liefde en genade is zoals het voorbeeld van een lichaam, als een gedeelte van de lichaam pijn voelt, dan lijdt het hele lichaam aan vermoeidheid en koortsachtigheid."[7]

O mensen! Ik roep jullie op in de naam van Allah. Roept jouw nationalisme jou op tot deze voortreffelijke manier van mededogen en vriendelijkheid tot de Moesliemien, de Arabieren en de niet-Arabieren, en roept het jou op tot wederzijdse sympathie en medeleven voor hen, en het voelen van de pijn wanneer zij lijden? Nee! Bij Allah!

Daarentegen roept het jou op tot het hebben van verbondenheid met hen die kwaadaardig van karakter zijn en jou oproepen tot het koesteren van vijandigheid en haat jegens hen die deze valse leer van het nationalisme verwerpen. Kijk dus goed uit, O Moesliem(a) die verlangt naar veiligheid en geborgenheid. En denk na over de realiteit van de kwestie met een oprechte overweging, zonder bevooroordeeld te zijn met een ideologie van een partij of verlangens. Alleen dan zul je de realiteit zien zoals die werkelijk is. Moge Allah mij en jou leiden naar de betekenissen van veiligheid en geborgenheid.

En het is overgeleverd door Imaam Al-Boekhaarie in zijn Saheeh (8/137), dat een jonge man
van de Muhaajirs en een jonge man van de Ansaar aan het ruziën waren, waarop de Muhaajir riep: "O Muhaajirs!" (Om zich zeg maar te groeperen en onderscheid te maken.) En een van de Ansaar riep: "O Ansaar!" Toen de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, dit hoorde zei hij:

"Roepen jullie elkaar aan op de manier waarop dat in de jaahiliyyah werd gedaan, terwijl ik me in jullie midden bevind!"


Terwijl de termen Muhaajir en Ansaar twee benamingen zijn die geliefd zijn bij Allah, Hij die als enige vrij is van iedere onvolmaaktheid, en hij prees deze twee groepen met een grote lofbetuiging, in Zijn meest Hoogstaande Qor-aan:

"De allereersten die de Islaam omhelsden van de Muhaajirs en de Ansaar en zij die hen nagevolgd zijn in goed doen, God is met hen ingenomen en zij zijn met Hem ingenomen en Hij heeft voor hen tuinen klaargemaakt waar de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij voor immer en altijd blijven. Dat is de geweldige triomf! [9:100]

In gevolge van het bovenstaande, de toeschrijving aan de Muhaajirs en het zoeken van hulp bij hen alleen, en de Ansaar en het zoeken van hulp bij hen alleen, als deze sympathieën

gezien werden als iets vanuit de jaahiliyyah, wat dan te denken over hen die de samenwerking aan gaan met nationalisme en daarmee hulp zoeken en zich ervoor kwaad maken? Is het dan niet gepaster om dit te zien als 1 van de slechte gebruiken uit de dagen van jaahiliyyah? Dit is een gegeven waarover geen twijfel bestaat, en het is 1 van de duidelijkste.

Dit is wat verhaalt wordt in de authentieke hadieth van al-Haarith al-Ash'aree, Allahs welbehagen zij met hem, die zei: Ik beveel je 5 dingen die Allah mij bevolen heeft: eenheid/gemeenschappelijkheid, luisteren, gehoorzamen, emigreren en jihaad op de weg van Allah de Almachtige de Majestueuze. Eenieder die zich dan ontwortelt van de gemeenschap voor niet meer dan een handlengte, verwerpt de verbintenis met de Islaam vanaf zijn nek, tenzij hij/zij berouw toont. En iedereen die oproept op de manier zoals in de jaahiliyyah, diegene behoort dan tot de verzamelde ophoping van het hellevuur." Er is overgeleverd:


"Zelfs als hij vast en bidt?" Hij antwoordde: "Zelfs als hij vast en bidt. Dus roep op met de oproep van Allah die ons geschonken is: De Moesliemien, de gelovigen, de vereerders van Allah."[8]

Deze hadieth is glashelder met betrekking tot de nutteloze weergave van de nationalistische gebruiken. De nationalisten verdienen het om tot brandstof van het hellevuur te behoren, zelfs als zij vasten en bidden en claimen Moesliemien te zijn. Wat een zware bedreiging, en een ernstige waarschuwing wordt er hier betoogd; waarschuwt iedere Moesliem(a) voor de gebruiken van de jaahiliyyah en waarschuwt hen tegen de betreding hiervan. Zelfs wanneer het aantrekkelijk gemaakt word, met valse woorden en mooi klinkende speeches. Het is eerder een misleiding en een blindelingse gehoorzaamheid die de mensen leid naar de ergste en verachtelijkste situaties. En wij vragen Allah om bescherming en vrijheid hiertegen.

Voetnoten:

[1] Majmoo ul-Fataawaa (3/456).
[2] Al-Boekhaarie (8/137).
[3] Muslim Saheeh (6/21), Abu Hurayrah radiallaahu anhu.
[4] Hasan: Abu Daawood (no.5116), at-Tirmidhee (no.4233): Abu Hurayrah radiallaabu anhu. Authentiek bevonden door Ibn Taymiyyah in Kitaabul-lqtidaa (p.35).
[5] (Saheeh) Ahmad (5/411) Authentiek bevonden door Ibn Taymiyyah in Kitaabul-lqtidaa (p.69).
[6] Al-Boekhaarie (no.481), Muslim (no.2585): Abu Hurayrah radiallaabu anhu.
[7] Al-Boekhaarie (no.6011), Muslim (no.2586): an-Nu'maan ibn Basheer radiallaahu anhu.
[8] (Saheeh) at-Tirmidhee (nos.2863), at-Tilyaalasee (no.1161) en anderen. Authentiek bevonden door Shaykh al-Albaanee in Ibn Abee 'Aasim's as-Sunnah (no.1036).

Nuqdul-Qawniyyatul Arabiyyah (pp.39-44).

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos